Enten trusselen er en militær invasjon eller en pandemi er samarbeid og tillit mellom stat og innbyggere det fremste våpen man har.

9. april 1940 stoppet oberst Birger Eriksen den tyske fregatten Blüchers ferd inn Oslofjorden. Dermed kunne Kongen flykte, Norges Banks gullbeholdning reddes og regjeringen etablere seg i London. Mange sivile og militære krefter spilte på lag de neste fem årene med krig og okkupasjon. Det la grunnlag for totalforsvarskonseptet, som ble en hjørnestein i det norske samfunnet. Det politiske mantraet «aldri mer 9. april» vokste raskt fram etter krigen.

Mye skulle reorganiseres, og det var medlemmene av Forsvarskommisjonen av 1946 som ble totalforsvarets fedre. Den samme kommisjonen, under ledelse av Trygve Bratteli, foreslo også opprettelsen av Folk og Forsvar. Det var en bredt forankret paraplyorganisasjon for å spre informasjon om den nye norske forsvars- og sikkerhetspolitikken. Forslaget fikk bred støtte fra et samlet Storting i 1950. I en tid med få operative informasjonskanaler, var organisasjonene essensielle for å nå ut med informasjon og styrke forsvarsviljen i landet.

Nå er det et virus som skaper mer uro og flere samfunnsomveltninger enn vi har sett siden krigens dager. Men også nå står folket og forsvaret sammen for å bekjempe trusselen. Å bevare tillit til hverandre er nødvendig i en tid der falske nyheter florerer. Mange føler på frykt og usikkerhet. Store deler av samfunnet er stengt ned, mange er blitt arbeidsledige og andre jobber hjemmefra for å begrense smitterisiko.

Andre igjen er «førstelinje-soldater» i kampen mot pandemien. Helsepersonell, renholdere, sjåfører, ansatte i matbutikken og på apotek møter daglig nye utfordringer etter hvert som pandemien utvikler seg. Politi, forsvar, brann og mange andre samfunnsviktige sektorer får også økt belastning og arbeidspress. Dessverre opplever også mange at arbeidsplasser forsvinner og at framtidsutsiktene er usikre. I tillegg til sykdom og død er de økonomiske konsekvensene store som følge av koronaangrepet.

Den norske modellen, med et veletablert trepartssamarbeid er sentralt for å komme oss gjennom krevende tidene. Arbeidstakere og arbeidsgivere står skulder ved skulder, sammen med myndighetene. Dette er også sikkerhetspolitikk. Tillit mellom de ulike aktørene er selve limet i samfunnet vårt. Sikkerheten og stabiliteten i Norge er også avhengig av at folk har økonomisk og sosial trygghet. Det å holde hjulene i gang er viktig, enten det er krig eller virus som truer.

Når denne krisen en gang er over, skal vi igjen evaluere beredskapen i landet. Kanskje er det på tide å tenke nytt, både om beredskapslagre av nødvendige medisiner, matlagre og sykehuskapasitet. Inntil videre er det viktig at vi alle slutter opp om de råd og påbud som kommer fra myndighetene. Organisasjonene, folket, forsvaret, næringslivet og en lang rekke ulike sivile aktører står sammen om å bekjempe den pågående trusselen mot landet vårt.

Sammen skal vi også legge planer for hvordan vi skal unngå et nytt 9. april – også i 2020-utgaven.