Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for at den planlagte jernbaneutbyggingen vil vanskeliggjøre en god løsning for RV-19

Debatt

Planleggingen av jernbanetraseen for Inter City gjennom Moss har pågått i mange år. Det samme har ny trase for Rv19. Det folkelige og politiske engasjementet har vært stort. Det har ikke vært mangel på innbyggerinvolvering og demokratiske prosesser.

Planene for Rv 19 står dessverre fortsatt i stampe, men jernbaneutbyggingen er endelig kommet i gang. Så er det dessverre blitt en midlertidig stopp i byggearbeidet. Det er funnet mer kvikkleire enn forutsatt - og Bane Nor trenger tid for å kvalitetssikre resultatet av grunnundersøkelsene.

Det er lett å være etterpåklok. Grundigere og mer omfattende grunnundersøkelser på et tidligere stadium i planleggingsarbeidet ville kanskje ført til at Bane Nor ville valgt en annen jernbanetrase - utfra kostnader og sikkerhet.

Men vi må ikke glemme at et hovedmål ved Inter City utbyggingen var at denne også skulle bidra til utvikling av stasjonsbyene. I Moss har de to store partiene (H og Ap) i tillegg vært tydelige på at de ønsket en trasse som ga Moss Havn jernbanetilknytning. Det har også vært et politisk ønske om at Inter City-utbyggingen skulle åpne for utvikling / utbygging av en ny bydel i Værla-området - sammen med Bane Nor. Kommunen er en stor eiendomsbesitter i dette området og inntektspotensialet er stort.

Det er lite sannsynlig at kvikkleireutfordringene vil føre til at arbeidet med den vedtatte jernbanetraseen blir stanset og at det blir valgt en annen trasse. Selv om kostnadene vil bli langt høyere enn forutsatt, så er arbeidene kommet så langt at det er ingen vei tilbake. Det er heller ikke uvanlig at store samferdselsprosjekter blir langt dyrere enn forutsatt.

Når det gjelder utfordringene med kvikkleire, så kan dette langt på vei løses med tekniske tiltak. Men ingen vil kunne garantere for at all fare for leirskred kan elimineres. Det vil, uansett tiltak som blir iverksatt, forbli en viss risiko for leirskred og utglidninger i fremtiden. Denne usikkerheten må vi tåle å leve med - som mange andre steder hvor det er blitt bygget i områder med kvikkleire.

Personlig er jeg mest bekymret for at den planlagte jernbaneutbyggingen vil vanskeliggjøre en god løsning for Rv19. Vil jernbaneutbyggingen og kvikkleire fjerne mulighetene for å føre Rv 19 ut av byen - sydover langs Værla og herfra til E6?

I den grad det er grunnlag for å kritisere tidligere og nåværende folkevalgte, så er det manglende forståelse for hvor viktig det er å få samordnet Inter-Cityutbyggingen med planer for Rv 19. Moss bystyre burde tidlig vært tydelige på at de ikke kan godkjenne en jernbanetrasse før det også foreligger konkrete planer for Rv19. Både jernbane og stamveien Rv19 er statens ansvar – og det er staten som skal sørge for nødvendig samordning.

Historien om Inter City-planleggingen og Rv19 i Moss burde bli forskningsmessig gjennomgått og beskrevet. Her har vi utvilsomt mye å lære både når det gjelder planprosesser og de dilemmaer som i slike saker oppstår mellom lokale og sentrale interesser. Lokalt blir ofte frykten for å bli tatt ut av - eller satt tilbake i Nasjonal transportplan – mer bestemmende for vedtakene enn de interessene som våre lokalpolitikere primært skal ivareta.

Torodd Hauger

Årefjorden

Kommentarer til denne saken