Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i Moss og omegn foreslår klimaskatt for å sikre gjennomføring av klimaplanens viktige tiltak.

Klimaplanen for Moss er omfattende og gir et solid og gjennomarbeidet inntrykk. Vi i BKA noterer oss at ambisjonsnivået er satt høyt. Det er bra. Likevel er vi bekymret for at det skisserte kuttet i utslipp på 60 prosent av klimagasser innen 2030 kan bli urealistisk. BKA ser det som sannsynlig at gjennomføring av nødvendige tiltak i klimaplanen vil koste mer enn hva kommunen disponerer i skattemidler. Vi vil derfor foreslå en klimaskatt. På den måten kan innbyggerne bidra finansielt til lokal reduksjon av klimagassutslipp. Eksempelvis vil en økning på 0.2 promille i eiendomsskatten, slik BKA foreslår i sitt høringssvar, gi ca. 12,6 mill. i ekstrainntekter. Øremerkingen av denne økningen skal benevnes klimaskatt, og kun benyttes til slikt formål.

Fellesskap

I disse «koronatider» viser det norske fellesskapet en stor evne til tiltaksutvikling og handlekraft ved krisehåndtering. Klimakrisen har et lengre tidsperspektiv enn «her og nå situasjonen», men med et betydelig mer omfattende, globalt skadepotensiale. Det vil fordre tilsvarende kollektiv mobilisering og offentlig handlekraft. En klimaskatt er et eksempel på en slik kollektiv mobilisering lokalt i Moss som må til for å sikre gjennomføring av klimaplanens viktige tiltak.

BKA mener at særlig to områder: Fossilfri transport og infrastruktur og Miljøvennlig energi og bygg er av sentral betydning i en kommunal klimaplan for Moss i tillegg til vårt forslag om klimaskatt.

Fossilfritt

Når det gjelder fossilfri transport/infrastruktur må det utarbeides en Bypakke for Moss med kraftfulle tiltak for å redusere privatbilismen. Fremkommelighet for kollektivtransport må økes og gang- og sykkelveier må prioriteres. Fremkommeligheten særlig for busser må bedres! Dette krever en målrettet satsning på bygging av kollektivfelter. Vi bruker ikke buss hvis vi ikke kan nå våre mål for transporten til de oppsatte tidene. Bedre og hyppigere busstilbud må til for å binde kommunen sammen. Om nødvendig må kommunen bidra utover bidrag fra fylkeskommunen for å subsidiere billettpriser på buss. Bussene bør drives med elektrisitet, biodrivstoff eller hydrogen. Et bedre togsamband på Østfoldbanen mot Oslo er også nødvendig for å stimulere færre til å reise med bil. Det kan i sammenheng med fossilfri transport og infrastruktur bli nødvendig å innføre en lokal bompengefinansiering for å nå klimamålene, jfr. Oslo.

Krav

Miljøvennlig energi og bygg er BKAs andre sentrale område. Det må stilles strenge krav for å fremme klimasmarte bygninger. Nye større bygg i Moss bør ha sedumplantedekke og solceller, og det må foreligge en forpliktende plan for solcellepaneler på eksisterende kommunale tak. Planen må i større grad drøfte den rollen kommunen kan spille mht. grønne investeringer og innkjøp. Vi ser en utvikling med et varmere, villere og våtere klima. I den sammenheng etterlyser vi en stadfestning av hvor høyt over havnivået byggegrensen bør gå med tanke på framtidig storm/springflo.

Klimaplanen retter seg både mot kommunen, næringslivet, fellesskapet og den enkelte mosseborger. Gjennomføringen krever stor mobilisering av mange. Planen problematiserer i liten grad hvordan klimatiltak kan legge større ulemper og utgifter på noen og dermed bidra til uheldige fordelingseffekter, eksempelvis dyrere fergebilletter pga. elektrifisering av fergene. Et annet eksempel på en uheldig fordelingseffekt er å redusere muligheter for bruk av privat bil dersom framkomst ikke kompenseres med tilgjengelig og hyppig kollektiv transport. Ikke alle kan ferdes med sykkel. Slike ulemper for deler av befolkningen kan svekke en bred oppslutning. Samtidig må tiltak og tiltakskjeder som retter seg mot enkeltmennesker og familier også få større fokus i planen.

Grunnlag

BKA savner et bedre tallgrunnlag knyttet opp til tiltak, som vil medføre kostnader for kommunen og husstandene fram mot2030. Vi mener det er viktig å kostnadsestimere tiltakene i størst mulig grad, slik at både fellesskapet og den enkelte forstår at det må bli en pris å betale for et bedre klima i Moss.