I et leserbrev til Moss Avis påstår MDGs Benedicte Lund at Arbeiderpartiet svikter de unge ved å ikke ha en klar politikk på avvikling av norsk olje og gassproduksjon. Påstanden er like feil som den er unyansert og populistisk.

MDG vil ha omstilling vekk fra fossilsamfunnet. Samtidig sier de lite eller ingenting om hva denne omstillingen skal inneholde. La det ikke være noen tvil, målet til Arbeiderparti er et nullutslippssamfunn og vi mener det haster med å nå det! Men vi må samtidig evne å se sammenhenger. Energi er avgjørende for utvikling. Tilgang til energi øker levealder, gir flere tilgang til utdanning og skaper en bedre hverdag for oss alle. I Afrika lever mange uten tilgang til elektrisitet. Dette skaper mange utfordringer. Tilgang til energi gir tilgang til muligheter og en framtid. Det gir lys i lampen som gjør at de unge kan gjøre lekser, at man kan steke maten sin, ha tilgang til rensesystemer for vann. Skape en framtid.

I Norge har vi overflod på elektrisitet, vi er «verdensmestre» på kjøp av elbiler og vi tenker ikke på at vi må skru av lyset på badet, eller ikke dusje for lenge. Alt dette takket være norsk vannkraft. Samtidig har vi enorme olje og gassressurser utenfor kysten. Disse blir i all hovedsak eksportert til utlandet hvor de foredles til drivstoff, oppvarming og ikke minst produkter som vi alle er avhengig av i hverdagen. Nesten alt vi omgir oss med har petroleumskomponenter i seg.

Norsk olje og gassindustri skaper store inntekter for Norge. Inntekter vi bruker for å finansiere en god skole, en god eldreomsorg, veier og sykehus. Norsk olje og gassindustri skaper også store ringvirkninger og flere 100 000 arbeidsplasser i leverandørindustrien. Det er leverandørindustrien som står for mye av teknologiutvikling i Norge, og det er denne industrien som skal bidra til at Norge får flere bein å stå på og omstilling til et utslippsfritt samfunn. Da blir det helt galt å kutte navlestrengen til denne industrien. Uten oppgaver og finansiering stopper den viktige teknologiutviklingen opp.

Å kreve avvikling av oljeindustrien ved å skyve de unge foran seg blir en altfor enkel tilnærming til de enorme utfordringene vi står foran når det gjelder å kutte utslipp og skape jobber. Arbeiderpartiet vil utvikle norsk industri slik at utslipp går ned og at vi skaffer gode og bærekraftige jobber også i framtiden. På den måten gir vi de unge et samfunn de kan bidra i og vokse med.

Norsk olje og gassindustri skal utvikles, ikke avvikles. Dette skal gjøres ved at det skal stilles klare krav til teknologiutvikling og utslippskutt. Det er utslippene fra olje og gass som forurenser., og det er derfor utslippene vi må til livs. Arbeiderpartiet vil sørge for, sammen med industrien, at utslippene på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030 og med 100 prosent innen 2050. Elektrifisering, karbonfangst og lagring og ny teknologi skal sørge for dette. Forhåpentligvis vil vi gradvis endre verden slik at energien som brukes i framtiden vil gi minimale utslipp både lokalt og globalt. Veien dit består av nasjonalt og globalt samarbeid og teknologiutvikling. Det kreves massiv innsats og det kreves vilje til å samarbeide både mellom nasjoner og med næringslivet.

Vi trenger arbeidskraft framover som vil være med å skape et utslippsfritt samfunn, være med å utvikle ny teknologi og nye næringer. Norsk sokkel skal utvikles. Vi skal jobbe for karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, havbruk og utvinning av havbunnsmineraler. Sammen med en forsvarlig utvinning av olje og gass vil dette sikre inntekter for Norge og muligheter for våre unge i framtiden.

Vi er enige med MDG om målet – et utslippsfritt samfunn for generasjoner framover, men vi et uenige om veien dit. En for rask nedstenging av norsk olje og gassvirksomhet vil ikke gi et bedre samfunn. Arbeidsplasser må sikres og alternativer må utvikles. Veien til et utslippsfritt samfunn krever samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det krever økonomisk handlingskraft og politisk vilje til å satse på teknologiutvikling. Jeg sier som Gro Harlem Brundtland «Alt henger sammen med alt».