Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til statsråd Hareide om kvikkleirefunn i Moss. Dobbeltsporet må utredes på nytt!

DEBATT

Ingress

«Nå må både lokalpolitikere og stortingspolitikere reagere. Kostnadene for bane alene tilsvarer tre til fire Helge Ingstad forlis! Hvis hensikten med dette er å få bedre samferdselsløsninger gjennom flaskehalsen Moss trenger vi handlekraft. Planlagte dobbeltspor gjennom områder med «uhyre krevende grunnforhold» og fare for kvikkleireskred, holder ikke minimumskrav for IC-banen, stenger for fremtidig rv19 og fører til at en hovedfartsvei - Fjordveien - må stenges i tre år. Statens vegvesen krevde at Fjordveien skulle holdes åpen i hele perioden fordi stenging vil forlenge køene til Bastøfergene ytterligere.»

Kvikkleirefunnet i Moss har vært en snakkis i riksmedia de siste dagene og Bedre Byutvikling Moss lanserte et innbyggerinitiativ på nettsiden Min sak. (https://minsak.no/sak/2309). I løpet av få timer ble minimumskravet for at saken må behandles oppnådd.

Bekymret

Mange er bekymret for plassering av ny stasjon i kvikkleira ved Moss havn.

Rettssaken mellom BBM og Staten i 2020, viste at Moss kommune har ansvar for en adekvat ROS (risiko og sårbarhets) analyse og for å følge opp innbyggernes sikkerhet. Alle er enige om at sikkerhet og helse kommer først, men i Moss har det kun blitt utredet alternativer gjennom svært vanskelige grunnforhold i Moss sentrum og ved Moss havn. Dette gjelder både alternativene som ble utredet i 1993 og senere forsøk på «optimalisering» av alternativet som scoret dårligst i 1993. Myndigheten har hele tiden underslått innbyggernes ønske om utredning av sikre og bedre alternativer med langtunnel direkte til Såstad. Konkrete høringsinnspill med stasjon på Verket eller Myra og trasé i tunnel direkte til Såstad ble silet ut av innleverte innspill før sluttbehandlingen av planprogrammet. Resultatet ble at ingen av alternativene gikk utenom kjente kvikkleirefelt i Moss sentrum, ved Moss havn og Fjordveien.

Rett etter reguleringsvedtaket i 2017 spleiset innbyggerne i Moss på et traséforslag utenom Moss havn. Myraalternativet ble utført av Norsk Bane og viste at en stasjon på Myra, med tunnel direkte til Såstad, er et klart bedre alternativ som unngår kvikkleirefeltet og medfører riving av kun seks hus. Kommunen nektet å kvalitetssikre dette, til tross for et innbyggerinitiativ med 1300 underskrifter. Kartet nedenfor viser hvordan to reelle alternativer med stasjon på Verket eller Myra gir en raskere og billigere trasé utenom bebyggelse og påviste kvikkleireforekomster. Kartet viser også hvordan vedtatte dobbeltspor krysser kvikkleirefeltene som er påvist.

Faregraden for feltene er hevet fra lav til middels og påvist utslagsområdet ved skred viser at det kan slå ut Rv19, Fjordveien, Ferjekaia, Rockwool, Malakoff videregående skole, Melløs barneskole i tillegg til hundrevis av boliger. Det finnes også store felt ved kulvertene på Carberg gaard og Larkollveien. Worst case skadeerstatning for anleggsarbeid er nå stipulert til 10,3 milliarder kroner.

Alternativet med stasjon i dagen på Verket eller i kulvert ved Myra er både kortere, raskere og skånsommere. Norsk bane bekrefter at begge stasjonsalternativ kan kobles til en fremtidig høyhastighetsbane langs E6. Tidligere seksjonsleder for RV19 Arnt Ivar Weum bekreftet i Moss tingrett at alternativet gir mye bedre utgangspunkt for gjennomføring av Rv19.

Nå må både lokalpolitikere og stortingspolitikere reagere. Kostnadene for bane alene tilsvarer tre til fire Helge Ingstad forlis! Hvis hensikten med dette er å få bedre samferdselsløsninger gjennom flaskehalsen Moss trenger vi handlekraft. Planlagte dobbeltspor gjennom områder med «uhyre krevende grunnforhold» og fare for kvikkleireskred, holder ikke minimumskrav for IC-banen, stenger for fremtidig rv19 og fører til at en hovedfartsvei - Fjordveien - må stenges i tre år. Statens vegvesen krevde at Fjordveien skulle holdes åpen i hele perioden fordi stenging vil forlenge køene til Bastøfergene ytterligere.

I følge NGIs rapport er den mest attraktive strandsone i Moss neppe egnet til planlagt havneutvidelse, stasjon eller knutepunktutvikling.

Moss trenger en trygg og effektiv jernbanetrasé som ikke stenger for Rv19. Norge trenger en bedre og mer fremtidsrettet trasé som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav.

Kartet nedenfor viser at mye av arbeidet som er utført, kan brukes til andre formål. Stabiliseringsarbeid og rapporten er en fordel for Moss og for Bane NORs eiendomsutvikling.

Vi ønsker at denne usikre tiden med hensyn til kvikkleirefare benyttes til å utrede en alternativ jernbanetrasé!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.