For Østfold er de felles politiske skrittene som nå tas et langt skritt i riktig retning både for fylket som helhet og mosseregionen. Jernbanepolitikk sto i sentrum under første dag av den årlige Østfold-konferansen. Fylkesordfører Ole Haabeth har tatt på seg å samle Østfold til et jernbanefylke. Haabeth mener et dobbeltspor fra Oslo til Halden er avgjørende for utviklingen av hele fylket. Vi tror han har rett. Fylkets kommuner er i ferd med å enes om en felles jernbanepolitikk. Denne enigheten skal brukes til å øke presset på sentrale myndigheter. Kommunene har fått med seg den tidligere toppsjefen i NSB, Osmund Ueland, som rådgiver. Ueland er en drivkraft som kan være med på å vippe dette i riktig retning for Østfold. Han kan jernbane, og han kan mye om prosjektplanlegging og politiske prosesser. Uten Ueland hadde neppe Science Center Østfold blitt en realitet. I likhet med Haabeth tror vi det er fornuftig å få til en prosjektfinansiering av utbyggingen, slik at man ikke er avhengig av Nasjonal Transportplan og årlige bevilgninger fra Stortinget. Dette er den samme måten Gardermobanen i sin tid ble finansiert på. Et samlet press fra Østfold i denne retningen er også fornuftig sett i lys av et notat om dobbeltsporet Oslo-Ski som NHO i Oslo og Akershus nylig la frem. Her tas det til orde for å forsere utbyggingen av Oslo-Ski med tre år, slik at strekningen står ferdig i 2015. Dette er tre år før Jernbaneverkets fremdriftsplan. Notatet er ført i pennen av tidligere sjef for utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen, Bjørn Sund. For å greie dette mener Sund det er nødvendig å benytte en mer direkte reguleringsprosess, parallellkjøre mer av anleggsarbeidet og organisere prosjektet slik det er gjort ved store sykehusprosjekter og flyplassutbygginger.

Utålmodighet fra to befolkningsrike regioner om hvordan en utbygging av strekningen Oslo-Halden bør organiseres, gir større mulighet for gjennomslag. I dag kommer Sveriges tidligere statsminister, Göran Persson, til Østfold-konferansen. I et intervju med Fredriksstad Blad peker han på viktigheten av å få på plass en moderne jernbaneløsning fra Oslo til København. Det begynner etter hvert å bli mange som er opptatt av jernbanen gjennom Østfold, kanskje mange nok til å bevege statlige myndigheter.