Vestby er et svært presset område når det gjelder utbygging, slik som resten av Folloregionen. Samtidig har man nasjonalt et fokus på at alle skal ha mulighet til friluftsliv i nærnatur, det er både trivseskapende og bra for helsa. Under koronatiden ble vi virkelig minnet på hvor mye vår nærnatur betyr for kropp og sjel. Oslonaturens verdi som rekreasjon er vurdert til flere milliarder i året. Det er også slik at sammenhengende naturområder av en viss størrelse er nødvendig både for å ta vare på økosystemer og er en forutsetning for å drive tradisjonelle fritidsaktiviteter. Alle beboere, skoler og barnehager bør ha intakte naturområder i sin nærhet som gir en opplevelse av fred og ro, og et variert friluftsliv .

Men det kan bli helt uforenelige interesser om hvordan areal skal forvaltes; den ene siden er opptatt av friluftsliv, natur og miljø, mens den andre siden har økonomiske- og næringsinteresser. Noen ganger i kommunene kan båndene mellom forvaltere og utbyggere bli for tette. Og altfor ofte ser vi at det er naturen som taper mot næringsinteresser. Den store stygge ulven kalles «arealendringer». Det vi nå ser i Vestby er at naturen forsvinner bit for bit, og generelt har kommunene som bestemmer over arelaendringene ikke nok oversikt over naturtypene, og heller ikke ser betydningen områdene har for rekreasjon og friluftsliv.

Skjebnedagen for Deørskogen er 20. juni. Da skal det avgjøres om forslaget til utbygging av Deørskogen skal utgå eller om det skal sendes på høring. Og området som er foreslått omregulert er hele 480 mål, av dette er 170 mål foreslått til varig vern av naturområder. En stor del av dette er områder under og ved siden av høyspentstrekket, som går langs store deler av stien til gapahuken, er et båndlagt areale med liten eller ingen verdi for utbygger. Dette er områder der vegetasjonen holdes nede og ikke er intakt skog. Kan dette defineres som friareale?

Arbeiderpartier har store visjoner for nærnaturen i sitt partiprogram for Vestby. Har de levd opp til dette eller kan vi arrestere partiet for å ikke følge sitt eget program. Her et utdrag:

«Vi har områder med skog og kulturlandskap, der ett nett av stier og løyper gir muligheter til et variert friluftsliv, sommer som vinter. Alt dette gjør Vestby til den unike kommunen den er. Vestby Arbeiderparti skal være garantisten for at Vestby ikke misbruker eller mister disse ressursene» og Vestby AP "vil sikre hundremeterskogene nær boligområdene ved å innarbeide dette i kommuneplan og detaljreguleringer». Det som også er spesielt er at deler av SV virker interessert i prosjektet, de fronter jo seg som et miljøparti. Sentralt går SV inn for at kommunene skal bevare inngrepsfrie og større sammenhengende naturområder. De har flere ganger slått et slag for nærnatur og de fantastiske muligheter det gir for lavterskel naturopplevelser.

Vil Ap ,SV og andre partier at Son skal fortsette å være unikt, at vi skal ta vare på våre naturressurser da er anledningen der nå. Ikke la Son utvikle seg til enda en drabantby for Oslo.

«Sonsmarka» Deørskogen, er viktig for miljøet, for dyrelivet og for friluftslivet i et tettsted som Son. Dette er et friluftsområde med mangfolding bruk. Området benyttes av turgåere, barnehager, skoler, bærplukkere, soppsankere og andre flittige brukere. Hvem kan du møte i skogen vår; her er elg, rev, et rikt fulgeliv, salamandere, røyskatt og rådyr. Det virker uteneklig noen ønsker å legge dette flotte området under asfalt. At vi står i fare for å miste vår nærnatur , det virker brutalt. La oss beholde Deørskogen.

La hensyn til miljø, friluftsliv og natur veie tyngst for en gangs skyld. Fagfolk har utarbeidet konsekvensutredningen, der område tanbefales ikke tatt inn i kommuneplanen i denne revisjonen.

Det påpekes at dette ikke er i tråd med kommunens mål om at 80% av boligbyggingen skal skje innenfor Vestby vekstgrenser, og at kommunen har godt med utbyggingsreserver. Liabråten-Deør er også avsatt til LNF område (Landbruk-natur- og friluftsområde) med henssynsone friluftsliv, området bør ha et ekstra vern i dette.

Nå må politikerne ta hensyn til faglige råd og også lytte til naboer til slike enorme eiendomsprosjekt. Se til Hvitsten, der er det byggestopp av samme grunn; folk ønsker ikke denne storstilte utbygging.

Både for oss som er her nå og for fremtidige generasjoner er Deørskogen mer verdt som skog enn som byggefelt. Nå oppfordrer vi politikerne kommer på banen for å redde vår natur, bruk ikke tid på prosjekter som med svært gode grunner er anbefalt vraket. Å ta et så digert jafs av marka til planter, dyr og mennesker, det bør ikke være mulig i 2022.