Pasienter og brukere har rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester som de selv kan medvirke til utforming av. Rettighetene speiles i kommunens lovfestede plikt til å tilby sine innbyggere slike tjenester. Kommunehelsetjenesteloven lister opp en rekke tjenester kommunen plikter å tilby, som hjemmesykepleie, sykehjemsplass, rehabilitering eller praktisk og personlig hjelp man i større grad selv kan administrere – BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

Det er ingen grunn til å betvile at Moss kommune oppfyller lovkravet, og tilbyr innbyggerne sine lovpålagte helse- og omsorgstjenester. Men hvilken tjeneste, og i hvilket omfang, vurderes til å være nødvendig og forsvarlig? Det kommer an på hvem du spør, og nettopp derfor er retten til informasjon og videre muligheten til å kunne medvirke i tjenesteutmålingen, sentrale pasientrettigheter.

Forsvarlighetskravet er en rettslig standard som endrer seg over tid. Den endrer seg blant annet som følge av forskning, generell samfunnsutvikling, og med hva som til enhver tid anses som «normale» levekår – det endres ikke av trange kommunebudsjetter. En forutsetning for å oppleve tjenestene man mottar som gode, er at de er utformet i tråd med egne mål og personlige behov, og tilpasset den livssituasjonen man til enhver tid befinner seg i. Dette gjelder uavhengig av hvilke helse- og omsorgstjenester man har behov for.

I valgkamp forklarer politikerne ofte og gjerne om hvordan de skal sikre god og trygg alderdom. Det snakkes om verdighet og respekt for alle kommunens innbyggere, også de med behov for helse- og omsorgstjenester. I økonomisk trange tider, og i vanskelige budsjettforhandlinger, er dette tilsynelatende glemt.

Det er derfor på tide å minne om at lite krefter til å kjempe egen sak, og en svak stemme i samfunnsdebatten, ikke er ensbetydende med at ens rettigheter kan overses eller i verste fall settes strek over.

Som små lærer vi at det er feigt å ta dem som er mindre enn seg. I voksen alder bør denne lærdommen omsettes til at vi skal stå opp for dem som har særlige utfordringer i livet. At kommunens økonomiske situasjon er mer enn krevende, det tror jeg innbyggerne forstår, men at det alltid ser ut til å være de svakeste som skal betale – den sitter lengre inne.

Jeg håper arbeidet skjer i lys av pasientrettigheter, respekt for alle innbyggerne, også de med svakest stemme.

LES OGSÅ:

Vi frykter for at barn og unge brukere vil få et vanskeligere liv og en tøffere oppvekst med en kommunalisert BPA-ordning

Tre mødre fortalte sine familiehistorier, gjorde sterkt inntrykk på politikerne

Opprettholder kuttforslagene: – Fra utfordrende til krevende

Nei til kommunalisering av BPA-ordningen

Nå er betent sak i Moss sendt på høring, kort svarfrist skapte frustrasjon og uro