Gå til sidens hovedinnhold

Barnevern i krise

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg om barnevern av Monica Lie Hansen, Førstekandidat PDK Moss

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norsk barnevern er ute å kjøre. Ikke før har vi fått en rettsavgjørelse om at Oslo kommune besluttet overtakelse og omplassering av barn ut fra ren «synsing», med manglende faktagrunnlag, så kommer beskjeden om at ytterligere 16 barnevernssaker er kommunisert til Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Disse 16 sakene (som i seg selv er en enorm mengde saker) kommer i tillegg til 7 verserende saker; Norge er også dømt for brudd mot retten til familieliv i menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 i en tidligere sak.

Også de resterende 23 sakene angår brudd mot EMK artikkel 8. Norsk barnevern er nå på et lavmål. Partiet De Kristne Moss ønsker en opprydding i situasjonen, og å etablere et sterkere vern for familien mot en kynisk stat og uforstandige kommuner.

I 2014 fikk vi riktignok grunnlovsfestet at «Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn». Dette er en oppfølgning av FNs barnekonvensjon artikkel 3, og meningen er å styrke barns rettigheter, hvilket er vel og bra. Problemet er bare at «barnets beste» er en uhyre vag norm, som er blitt tolket på svært spesielt vis i Norge; den gjennomgående europeiske forståelsen er ellers at «barnets beste» tar utgangspunkt i den biologiske kjernefamilien, med basis i at barnets tilknytning og oppvekst med de biologiske foreldre nettopp er til barnas beste.

Dette er også PDKs utgangspunkt. Vi er det eneste politiske partiet som fremhever familien som bærebjelken i det norske samfunn, samtidig som vi lokalt i Moss/Rygge fremmer konkrete forslag som styrker familien som den eneste naturlige enhet, til beste for både barn og familie.

Statens fellesløsninger presses i dag ned over alle, uansett utgangspunkt – og på en måte som fører til sterkt ulik praksis i norske kommuner. Enkelte steder er barn redde for barnevernet, i noen kommuner hentes fem ganger så mange barn som landsgjennomsnittet, atter andre steder brukes politi til å hente barn, uanmeldt, med de ekstra traumer det påfører barna og deres familier, tross skarpe advarsler fra fagmiljøene. Det florerer historier om mødre og fedre som selv har oppsøkt barnevernet for å komme seg ut av en vanskelig periode, og som ender opp med at barnevernet omplasserer barna i stedet for å støtte og hjelpe familien. Det fortelles om skrikende barn, som naturlig nok ikke vil skilles fra mor og far.

Dette er uholdbart. Hvor ble «barnets beste» av? Bedre er det ikke blitt etter at kommunene etter «barnevernsreformen» er tillagt enda mer myndighet i barnevernssaker.

PDK Moss er svært kritisk til hvordan barnevernstjenesten er blitt drevet i Moss og Rygge kommuner. Vi ønsker å vise innbyggerne, at vi står for en rettferdig og demokratisk behandling av barnevernssaker. Foreldre som opplever å ha blitt fratatt barna sine på feil grunnlag, skal vite at vi tar deres opplevelse av hjelpeapparatet på alvor.

PDK Moss har således programfestet for 2019–2023 at barnevernstjenesten skal tilføres økte, men øremerkede midler, til bedre å kunne gi familier i krise en riktig familiestøtte, i stedet for at familier oppløses. I samme periode står vi for å kvalitetssikre alle overtakelsessaker i barnevernet i fremtiden, samtidig som vi ønsker å kvalitetssikre tidligere overtakelser i gamle Moss og Rygge kommuner. Dette knytter an til vårt programfestede forslag om et nytt NAV- og rettighetsombud. Vi ønsker et familievern i stedet for et barnevern. Vi kommer selvfølgelig tilbake til enkeltsaker også lokalt, uten at de blir nevnt i denne artikkelen.


En stemme til PDK Moss i september er en stemme for barnas og familiens beste i nye Moss kommune.


Kilder: https://lovdata.no/
https://rett24.no/articles/emd-dumper-16-saker-pa-norge-samtidig
https://www.dagbladet.no/nyheter/sjokkangrep-mot-norsk-barnevern/71363829
https://www.nrk.no/nordland/der-barna-blir-henta-av-barnevernet-1.13771315

Kommentarer til denne saken