”Robuste” boliger planlagt bygget, blant annet i Rørskogen!

Folk med ulike diagnoser må få hjelp, det er vi vel alle enige om. Spørsmålet blir da; på bekostning av hva/hvem/hvor?

Nå forteller ikke kommunen i hvilken grad det dreier seg om rus og psykiatri. M.a.o. hvor tungt belastet er beboerne? Er det psykiatri på grunn av rus eller andre typer psykiatri?

Vil det til en hver tid være et gjennomtrekk av ulike individer, da vil graden av overnevnte diagnoser også være ganske ustabil og uforutsigbar

Personlig synes jeg det er ganske utrolig at kommunen er inneforstått med at kommunale boliger skal være tapsprosjekt.

Kommunen regner med ca 2 millioner kroner årlig for å sette i stand boliger som har fått og vil få, røff behandling av sine beboere.

Hvis beboerne er i så dårlig forfatning at de ikke kan stå til ansvar for sin adferd, har de ingen ting i et etablert boligområde å gjøre. Eller som det praktiseres her; frihet uten ansvar med aksept fra kommunen.

Når folk velger å investere i en så omfattende ting som bolig, er dette i de fleste tilfeller nøye gjennomtenkt med henhold til beliggenhet, hva som befinner seg i nærheten eller ikke. Det er ut ifra disse premissene man tar et valg. Og da står det ingen ting om at politikerne kan vedta å legge til rette for ”robuste” boliger eller andre ting som griper inn i et ellers harmonisk og trygt boområde.

Jeg ville ikke valgt å flytte til et slikt område med dette ”tilbudet”, verken med eller uten barn.

Innunder denne paraplyen kommer også hvor mindre attraktivt vil da området i fremtiden bli for allerede etablerte huseiere som ønsker å selge.

Personer med adferdsproblemer/diagnoser som ikke kan ta vare på seg selv eller sine omgivelser, bør få omsorg på institusjoner.

Men det er også personer med mindre rus og psykiske problemer som kan fungere godt ute i samfunnet, disse kjennetegnes ved at de ikke ødelegger boligene sine og viser omsorg for dyr.

Det hele bunner vel ut i at mindretallet i et demokrati tar seg til rette, gjerne i en politisk setting, også kalt mindretalls tyranni!