Om tidlig barnehagen som arena for tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattTil høsten legger regjeringen fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Et av de viktigste tiltakene for å sikre tidlig innsats er å styrke det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen.

Barnehagene skal være et inkluderende læringsfelleskap for alle. Å delta i fellesskapet er en grunnleggende forutsetning for å trives, lære og utvikle seg, og barnehagelærere jobber daglig for å inkludere mangfoldet av barn i fellesskapets aktiviteter. Å satse på tidlig innsats bør derfor handle om å skape barnehagetilbud av høy kvalitet gjennom å styrke det allmennpedagogiske tilbudet.

Barnehagene skal bidra til at barn får utvikle seg ut fra egne forutsetninger og behov. Det er naturlige variasjoner i barns utviklingsprosess og ingen har en lik utvikling. Barn som ikke utvikler seg som forventet, skaper ofte uro hos personale og foreldre. Mye kan gå seg til dersom det som vekker bekymring får ekstra oppmerksomhet og tid. Dette forutsetter bevisst bruk av den kompetansen barnehagen har i å fange opp og følge opp et mangfold av barn.

Gode læringsmiljø for alle, fremmer gode læringsprosesser for den enkelte. Mange forebyggende og kompensatoriske tiltak kan rettes mot hele barnegruppen. Noen eksempler er å satse på språk eller å forebygge mobbing. Slike tiltak har barnehagepersonalet god kompetanse på. De har også kompetanse på å tilpasse det pedagogiske tilbudet til den enkeltes forutsetninger og å møte deres behov innenfor barnehagefellesskapet. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne legge til rette for barns deltakelse.

I noen tilfeller trengs spesialpedagogiske tiltak. Å legge til rette for deltakelse og inkluderende fellesskap for et mangfold av barn, kan kreve spesialpedagogisk kompetanse ut over det som inngår i barnehagelærerutdanningen. I slike tilfeller må instanser som har slik kompetanse, for eksempel PPT og Statped, være tett på og inngå i laget rundt barnet sammen med ansatte i barnehagen.

Debatten om tidlig innsats i barnehagen har frem til nå hatt stort fokus på å identifisere og følge opp enkeltbarn. Kartleggingsverktøy retter fokus mot personlige egenskaper og ferdigheter hos det enkelte barn. Kontekst og deltakerperspektivet blir ofte fraværende og tiltakene som settes inn er individrettet og finner sted utenfor fellesskapets aktiviteter. Det er godt dokumentert at segregerte tiltak utgjør en trussel mot barns deltakelse i betydningsfulle læringsfellesskap.

Ved å legge til rette for at det enkelte barn deltar på egne premisser utnyttes det læringspotensialet som ligger i felleskapet. Inkluderende fellesskap er tidlig innsats i seg selv. Vi må derfor rette innsatsen og oppmerksomheten mot barnehagefellesskapet og bruke mulighetene som ligger i hverdagslige aktiviteter.

De første årene i et barns liv er svært betydningsfulle. Derfor er det all grunn til å fokusere på barnehagens arbeid med inkluderende fellesskap i den nye stortingsmeldingen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags