Bane NOR svarer på Boyebakken-kritikken

Skeptisk prosjektsjef: Jarle Rasmussen i Bane Nor.

Foto: Terje Holm

Skeptisk prosjektsjef: Jarle Rasmussen i Bane Nor. Foto: Terje Holm

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikke signert Jarle Rasmussen, prosjektdirektør Bane NOR

DEL

KronikkI Moss skal det innløses en rekke boliger i forbindelse med det nye dobbeltsporet Sandbukta-Moss-Såstad. Grunnervervsprosessen er i gang og prosjektet har gjennomført en rekke erverv allerede. 

Det har blitt nevnt at grunnervervsbrosjyren fra tidligere Jernbaneverket antyder at forhandlinger om erverv starter to år før anleggsstart. Tidsaspektet på to år er ikke lovpålagt, men Bane NOR ser at det er ønskelig å beregne god tid i en vanskelig prosess. På grunn av forsinkelse i planprosessen i Moss kommune har perioden frem til anleggsstart blitt noe redusert, som igjen fører til kortere tid til gjennomføring av nødvendige erverv. Bane NOR mener likevel at det er tilstrekkelig med tid til å gjennomføre en god grunnervervsprosess i Moss. 

Bane NOR startet ervervsprosessen allerede i 2015. Grunnervervsprosessen i Moss og Rygge vil fortsette i hovedsak gjennom 2017 og 2018. I de fleste tilfellene har prosessen gått som planlagt. Bane NOR har inntrykk av at begge sider har opplevd at prosessen har vært oversiktlig og at det har vært et godt klima mellom partene.

I Moss Avis, datert 12.5.2017 kunne vi lese et innlegg fra styret i Sameiet Boyebakken som påpeker at de tvert imot ikke opplever en god prosess. Vi beklager at styret har dette inntrykket. Det å bli innlemmet i en reguleringsplan og ekspropriert mot sin vilje kan oppleves svært belastende. Det er stor forståelse for den frustrasjonen og motløsheten som styret i Boyebakken her har beskrevet.

LES OGSÅ: Styret i Sameiet Boyebakken svarer Bane NOR

Bane NOR og styret har hatt hyppig dialog og blitt enige om at begge parter har alt å vinne på en mer løsningsorientert dialog. Bane NOR har ikke tidligere fått tilbakemelding fra noen grunneiere om at de har opplevd våre representanter i Moss som uhøflige eller respektløse. Våre representanter skal opptre profesjonelt under hele prosessen. Vi har forståelse for at erverv av bolig er en sterk inngripen overfor den enkelte og vi forsøker derfor å gjennomføre prosessen så skånsomt som mulig. 

Styret i Boyebakken beskriver en rekke forhold, sett fra sitt ståsted. Vi i Bane NOR ønsker ikke å diskutere enkeltsaker i det offentlige rom men ønsker kort å forklare gangen i grunnervervsprosessen og belyse de punktene som ble nevnt i fredagens artikkel. 

1. Erverv 

Den offentlige grunnervervsprosessen er svært regelstyrt og Bane NOR forholder seg til gjeldende regelverk. Hjemmelen for selve grunnervervet er den vedtatte Områdereguleringen for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad. Gjennom vedtakelsen av denne planen har bystyret i Moss vurdert det slik at det foreligger en samfunnsmessig interesse i å bygge dobbeltsporet i tråd med planen. 

Når det gjelder begrensningen med å eie flere enn to seksjoner i et sameie reguleres dette av lovverket. Det finnes unntak, blant annet eiendomsoverdragelse ved ekspropriasjon. Det er Kartverket som håndterer overføring av hjemmel på eiendommer. Kartverket gav i første omgang tilbakemelding til Bane NOR om at såkalt ekspropriasjonsvedtak måtte foreligge. Som en konsekvens måtte Bane NOR vente på planvedtak fra Moss kommune og et særskilt ekspropriasjonsvedtak før det var anledning for videre ervervprosess for sameiene. Bane NOR stilte spørsmålstegn ved denne tolkningen og ba Kartverket på nytt å vurdere saken. Etter en ny gjennomgang hos Kartverket fikk Bane NOR tilbakemelding om at så lenge det forelå gjeldende planvedtak kunne ervervene fortsette. Bane NOR tok umiddelbart opp prosessen med Boyebakken etter den siste tilbakemeldingen fra Kartverket.  Bane NOR har stor forståelse for at denne utsettelsen ble en ekstra belastning for sameiene. 

I de tilfeller partene ikke blir enige om erstatningen, fastsettes denne ved skjønn. Et skjønn er en domstolsbehandling der erstatningen blir fastsatt av retten. Retten vurderer verdien ut fra gjeldende erstatningsregler og på denne måten får parten overprøvd Bane NORs tilbud.

I kronikken hevdes det at Bane Nor forsøker å legge ekstra press på beboerne ved å poengtere at dersom partene ikke kommer til enighet, går saken til skjønnsretten. Vi kjenner oss ikke igjen i at det er utøvet et utilbørlig/ekstra press mot beboerne i denne saken. Bane NOR har veiledet grunneier om gjeldende regelverk, herunder skjønnsrettens rolle ved uenighet mellom partene.

Bane NOR vil presisere at avtaleskjønn er en vanlig prosess innenfor grunnerverv i de tilfellene partene står for langt fra hverandre. 

2. Verdifastsettelse 

Grunneiers erstatning skal fastsettes etter alminnelige ekspropriasjonsrettslige regler. Grunneier har et grunnlovsmessig vern i form av å skulle ha «full erstatning», men grunneierens krav på erstatning er begrenset til det økonomiske tap han/hun lider som følger av inngrepet. Erstatning for tort og svie er det derfor ikke grunnlag for.

Grunneier har krav på det som vil gi høyest erstatning av salgsverdien og bruksverdien. Dersom utgiftene til gjenerverv av eiendom til tilsvarende bruk vil være høyere enn salgs- eller bruksverdien, skal erstatningen fastsettes på grunnlag av disse utgiftene når nærmere vilkår er oppfylt. 

Det innhentes nødvendig grunnlag i hver enkelt sak, upartiske takstrapporter som anslår en salgsverdi eller bruksverdi for eiendommen. Når det gjelder selve takseringen er det ikke tilfelle at representanter fra Bane NOR, på noen måte, forsøker å påvirke takstmennene under befaringene som gjennomføres, slik det hevdes i kronikken. For at Bane NOR skal danne seg en tilstrekkelig oversikt i saken er det i de fleste tilfeller ønskelig med en befaring. Dette for å kunne vurdere gjenanskaffelse i den enkelte sak og sørge for at takstmennene får tilsvarende nøytral informasjon som er relevant for verdsettelsen. Når det gjelder selve erstatningsfastsettelsen fungerer taksdokumentene som hjelpedokumenter i saken. Gjenanskaffelse vurderes fra Bane NOR i forkant av at tilbud sendes. 

Tilbudet som fremmes til den enkelte grunneier er fremsatt på bakgrunn av det Bane NOR mener er et riktig erstatningsnivå i saken,  uavhengig av Bane NOR sine interne budsjetter. 

3. Bistand fra advokat 

Etter gjeldende regler har grunneiere i utgangspunktet ikke krav på dekning av utgifter til nødvendig juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger om grunnerverv. Dette kravet inntrer først etter at den formelle prosessen med ekspropriasjon og skjønn er satt i gang. Bane NOR finner det likevel hensiktsmessig at slik bistand i forbindelse med forhandlinger også dekkes, selv om dette går utover det Bane NOR er lovpålagt.  

Hva som er «nødvendig» vil skjønnsmessig vurderes i den enkelte sak. Naturlig nok, med hensyn til at et styre representerer et større antall beboere, er det vanskelig å gi noe annet enn et generelt svar.  Den enkelte grunneier som retter tilsvarende spørsmål til oss i Bane NOR vil få en vurdering om dette basert på sin konkrete sak. 

4. Om erfaring og kompetanse

Å jobbe med grunnerverv er krevende og det stilles derfor høye krav til kompetanse, utdannelse og egnethet for de som blir ansatt i våre prosjekter. Ledelsen i Bane NOR har full tillit til ansatte i Mosse-prosjektet, og at jobben deres utføres i henhold til faglige og etiske standarder i Bane NOR. 

Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet berører mange enkeltmennesker på ulik måte. Vi har forståelse for at de ulike prosessene er vanskelige og til tider uoversiktlige. Det er selvsagt ekstra vondt for de som er direkte berørt og som mister boligene sine. Bane NOR er nå i gang med innløsning av Boyebakken og håper på en god og løsningsorientert prosess til det beste for alle, for beboerne og for styret.

LES OGSÅ:

– La oss være redelige med fakta

Den store konspirasjonsteorien om jernbaneplanleggingen i Moss

Styret i Sameiet Boyebakken svarer Bane NOR

– Her er det noe som ikke stemmer

Dobbeltspor og komplikasjoner

Ja til folkeavstemming! Bli med på kulvertmarsjen

Østfold-ordførerne samlet seg for Intercity

Om konspirasjonsteorier: I rest my case

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags