Igjen ser det ut til at kampen om en ny Rv. 19 er satt i spill. Det viser seg at Statens vegvesen i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 ikke har gitt denne for oss så viktige veistrekning prioritet. Naturligvis skaper dette frustrasjon i det politiske miljøet. Fristen for høringsrunden om utkast til NTP er satt til 1. juli 2020. Stortingsmeldingen om ny NTP skal legges fram for Stortinget i 2021. Opplysninger fra Regjeringen.no sier at et utkast er lagt fram for Statsråden til prioritering. Det som må være helt sentralt er at mossepolitikerne nå kjenner sin «besøkelsestid» og får påvirket prioriteringene før høringsrunden avsluttes.

Rv. 22 fra Øra i Fredrikstad er prioritert

Det som overraskes mest er at et annet «Østfoldprosjekt» er blitt prioritert. Dette gjelder RV 22 som går fra Øra i Fredrikstad, gjennom deler av Indre Østfold og over i Akershus til E-6 nord for Lillestrøm. Vår RV 19 er overhode ikke nevnt. Det som nå er viktig er å få gitt innspill om den verdien RV 19 har for denne delen av Østfold og ikke minst for bysamfunnet Moss. Mest overraskende er at Viken fylkeskommune ikke ønsker å endre på riksveiprosjektene i Viken og gir dermed prioritet til RV 22 prosjektet. ( som angitt i MA 2. april d.å.)

Hva med finansieringen av BaneNors ukontrollerte pengebruk?

Et annet og for oss mer sentralt tema er om den nye overskridelsen på Bane Nords strekning fra Sandbukta- Moss- Såstad på 3,0 millarder (fra 10 – 13. mill.) også kommer til å prege veibevilgningene? Det kommer fram at Viken politikerne uansett vil prioriter jernbaneutbyggingen. Om dette blir vedtatt, er bevilgningene til ny RV 19 ikke til å tenke på.

Hva driver våre lokale veiplanleggere med?

Etter det MA får opplyst arbeides det fortsatt fra våre lokale veiplanleggere med at det skal bygges en ny RV 19. Hva slags korridor som skal velges er spilt inn til Samferdselsdepartementet uten at de er kommet noen «signaler» tilbake. De venter fortsatt ( kanskje forgjeves) på en nærmere avklaring.

Fremdrift av jernbaneanlegget.

Det som er mest overraskende er å se på den svake fremdriften på jernbaneanlegget! Vi ser at det noen maskiner i gang i områdene vest for Fjordveien og øst for Kransen, mens arbeidene med selve løsmassetunellen ikke ser ut til å ha startet. Ved Carlberg er det begynt med noe arbeider med tilrigging av utstyr. Hva som har skjedd ved Sandbukta har jeg ikke oversikt over. Det merkelige med hele denne saken er at Bane Nor allerede nå må ha en tilleggsbevilgning på 3,0 milliarder i tillegg til de 10. milliardene de allerede har fått bevilget, uten at hovedanlegget med tunelldriften er påbegynt. Mitt spørsmål er om Bane Nor har full kontroll på dette gigant anlegget gjennom byen vår?