Bestill MA+ i 8 uker for kun 99 kroner og få tilgang til alt digitalt innhold!

Som relativt fersk innflytter til Moss har jeg fått stor sans for byen og blitt glad i den. Men jeg ser kanskje på byen med litt andre øyne: Jeg ønsker meg en by med en kanalbro som åpner for seilbåter, en by der trafikken over Kanalbroen er kun kollektivtrafikk og myke trafikanter, en by der biltrafikken langs østre kanalbredde er erstattet av park slik som på Jeløysiden av kanalen. Og jeg ønsker meg en by der jernbanen er borte og at broen over den er revet.

Ikke grunnlag

De siste 3 årene har jeg deltatt i arbeidet med «KVU for kryssing av Oslofjorden». Vegvesenets rapport konkluderer med at man nå i planleggingen ikke har nok grunnlag for å velge mellom bro eller tunnel. Det ble imidlertid synliggjort noen viktige fakta som man må ta hensyn til ved videre byutvikling i Moss:

1. Gjennomgangstrafikken over en fremtidig fjordforbindelse vil overveiende ha retning fra Tønsberg og mot Oslo. De eneste realistiske tilknytningene til Europavegene er syd for Horten og nord for Moss.

2. Trafikkberegningene viser at lokaltrafikken fra Vestfold til mosseområdet vil være ca. 20.000 biler daglig og representerer nesten halvparten av trafikken over fjorden. For lokaltrafikantene på mossesiden vil det beste stedet for å kobles til en fjordkryssing være dagens trafikkområde på Tigerplassen/Tykkemyr.

LES OGSÅ: Ferjefri Oslofjordforbindelse på vent

Under sjøen

3. For Moss vil nok det mest ønskelige alternativet for fjordkryssing være en undersjøisk tunnel fra Horten som fortsetter videre under byen og opp til Tigerplassen. Men en tunnel kan ha maks 5 prosent stigning, og fordi det er så dypt til fjell rett utenfor havna, vil en tunnel som krysser Mossesundet først kunne komme ut nord for Tigerplassen. Da går man glipp av et fungerende lokalt veikryss. Lar man derimot tunnelen gå under Jeløy, kan denne komme ved Rosnes. Fra Rosnes er det naturlig med bro over Mossesundet til syd for Mosseskogen og videre i tunnel til Tigerplassen.

Kryssing med bro er vanligvis enklest og mest økonomisk der fjorden er smalest. For Moss – Horten betyr dette en bro fra Karljohansvern til Jeløy. For å bevare Jeløy mest mulig intakt sier rapporten at for brualternativet bør det bygges en tunnel fra stranden ved Gullholmen og videre under Jeløya mot Mossesundet og ut på Rosnes. Uansett om det blir tunnel under eller bru over Oslofjorden må man altså gå veien om Rosnes for å komme til Tigerplassen.

Bro over Mossesundet

4. En bro over Mossesundet og tunnel til kryss på Tigerplassen vil være første etappe for en kryssing av Oslofjorden. Nærmere 80 prosent av trafikken på broen over jernbanen i Moss er lokal trafikk til og fra Jeløy. Hvis disse bilene i stedet må kjøre på en bro over Mossesundet fra syd for Mosseskogen og til Rosnes, slår man følgende fluer i en smekk: Trafikkproblemene kan med løses uten å bygge rv.19 i tunnel. Trafikken til og fra ferjene kan flyttes slik at den går mellom gammel og ny jernbanestasjon og videre som vei opp til Kransen. Man får et kanalområde med minimal trafikk som vil gi nye muligheter for boliger og rekreasjon. Kun denne utbyggingen legger til rette for en seinere kryssing av Oslofjorden.

5. Adkomst til Aker Solutions fra sjøen har vært et hett tema i forbindelse med forslaget om bro over Mossesundet med 32 m seilingshøyde. Høyden kan imidlertid enkelt økes til både 40 og 55m.

Hinder

Nåværende planer for veiene i Moss kan meget vel hindre en fast fjordforbindelse i framtiden. Hvis det investeres store summer i å legge rv.19 i tunnel, så vil man mest sannsynlig sette absolutt stopp for en framtidig Oslofjordforbindelse. I nær fremtid kan det dessuten bli behov for å utvide antall ferger. Daglig står det biler i tett kø både til og fra fergene. Tanken om enda lengre «permanente» bilkøer inne i og gjennom den planlagte veitunnelen, gjør meg urolig. Konklusjonen synes åpenbar: Bygg ny adkomstvei til Jeløy med tunnel fra Tigerplassen og under husene syd for Mosseskogen og med bro over Mossesundet til Rosnes. Dermed har man løst en del trafikale problemer i Moss og samtidig beredt grunnen for fast forbindelse på tvers av Oslofjorden på et senere tidspunkt !