SMS-prosjektet (Sandbukta-Moss-Såstad) har nå lyst ut rådgiverkontrakten for hovedarbeidene i dagsonen i Moss sentrum, skriver prosjektet på sine hjemmesider.

Kontrakten inkluderer byggegrop, kulvert, jernbaneunderbygning, stasjonsbygg med plattformer og stasjonsområde, tekniske hus og veisystemer, forklarer prosjektsjef Eirik Harding Hansen i artikkelen.

Interesserte kan melde seg før 7. november, og kvalifiserte søkere vil inviteres til å levere tilbud i løpet av november. Det tas sikte på å tildele kontrakt i mars 2023.

Denne uken startet arbeidet med områdestabiliserende tiltak.

Avhengig av stabil grunn

– Når arbeidet kan komme i gang avhenger av de områdestabiliserende tiltakene, og at disse er ferdigstilt i tilstrekkelig grad, sier prosjektsjefen til Bane NORs hjemmeside.

Da sentrumsdelen av kontrakten med MossIA ble brutt tidligere år, var ikke prosjekteringen av arbeidene i Moss sentrum ferdigstilt.

– MossIA hadde begynt, og dette grunnlaget har vi tilgang til. Vi begynner derfor med en gjennomgang av tidligere prosjektering. Men forutsetningene for det som skal gjøres i sentrum er endret, og når en ny rådgiver skal inn så begynner vi i praksis på nytt, forklarer Eirik Harding Hansen.

Bane NOR vil snart også lyse ut kontrakten om grunnforsterkning, som blant annet inkluderer jetpel, kalksementpel og sekantpel. Denne kontrakten vente tildelt i mars/april neste år.

Jernbaneutbyggingen

Bane NOR bygger ny jernbanestasjon og 10,3 kilometer nytt dobbeltspor gjennom Moss, fra Sandbukta i nord til Såstad i sør.

Dette inngår i regjeringens Intercity-satsing.

Planen var å ha en utbygging til 10,5 milliarder kroner gjennom Moss klar ved utgangen av 2024.

Etter at NGI i januar 2021 avslørte svært krevende grunnforhold fra Kransen til Kleberget, ble ny dato for ferdigstillelse satt til sommeren 2026. Stortinget økte kostnadsrammen til 17,9 milliarder 2021-kroner.

Nå er det klart at prosjektet ikke blir ferdig i 2026. Bane NOR skal gjøre nye tids- og kostnadsestimater for utbyggingen i første halvår i 2023.

Fra nord ser prosjektet slik ut:

Dagtrasé 0,6 km.

Mossetunnelen 2,7 kilometer, inkludert en kulvert fra Kransen på 0,4 kilometer.

Nye Moss stasjon og stasjonsområdet til Kleberget 0,8 kilometer.

Carlbergtunnelen på 2,3 km, inkludert kulvert.

Dagsone til Såstad, snaue 4,0 km.