Norsk oljepolitikk berører oss alle. Økt oljeutslipp forurenser. Besteforeldrenes klimaaksjon i Moss og omegn er bekymret for utdeling av nye oljelisenser. Vi støtter søksmål mot den norske stat med spørsmålet om oljeboring i Barentshavet er forenlig med grunnlovens miljøparagraf. Vi oppfordrer alle miljøvernere til å lage en liten lysmarkering 3 november, kl. 1814, mens søksmålet behandles i Høyesterett.

Grunnlovens miljøparagraf ble vedtatt av et enstemmig storting i 1992. Den sier blant annet: Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig betraktning som ivaretar denne rett for etterslekten. Staten gis også myndighet til å iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene.

«Tenke globalt og handle lokalt», var fyndord fra klimatoppmøtet i Rio de Janeiro i 1992 hvor vår egen statsminister Gro Harlem Brundtland deltok for Norge. Hvordan evner vi å dra perspektivet ned fra kloden, via verdensdeler og nasjoner til lille Moss og omegn, hvor vi bor? «Varmere, våtere, villere» sa statsminister Erna Solberg om klimakrisen i et avisintervju i 2018: «Vi vet nok til å handle!».

Onsdag 4. november 2020 starter en særdeles interessant arbeidsøkt i Høyesterett som illustrerer hvordan klimagassutslipp angår oss alle. I perioden 4.–12. november skal Høyesterett behandle søksmålet som er rettet mot den norske stat av Natur og Ungdom og Greenpeace og med Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) som partshjelpere. Saken gjelder Statens tillatelse til oljeboring i Barentshavet. Og spørsmålet er om dette er forenlig med Grunnlovens Miljøparagraf § 112.

I 2014 ble grunnlovens § 112 gitt kallenavnet Miljøparagrafen. Den er ment å verne naturen for kommende generasjoner. At den står i Grunnloven betyr at den har rang over andre norske lover. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Mao krever dette bred, politisk støtte. Miljøparagrafen gir innbyggerne rettigheter og pålegger myndighetene ansvar. Borgerne gis rett til informasjon og kunnskap om miljøet og virkningene menneskelige inngrep i naturen har. Myndighetene pålegges å ta miljøhensyn og basere politiske beslutninger på hensyn til miljøkonsekvenser. Staten forpliktes til å sikre et godt miljø for våre etterkommere og at følger for miljøet utredes ved store inngrep i naturen. Miljøparagrafen er plassert i Grunnlovens kapittel E hvor paragrafene om menneskerettighetene er samlet.

Men kan Miljøparagrafen anvendes i praktisk politikk? Kan den overstyre og overprøve politiske vedtak ut fra reelle og antatte miljøkonsekvenser? Den såkalte Lunner Pukkverkdommen fra 1993 viser dette med tydelighet. Da slo Høyesterett fast at miljøhensynet er «en del av de overordnede miljøhensyn som det er en målsetting å innarbeide i beslutningsprosessene–jfr. det prinsipp som nå er nedfelt i Grunnloven.

Bakgrunnen for Høyesteretts behandling de nærmeste dagene er følgende:

Da Regjeringen i 2016 tildelte 10 nye oljelisenser i de arktiske områdene i Barentshavet, gikk Natur og Ungdom og Greenpeace til søksmål mot Staten. De hevdet: denne tildelingen er en trussel mot klimaet og derfor et brudd på § 112 i grunnloven. En seier i retten ville måtte medføre at lisensene måtte trekkes tilbake.

Saken ble først behandlet i Tingretten i 2018. Staten frifinnes og det legges til grunn at kun klimagass sluppet ut i norsk atmosfære tilhører vårt klimaregnskap, men domsteksten ellers gir saksøkerne visse medhold av prinsipiell betydning. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, og dommen herfra falt høsten 2019. Staten frifinnes igjen, men domsteksten gir igjen medhold i vesentlige prinsipielle tilnærminger–annerledes enn i tingretten. Bl.a. sier Lagmannsretten at klimagassutslipp som følge av oljeeksport må regnes med i klimaregnskapet for Norge. Disse juridiske vurderingene gir håp om en behandling i Høyesterett som kan gi enda større gjennomslag for miljøhensyn i oljepolitikken–og kanskje til og med medhold i hovedsak!

Dagen før Høyesterett starter sin behandling, tirsdag 3. november, er det planlagt en rekke lysmarkeringer i hele landet–og også i utlandet–til støtte for klimasøksmålet. Koronasituasjonen gjør dessverre dette vanskelig i Moss. Men vi i Besteforeldrenes Klimaaksjon Moss og omegn vil oppfordre alle miljøvernere til å lage en liten lysmarkering 3 november, kl. 1814, i hver sine hjem.