Med barnevernreform og ny barnevernlov er vi på vei mot en fremtidsrettet oppveksttjeneste for barn og unge. Vi får et bedre lovverk, og ansvarsdelingen mellom kommune og stat blir tydeligere. Samtidig øker stadig kvaliteten på arbeidet i barnevernet, og vi får fortløpende bedre verktøy for å gjøre jobben trygt og sikkert.

Samfunnet krever mer av oss nå enn tidligere. Barnevernets oppgaver utvikles i takt med at behovene til barn og unge forandres. Mange trenger samtidige tjenester fra flere, og det stiller særskilte krav til samhandling. Kompetansesatsingen i barnevernet er nødvendig for å følge med i utvikling av forventningene til tjenesten.

Barnevernreformen er en reform for bedre oppvekst for barn og unge. Det er kommunene som er navet i denne satsingen, og det er mange som må være involvert og engasjert for å gi hjelpen og støtten som akkurat det barnet trenger; skole, helse, sosiale tjenester, politi og kriminalomsorg må arbeide sammen for at barnevernet skal lykkes med sin oppgave. Jo tidligere vi oppdager og setter inn riktige tiltak, dess større er mulighetene for å gi barna og familiene gode vilkår. Det er hovedmålet med reformen og den nye barnevernloven som Stortinget nettopp har behandlet.

Et dyktig barnevern er derfor viktig for innbyggerne. Tidlig innsats og forebyggende tiltak er og skal fortsatt være hovedinnsatsen i barnevernets arbeid. Barnevernloven legger opp til enda større medvirkning fra både barna og barnas foreldre, som et viktig premiss.

Kommunene gjør nå en stor innsats og bygger opp tilbud i sitt lokalmiljø. Det handler om utviklingen av barneverntjenesten, men like viktig er det å se på hvordan andre kommunale tjenester bidrar til å nå målene. Det er samarbeidet med helsestasjoner, barnehager og skoler for å fange opp og gi hjelp til familier. Det er forebyggende team, helsetjenester og innsatser for å styrke foreldrerollen og foreldrenes muligheter for å gi barna en god oppvekst. Det er bistanden til foreldre fra NAV og helsetjenester, slik at de kan være gode foreldre for sine barn.

Fortsatt skal det statlige barnevernet (Bufetat) bistå når det er behov for å gi barn omsorg og støtte utenfor eget hjem. Vårt oppdrag blir også fremover å ha barneverninstitusjoner som gir god omsorg og utviklingsstøtte til ungdom, og fosterhjem for barn og unge som trenger det. Fosterhjemmene gjør en stor samfunnsinnsats og det er et ønske at barn som ikke kan bo hjemme i størst mulig grad får bo i en familie.

For oss som arbeider i barnevernet er barn og unges medvirkning, trygge tjenester og individuell tilpasning langt fra bare fine ord. Vi blir stadig bedre på å involvere barn og foreldre i arbeidet med å finne ut hvordan vi best kan hjelpe. Det kommer flere nye gode tiltak og verktøy: Nå skal vi i gang med å prøve ut helsekartlegging for barn som må flytte ut av eget hjem. Fra neste år vil vi kunne tilby kommunene hjelp til å utrede familier, slik at familiene kan få bedre og tidligere hjelp. Vi utvikler institusjonene med bedre metodikk og større kompetanse hos de ansatte, og vi samarbeider med kommunene om gode fosterhjemstilbud til de barna som trenger det.

For meg som regiondirektør i Bufetat, region øst, er samarbeidet med kommunene om utvikling av våre tjenester viktig, og vi ser frem til å arbeide enda tettere med kommunene fremover. Vi har store ambisjoner på vegne av barna, og sammen bygger vi et barnevern for fremtiden.