Bjørnafjorden sør for Bergen er 5,5 km bred, og dyp. Så bred er også Oslofjorden mellom Revlingen utenfor Moss og Bastøy utenfor Horten. Over Bjørnafjorden planlegges det flytebru, som «liten» del av enda mye større prosjekt: Ferjefri vegforbindelse mellom Bergen og Stavanger. Det er skipstrafikk på Bjørnafjorden, så del av flytebru der må bli så høy at skip kan gå under den. Dette kompliserer og fordyrer denne brukonstruksjonen, så 16,5 milliarder kroner er nevnt som kostnadsoverslag.

Tilsvarende bru over Oslofjorden kan bygges lav et stykke ut fra Revlingen; men med stigning videre til skipsløp nær Bastøy. Med denne løsningen kan det bygges lav vanlig bru over den relativt grunne fjord-delen mellom Bastøy og vestsiden, sør for Horten.

Annen mulighet er å flytte skipsløpet fra østsiden til vestsiden av Bastøy, så hele hoveddelen av fjorden kan krysses med lav flytebru, som vil bli noe «billigere» enn den som planlegges over Bjørnafjorden. I så fall blir det vel senketunnel av betong under nytt skipsløp vest for Bastøy. Kostnadsoverslaget for fjordkryssingen blir vel da 20-25 millioner kroner?

Hensikten med dette innlegget er å vise at fast forbindelse over Oslofjorden ved Moss-Horten ikke trenger å koste særlig mye mer enn slik forbindelse over Bjørnafjorden. I så fall er det verdiene av disse forbindelsene som kommunikasjoner, som bør avgjøre om begge to, den ene av de, eller ingen av de bør bygges. Den fergetrafikken som er nå viser vel at fast forbindelse over Oslofjorden ligger relativt godt an.

Undertegnede bor ikke langt fra Ski, og «ser» at det brukes veldig mye penger til byggingen av Follobanen, som angivelig skal gjøre det mye lettere å pendle mellom bolig i Østfold-Follo og arbeidsplass i Oslo. Er voksende misforhold mellom antallet arbeidsplasser og antallet boliger i Oslo uunngåelig utvikling? Oslomarka er «hellig», så mye boligbygging i Oslo er lite realistisk.

Er det mer realistisk å gjøre ca. 10 mindre byer øst og vest for den ytre delen av Oslo-fjorden til deler av «alternativ» stor by, med gode kommunikasjoner mellom alle disse delene, og fast fjordforbindelse ved Moss-Horten som «hovedgrep»?

Det kan vel hevdes at relativt dårlige kommunikasjoner på andre deler av Østlandet fører til at for stor andel av arbeidsplassene etableres i Stor-Oslo!