Vi er fem folkevalgte som til sammen er medlem av Stortingskomiteene for finans, transport, miljø og energi. En av oss er stortingsrepresentant fra Vestfold og en av oss er ordførerkandidat i Moss.

Arbeidet med neste nasjonal transportplan er nå i gang, et arbeid vi er engasjert i. Innholdet i konsesjonsvilkårene for ferjesambandet mellom Moss og Horten er en viktig del av dette arbeidet. Med dette brevet ønsker vi å være åpne om hvilke mål og forventninger vi har, for å skape forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Bastø Fosen AS er en stor norsk samfunnsaktør. På samme måte som luftfart og jernbane, så er Norges største ferjesamband også et verktøy for å nå politiske mål om reduserte klimagassutslipp fra den sektoren som står ansvarlig for det høyeste utslippet; transportsektoren. Moss-Horten er tverrforbindelsen mellom E6 og E18.

Etter utbyggingen av motorveiene på hver side av Oslofjorden, så har ferjesambandet blitt stadig viktigere. Samtidig er alle prosesser om ferjefri forbindelse heldigvis blitt forkastet av samferdselsministeren. Både i Venstres ulike program og i regjeringsplattformen har vi vedtatt tydelige politiske mål som berører ferjesambandet Moss-Horten.

Dette er fem politiske mål vi ønsker å orientere om:

  • Fergene må bli elektriske og dermed utslippsfrie.
  • Tungtrafikk på ferjene må unngås på gitte avganger.
  • Fergeleiet i Moss må flyttes til dagens konteinerhavn.
  • Riksvei 19 må legges i tunnel under Moss.
  • Ansvar for lokale byferjer i Moss bør innlemmes i konsesjonsvilkårene.

Dagens konsesjon utløper i 2026. Samtidig er det grunn til å tro at Bastø Fosen AS ønsker forutsigbarhet slik at nødvendige investeringer kan forsvares. En mulig måte å sikre slik forutsigbarhet på kan være å fremskynde anbudskonkurransen for konsesjon til ferjesambandet. Ved å avklare hvem som har konsesjon i 2027 så tidlig som mulig, vil det være lettere å planlegge i et lengre perspektiv. Vi håper på en dialog rundt dette spørsmålet.

Tilbake til våre fem politiske mål. Vi er godt kjent med at Bastø Fosen AS allerede arbeider med elektrifisering av flåten. Vårt nullutslippsmål har et alvorlig klimapolitisk bakteppe. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å stimulere den prosessen dere har startet.

Ferjetrafikken deler veien med lokaltrafikken i Moss, og gjør at den lokale trafikken står i stampe i rushtiden. Moss er en by i rask vekst. Uten ny infrastruktur, er det ikke plass til mer trafikk. Ny infrastruktur er ikke ferdig på mange år. Ingen er tjent med trafikk som står stille. Vi mener derfor at tungtrafikken på ferjene må styres bort fra den lokale rushtrafikken. Dette kan dreie seg noen få avganger. Et slikt grep vil gi færre biler i kø og positive konsekvenser for både lokaltrafikk og ferjetrafikk.

Dagens ferjeleie i Moss er svært attraktiv for byutvikling. Med ny jernbane i 2024, får Moss mulighet til å åpne seg mot fjorden. Dette må skje mellom Kanalen og den nye stasjonen. Dagens ferjeleie er til hinder for dette. Bystyret i Moss har i sin sentrumsplan vedtatt at ferjeleiet kan flyttes nærmere den nye stasjonen. Vi ønsker å vite hva som skal til for å lykkes med dette. By- og stedsutvikling er høyt prioritert i Venstre.

Ny riksvei 19 under Moss er nødvendig for redusere en enorm belastning for Moss. Ny riksvei 19 er beskrevet i dagens nasjonale transportplan. Statens vegvesen har den siste tiden uttalt at veien blir dyrere enn forutsatt i gjeldende nasjonal transportplan. Hvordan kostnadsbildet vil se ut i fremtiden vet vi ikke, men vi ønsker å være åpne på at totalkostnaden ved å krysse fjorden vil øke dersom prisen på ny riksvei 19 øker. Vi ønsker dialog rundt dette også.

Det er viktig å unngå et unødvendig høyt konfliktnivå. Vi må finne løsninger som gir gode transportalternativer. Venstre i Moss har vedtatt at vannveiene må tas i bruk også lokalt. Vi ønsker at Moss får byferjer etter modell fra Fredrikstad. I Nord-Europa er det totalt 3000 ferjestrekninger på under 500 meter. Fellesnevneren er at vannveiene er mer effektiv enn køkjøring på gamle bilveier. Vi mener at byferjer kan gjøre Moss mindre preget av trafikkutfordringer og mer preget av en moderne fjordby med mobilitet for innbyggerne. Med ny jernbanestasjon på havna og 8 tog i timen til Oslo, er det vanskelig å tenke seg et bedre egnet sted for byferjer enn i Moss. Samtidig ville det vært naturlig å se på drift av Bastøferge og byferje i sammenheng. Byferjer vil avlaste havneveien og dermed gi Bastøfergen bedre rammebetingelser. Mossinger vil får en bedre by å bo i. Vi ønsker å utrede mulighetene for å innlemme byferjer i Moss i konsesjonsvilkårene til ferjesambandet Moss-Horten.