Ramberg barnehage er gledelig nok reddet de nærmeste 5 årene. Usikkerheten omkring barnehagene vil likevel vedvare. Dette skyldes en uttalt overkapasitet på antall plasser opp mot antall barn som det søkes plass for.

I disse dager går foreldre ved Skredderåsen barnehage ut og er bekymret for sin Bamseklubb ved Åvangen skole. Åpenbart ønsker kommunen å flytte denne tilbake til barnehagen. Det er nærliggende å spekulere i om dette skyldes den såkalte overkapasiten ved kommunens barnehager.

Problematikken knyttet til overkapasitet berører også de private barnehagene. På veien ut mot Alby henger det et banner hvor det står "ledige barnehageplasser".

Slik jeg oppfatter posisjonens budsjettforslag, så vil kommunen måtte ta tak i dette og utrede videre på hva en bør gjøre fremover. Vi ser at forslag om nedleggelse fører til sterke protester fra foreldre, som også fører til usikkerhet for ansatte og stiller politikerne overfor vanskelige valg.

Det er da godt en har disposjonsfond tilgjengelig og vi ser raskt hva politikere fra alle leire tyr til når protestene kommer. For kort tid siden var det opposisjonens tur til å ty til disposjonsfond når det gjaldt spørsmål om brøyting av private veier i tidligere Rygge kommune (hvor SP byttet side).

Så min konklusjon blir raskt at sålenge protestene blir mange og penger finnes så reddes "tiltaket". Likevel ligger problemene der.

Spørsmålet om overkapsistet, kan etter mitt syn løses på ulike vis. Uanset så må dette bli et samspill mellom de kommunale og private barnehagene og dialogen må føres gjennom disse og via eierne.

Man kan kanskje håpe på økt befolkingstilvekst av foreldre med barn, slik at etterspørselen etter dagens plasser øker.

Mitt sterke ønske og på bakgrunn av mitt barnehagefaglige ståsted, er imidlertid at en ser nærmere på hvordan en kan heve/forsterke kvaliteten på eksisterende tilbud og samtidig løse overkapasistetsproblemet.

Vi vet idag at mange barnehager sliter. Sliter bl.a med få ansatte og færre ressurser til vikarer samtidig som kravet til å levere god kvalitet hele tiden øker. Både fra foreldre og samfunnet forøvrig. Det siste utspillet er nå fra regjerings hold om å innlemme barnehagene i et 18 årig utdanningsløp. Vi ser også i dag at barnehageorganisasjonen PBL gjennomfører en landsomfattende aksjon ut fra deres syn om kvalitetsreduksjon i sine barnehager pga reduksjon av statlige midler.

Jeg mener derfor det er på tide å se nærmere på gruppestørrelsene og antall ansatte per barn. En løsning på overkapasiteten vil kunne være å redusere antall barn per ansatt, slik at en fordeler barn og ansatte på en annen måte, slik at "ledige plasser blir fyllt opp".

Antallet barn per ansatt har økt i alle år. Åpningstidene er blitt utvidet. Vikarressursene er redusert/vil bli redusert. Av den grunn vil jeg hevde at summen av dette utgjør en del av trusselen til kravet om god kvalitet.

Vi har gode barnehager idag. Det være seg i privat eller kommunal regi. Men, vi kan gjøre de bedre. Pengene finnes åpenbart og personlig betaler jeg gjerne mer eiendomsskatt. Det handler bare om å prioritere. Om å satse på barn og deres fremtid. Uansett utdanningsløp eller ikke.