I mitt forrige innlegg om byutvikling i Moss var jeg inne på hvilke holdninger og assosiasjoner som gjerne knyttes til byen når man presenterer seg som mossing, eller eksil- mossing som i mitt tilfelle. Man kan ofte få inntrykk av at karakteristikkene av byen er preget av negativt ladede begreper, forestillinger eller fordommer. Selv om noen av assosiasjonene er knyttet til faktiske forhold som industrinedleggelser, langvarig utarming av fellesrommene i sentrum, trafikkutfordringer etc., føles det litt vondt og urettferdig at byens egentlige kvaliteter virker å være såpass lite fremtredende.

Mange byer og tettsteder opplever lignende utfordringer, særlig gjelder dette tradisjonelle industristeder hvor hele samfunn har endret karakter i løpet av de siste 20 – 30 årene. Parallelt med avvikling av industri-arbeidsplassene har nye arbeidsplasser, handelssentra og service-funksjoner blitt flyttet ut av sentrum.

Dette har skapt såkalte «smultringbyer» hvor investeringer og utbygging i hovedsak har foregått utenfor byens tradisjonelle fellesrom i sentrum.

Flere forhold avgjør folks holdninger, men undersøkelser dokumenterer at det er et særlig stort samsvar mellom oppfattelsen av bysentrum (estetikk, fellesrom, kulturaktiviteter) og byens identitet og omdømme. Det er dokumentert at attraktivt bymiljø bidrar til å gjøre byene mer attraktive som bosted, reisemål og gir næringslivet bedre utviklingsmuligheter.

Gater og plasser har til alle tider formet norske byer og gitt dem identitet, de er viktige sosiale arenaer og forteller om byens utvikling, ambisjoner og særpreg. Her tror jeg også hovedutfordringen ligger for Moss (og mange andre byer) etter at det i flere tiår har vært fokusert på utbygging av handels- og servicesentra i utkantene av kommunen og således bidratt til at hullet i ”smultringen” har blitt enda tydeligere.

Byutvikling og styrking av identitet og omdømme er en langsiktig og mål-rettet prosess. Store investeringsprosjekter i infrastruktur, og ikke minst byjubileet i 2020, gir helt unike muligheter til å sette fart i utviklingen.

Sørg for å utnytte det oppmerksomhetsfokus og engasjement som skapes av jubileet til å skape fremtidens opplevelser og møteplasser. Bruk byens rike tradisjoner og aktive kulturmiljø som byggesteiner i jubileumsprogrammet og involver gjerne bysbarn som har satt tydelige spor etter seg innen film, teater og opplevelsesproduksjon.

Gjenskap by- og fellesrommene og fyll de med kulturaktiviteter og arrangementer som kan sette et varig særpreg på Moss.

LES OGSÅ:

Vellykket utvikling av nedlagte industriområder 

Gode, offentlige møteplasser

Fin by = fine folk!

Fortell meg hvor jeg finner deg

Du vet du er fra Moss/Jeløya når…

En innflytters betraktninger om (M)oss

Levende og attraktive byer

– Vis det du elsker!