Barnehagens verdi for små og store

Av
DEL

For omtrent to uker siden, den 10. mars, ble barnehagedagen markert i barnehagene. Formålet med den årlige barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. I år ble den markert for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være «rom og plass» til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

To dager senere startet den hverdagen vi kjenner i dag. I barnehagen er lek, læring, danning og omsorg grunnleggende.

Takknemmelige

Om ikke barnehagedagen i tilstrekkelig grad fikk vist og synliggjort barnehagens mandat og pedagogikk, har mange, i løpet av den siste uka, vist stor takknemlighet for alt barn får erfare og oppleve i barnehagen til vanlig: Det å legge til rette for små barns utvikling og trivsel, samtidig som man selv skal ha hjemmekontor (og kanskje også følge opp hjemmeskole) er en krevende øvelse.

Gjennom sosiale medier og reportasjer har vi virkelig fått se mange eksempler på kreativitet, endringsvilje og et ønske om å legge ned et stort stykke arbeid hos mange barnehagelærere og ledere i barnehagen. Selv når barna ikke er i barnehagen, tar de barnehagens samfunnsmandat på alvor og sprer omtanke til barna i en annerledes, mer uforutsigbar – og for noen barn – mer utrygg hverdag. Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov og for barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Sårbare

Mange barn og unge er sårbare, og vi som jobber med dem må sammen avgjøre hvem som trenger et særlig tilbud. Dette kan være barn som har fysiske eller psykiske funksjonshemninger, er omfattet av hjelpetiltak eller har en vanskelig livssituasjon på andre måter. For å ivareta de mest sårbare, må de kommunale hjelpeinstansene, f.eks. PPT, barnevern, helsestasjon og NAV, samarbeide tett med barnehagene. Innsatsen som legges ned i den enkelte barnehage, utgjør en stor forskjell for de familiene som benytter seg av tilbudet, for samfunnet og for fellesskapet.

Det betyr: Når de fleste av oss har hjemmekontor parallelt med hjemmeskole og omsorg for små barn, går mange barnehagelærere på jobb.

Til tross for unntakstilstanden vi befinner oss i, sørger barnehagelærerne for å gi alle de barna som trenger det et trygt, godt og forsvarlig tilbud. Barnehagelærere, ledere og andre ansatte i barnehagen stiller opp for samfunnet og fellesskapet i en akutt krisesituasjon selv om de selv risikerer å bli smittet i arbeidet for fellesskapets beste.

Den nye hverdagen synliggjør virkelig hvor viktig barnehagelærerens profesjonsrolle og barnehagens mandat er. Barna savner den «vanlige» tilhørigheten til barnehagen sin der de møter barnehagelærere og øvrig personal som møter dem med omsorg, humor, trygghet og anerkjennelse.

Savn

De savner barnehagen der det legges til rette for lek og andre aktiviteter, i et miljø sammen med andre barn som gir rom for lek, og skaperglede, undring og utforskertrang.

Barnehagens verdi er virkelig blitt synliggjort disse dagene; for barna, for foreldrene og for samfunnet. Det må vi verdsette nå, i ukene som kommer og i all framtid.


Artikkeltags