Posisjonen er inne i sitt fjerde styringsår. Ved valget i 2019 var det mye som ble lovet. Men har det rød-grønne flertallet innfridd sine lovnader? Sett i lys av at kommunedirektøren har lagt frem budsjettet for 2023, har de ulike partiene satt sitt preg med endringsforslag. Vi har gjort oss noen tanker - i sær for våre eldste mossinger og deres pårørende.

Om «Generasjon M»

For å ta det gledelige først; et tiltak som Generasjon M, hvor ungdom får en betalt deltidsjobb for å være med eldre på sykehjem og omsorgsboliger har parti etter parti fått tilbake som en budsjettpost. Så bra! Og siden posisjonen har blitt enig om å innvilge støtten, kan vi glede oss over at ordningen kan fortsette i Moss. Det er verdt å legge merke til at Ny Kurs er det eneste partiet som har lagt inn en økning årene fremover. Supert! Det er slett ikke alle sykehjem i dag som er så heldig å få disse flinke ungdommene på besøk i helgene for en prat, en tur ut eller andre sosiale tiltak. La det være klart, det mangler ikke på ungdom som har tid og lyst til å prøve seg i arbeidslivet innenfor helse og omsorg i Moss. Dette er jo dessuten fremtidig rekruttering til helsetjenesten, hvor vi trenger mange unge. Vi utfordrer posisjonen til å la seg inspirere. Det viktigste er at Generasjon M kan vite at støtten ligger inne på en langsiktig og forutsigbar måte over flere år.

Om «Inn på Tunet»

Partiet Ny Kurs står også alene om å legge inn økonomiske midler fra og med 2023 og årene fremover når det gjelder «Inn på Tunet». Dette er et tilrettelagt tilbud for f.eks. personer med demens i en tidlig fase, som ikke finner seg til rette på dagtilbud ved sykehjemmene og blir heller hjemme. Eller skoleelever som trenger et alternativ til klasseromsundervisning. «Inn på Tunet» ble beskrevet i posisjonens egen samarbeidsplattform i 2019. Vi minnet posisjonen om sine egne løfter ved fjorårets budsjettrunde. Det endte den gang i en utredning som tok nesten hele 2022. Utredningen slo fast at det trengtes et mer differensiert tilbud for personer med demens i en tidlig fase. Våre folkevalgte heier på «Inn på tunet» og ønsker å utvide målgruppene for de som kan benytte et slikt tilbud, f.eks. skoleelever. Ap, blant annet, har ment at det var riktig å vente med «Inn på tunet» til demensplanen ligger klar i mai 2023. Med den brede positive oppslutningen fra partiene er det til å undres over at man ikke legger inn penger for dette tiltaket allerede i 2023, slik at man ikke må la det gå ytterligere tid, inn i 2024, før man kan ta grep. Det vil si 5 år etter posisjonens egne samarbeidsplattform. Dette er unødvendig sakte.

Vi har forståelse for enkelte tiltak tar tid og er komplekse. Dette derimot, er en lavt hengende frukt, som kan bety mye for de pårørende og personer som rammes med demens. Når mantraen til politikere er at de eldre skal å bo hjemme så lenge som mulig, er dette det minste man kan stille opp med. Slik unngår en at pårørende blir ufør fra egen jobb. Det synes typisk at det er de hjemmeboende eldre og deres pårørende som må ta støyten. Vi som pårørende trenger at det er noen som er der for oss. Det understreket også Arbeiderparti-ministeren Ingvild Kjerkol i en tale 22.september 2022: «Både som regjering og gjennom vår felles, offentlige helsetjeneste skal vi sikre nødvendig støtte og avlastning til de pårørende. Det er mitt mål.»

Om pårørende

Vi har i flere år kjempet for de pårørendes rettigheter, men oppdager at det går sakte i Moss. I nabobyen Fredrikstad som har omlag 70.000 innbyggere har de i flere år operert med eget Pårørendesenter med tre-fire ansatte i sving. I Moss som i dag har omlag 50.000 innbyggere har vi en pårørendekoordinator i 60% stilling, som ikke skal jobbe ovenfor de pårørende, men inneha en administrativ stilling. Hvor er satsningen videre på 2023-budsjettet? Vi ønsker en pårørendekoordinator som den enkelte kan søke direkte-kontakt med. Vi erkjenner at det tar tid før alt er oppe og står i tjenestene. Men først må manskaffe seg kapasitet nok til å gjennomføre den nylige vedtatte lokale pårørendestrategien. For allerede til neste år lanserer regjeringen sin «Bo trygt hjemme»-reform, en reform som skal gi oss det gode grunnlaget for at ennå flere eldre skal kunne leve lengre hjemme. Pålegget er allerede gitt til Moss kommune. Vi skjønner ikke mangelen på prioritering, når Ap-ministeren uttrykker: «Med over én million pensjonister, som er en historisk milepæl, betyr det også at det blir flere pårørende fremover.»

Om å ha nok kapasitet innen omsorgs-bo for eldre?

Noe som også bekymrer oss er hvor lang tid det tar med å rigge Moss for omsorgs-bo. For over et år siden ble det vedtatt å avsette 2 millioner kroner til utredning av fremtidens omsorgs-bo behov i Moss. Vi har nylig fått avklart at en kan ikke forvente svar på dette før tidligst høsten 2023, evt. våren 2024. Det betyr omlag 3 år med utredning! Temaet er blitt utredet tidligere. Demografien er kjent; Befolkningsutviklingen i Moss fram mot 2028 viser at høyest prosentvekst forventes i gruppen 80-84 år, samt 85-89 år (Økonomiplan 2023-2026). Vi vet allerede i dag hvor mange sykehjem og omsorgs-bo plasser kommunen har. Man kjenner til ventelister, press i hjemmebaserte tjenester og trykket for tidlig hjemsendelse fra sykehusene. Dette er ikke rakettforskning.

Dette handler om at våre folkevalgte må ta folks hverdag på alvor, og prioritere dem som trenger det mest. Det håper vi gjenspeiler seg i budsjettdebatten i kommunestyre i Moss 13. desember 2022.