– Bane NOR tar folkehelsehensyn

Av
DEL

KRONIKK Bane NOR planlegger bygging av en ny togparkering i Mosseregionen. Dette skaper naturligvis debatt, siden anlegget vil påvirke nærmiljøet der det blir bygget. I det siste har det blitt stilt spørsmål ved Bane NORs utredning av anleggets effekt på folkehelse og omgivelser, og dette ønsker vi å kommentere.

Hver gang Bane NOR skal bygge et nytt stort jernbaneanlegg, så vurderer vi hvilke effekter dette har på omgivelsene. Disse grundige vurderingene, som sammen utgjør en konsekvensutredning, er en sentral del av grunnlaget vårt for å komme med en anbefaling om hvor et anlegg skal plasseres.

Når et prosjekt innebærer det Plan- og bygningsloven kaller «vesentlige virkninger for miljø og samfunn», så skal det utføres en konsekvensutredning. I denne utredningen skal virkninger på blant annet folkehelse, bomiljø og oppvekstvilkår belyses.

Den siste tiden har det kommet innspill og kommentarer om at folkehelse ikke er belyst i konsekvensutredningen til prosjektet Hensetting Moss. Det stemmer at det ikke er laget en egen fagrapport som heter «Folkehelse», men folkehelseperspektivet er ivaretatt gjennom de andre rapportene i utredningen.

Hva er folkehelse?

Det høres kanskje rart ut å stille dette spørsmålet, men begrepet folkehelse omfatter veldig mye. For store utbyggingsprosjekter handler det om å beskytte befolkningen mot miljøfarer som støy, forurensing til luft, jord og vann, miljøgifter, stråling, dårlig inneklima og risiko for ulykker og skader.

Et annet viktig aspekt er å begrense negative effekter for bomiljøer, aktivitetsmuligheter, friluftsliv og annet som kan virke helsefremmende og forebygger dårlig helse. Hvis utbyggingen begrenser aktivitetsmuligheter, så skal vi søke å finne alternative løsninger for brukerne. Slike alternative løsninger beskrives i konsekvensutredningen.

Disse problemstillingene er belyst i flere av dokumentene som er utarbeidet av prosjektet:

  • Fagrapport for Friluftsliv, by- og bygdeliv beskriver blant annet hvordan utemiljø og friluftsliv, stier, løyper og skogsområder berøres.
  • Fagrapport for støy beskriver hvor mange boliger som får støynivåer over de tillatte grenseverdiene som følge av tiltaket. Vi er lovpålagt å eventuelt utføre nødvendige støytiltak.
  • Risiko- og sårbarhetsanalysen belyser forhold som kan påvirke sikkerheten i og rundt togparkeringsområdet.
  • Luftforurensing er ikke beskrevet særskilt, siden anlegget ikke medfører luftforurensing i driftsfasen. I anleggsfasen må Bane NOR følge forurensingsforskriften.
  • Forurensing fra vaske-/glykolanlegg er ikke belyst, siden prosjektet ikke legger til rette for et slikt anlegg.
  • Konsekvenser for idrettsområdet og skolen på Halmstad er ikke beskrevet særskilt, siden disse områdene ikke blir direkte berørt. Påvirkning på disse områdene, og mulige avbøtende tiltak, vil bli belyst i reguleringsplan.

Bane NOR har kommet med en anbefaling om plassering av togparkering i Mosseregionen. Vi har konkludert med at Gon/Halmstad er den rette plasseringen, ut fra en totalvurdering av alle temaene vi har utredet. Alternativet på Gon er ikke det som har størst negativ konsekvens for noen av temaene i konsekvensutredningen.

Samtidig forstår vi veldig godt at grunneiere, politikere og småbarnsforeldre har uttrykt bekymring for hva utbyggingen vil bety for nærmiljøet. Vi skal ikke legge skjul på at det vil bety økt ulempe, først og fremst rent visuelt, men også fordi vi vil legge beslag på deler av Gonskogen.

Det er for tidlig for oss å si nøyaktig hvordan skogen vil bli berørt. Løsningen i planprogrammet som er ute til høring vil helt sikkert bli justert når anlegget skal detaljplanlegges, og derfor er vi glade for informasjon og innspill som kan påvirke denne planleggingen. Når detaljplanleggingen er i gang, vil vi også vurdere hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle.

Vi som jobber i prosjektet er ikke blinde for effekten utbyggingen har på omgivelsene. Derfor ønsker vi alle innspill og kommentarer til planene våre velkommen, og vi stiller gjerne opp for å diskutere løsningene.

Når vi velger å svare offentlig på kritikken mot prosjektet, så er det ikke fordi vi automatisk går i forsvarsposisjon. Vi ønsker tvert imot å ha en faktabasert og åpen diskusjon om planene våre.

Vårt mål er å bygge en bedre jernbane til det beste for samfunnet, med anlegg som er til minst mulig ulempe for omgivelsene.

LES OGSÅ:

Posisjonen i Moss lover å løfte Halmstad

Dårlig togparkerings-nytt for Halmstad

Rasende foreldre på Halmstad: – En togparkering vil være helt ødeleggende for barna våre

Spillet om togparkeringen: Det bor mennesker her også

Råde takker nei til småfrekt togtilbud fra MDG-Lund i Moss

Gon – det billigste alternativet – for hvem?

Lokalbefolkningen stiller fem krav for å la togparkeringen havne på Halmstad

Rådmannen oppfordrer til omkamp om togparkering

Nær 8 milliarder kroner dyrere enn i NTP: Bane NOR kan kun akseptere vestre jernbanekorridor gjennom Råde

Nå har motstanderne åtte uker på seg til å få stoppet togparkeringen på Halmstad

Annette (28) ble heltidspolitiker over natten

Ekspert reagerer på Bane NORs nye bestilling for å utrede grunnen i Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken