Gå til sidens hovedinnhold

BBM mot Staten – dessverre

Artikkelen er over 1 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rettssaken starter den 31. april (kan bli flyttet til mai. red.anm.) og mange lurer sikkert på hvorfor. Saken er trist, men tross alt viktig for byen. Heldigvis er regjeringsadvokatens forsvarsskriv (vist med kursiv skrift) befriende kort. BBMs kommentarer, som bygger på innleverte bilag og prosesskriv, vises med fet skrift:

Statens syn er at Fylkesmannen i Vestfolds vedtak 30. mai 2017 er gyldig. Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil av betydning for vedtakets gyldighet. – Regjeringsadvokaten (RA) innrømmer faktisk at det er gjort saksbehandlingsfeil i forhold til Naturmangfoldloven, Forvaltningsloven og manglende hensynsone for kvikkleireskredfare.

Uenig

Kravene til saksutredning som følger av forvaltningsloven § 17 og pbl. kapittel 12, jf. 4, er oppfylt. Staten er ikke enig med saksøkerne i at konsekvensutredningen som er gjennomført er mangelfull. - BBM mener at utsiling av alternativene i KU fra 1993 - foretatt av bystyret i 1999 - er foreldet og lite relevant til dagens situasjon. Vi beviser at relevante alternativer er utelatt fra Planprogram uten behandling, i strid med forvaltningsloven. Rådmannens påstand om at klagene ikke inneholdt nye momenter, manglet vurdering og begrunnelse.

Det forelå ingen plikt for kommunen å utrede alternative traseer eller stasjonsplasseringer etter plan- og bygningsloven eller konsekvensutredningsforskriften. - BBM mener at BaneNOR ikke oppfylte informasjon- og begrunnelsesplikt slik at kommunevedtakene om planprogrammet og områdereguleringen bygget på feil og mangelfullt faktagrunnlag.

Utredet

Videre er forholdene til kvikkleireproblematikken tilstrekkelig utredet på det aktuelle plannivået. Det er ikke kommet innsigelser fra kompetent fagmyndighet (NVE). - BBM har skriftlig bekreftelse fra NVE om at de kun hadde ansvar for å se at rapporten fulgte utredningsreglementet og at Bane NOR hadde ansvar for planens innhold. Kommunen hadde ansvar for å kontrollere og godkjenne reguleringsplan og bestemmelser.

Også forholdet til naturmangfoldloven er grundig utredet. Det er uten betydning for vedtakets gyldighet at naturmangfoldloven ikke er nevnt i kommunens eller Fylkesmannens vedtak. - Dette er kun synsing.

Tiltakshaver har videre grundig utredet klimagassutslipp i ulike deler av planprosessen. - Det finnes ikke bevis for at klimakonsekvenser ble beregnet eller vurdert i forkant av vedtaket.

Det er ingen holdepunkter for at kommunen har tatt utenforliggende hensyn, - BBM viser til Sjøsideavtalene fra 2012 og 2015 som binder opp kommunens planmyndighet til å optimalisere planprosessen for å sikre en stasjon og høy knutepunktutnyttelse rundt Moss havn - og Svenssons (dvs Arild Svenson) inhabilitet kan umulig ha virket bestemmende inn på innholdet av Fylkesmannens vedtak. Utfra prosesskrivene er RA enig i at klagene kunne/burde fått ny behandling i bystyret, men hevder at omfang av behandlingen kunne/burde begrenses til inhabilitetsspørsmålet. BBM påpeker at det er bystyret selv som bestemmer omfanget av saker de skal behandle.

Feil

De påberopte saksbehandlingsfeilene kan altså hverken hver for seg eller samlet ha virket inn på innholdet av det vedtaket som er til prøving her. Selv om saksøkerne er uenige i den løsningen kommunen – etter en demokratisk prosess – har valgt, innebærer ikke dette at reguleringsvedtaket er ugyldig. Valg av trasé og stasjonsplassering hører klart nok under kommunens planfaglige (frie) skjønn. - BBMs preferanser er ikke tema i rettsaken. Vi har kun fremlagt bevis for:

1. At alternativene som kom bedre ut enn vedtatte dobbeltspor i Konseptutredning 1993 ikke ble «forkastet» i 1999 og måtte utredes på nytt.

2.At Bane NOR ikke har fulgt Statens Kvalitetssikringsordning for å sikre at aktuelle og realistiske alternativer er utredet.

3.At aktuelle og realistiske alternativer ble silt ut av høringsinnspillene som ble fremlagt under sluttbehandlingen av planprogrammet.

4.Professor emeritus Erik Magnus Boes bok «Uforsvarlig forvaltning» dokumenteres at kommunens frie skjønn ikke utelukker oppheving av vedtak

Saksøker mangler også slik staten ser det partsevne og/eller rettslig interesse i søksmålet, jf. tvisteloven § 2-1 andre ledd og § 1-3. Det er særlig foreningens opprettelsestidspunkt som her er sentralt, men også foreningens begrensede antall medlemmer og økonomi. Retten må avgjøre om søksmålsvilkårene er oppfylt ex officio. - BBMs etablering bygger på kraftig motstand mot både stasjon og containere ved Moss havn som strekker 25 år tilbake. Dette kan være regjeringsadvokatens sterkeste kort og vi anmoder flest mulig om å melde seg inn i BBM eller støtte oss på annen måte.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.