– Nå følger regjeringen opp med penger til de anbefalingene som jernbanedirektoratet kom før sommeren, dette er svært gledelig og betyr mye for pendlerne på Østfoldbanen, sier Finn Erik Blakstad, tredjekandidat for Venstre i Viken og ordførerkandidat i Moss.

Det går 28 innsatstog i rushtiden i dag. Tiltaket skal utnytte eksisterende materiellpark bedre og innebærer at rushtiden utvides fra desember 2019 med åtte ekstra avganger på hverdager til Ski, Moss, Halden og Dal, samt at 23 avganger skal kjøres med dobbeltsett fremfor enkeltsett.

Flere tog i helgene

I statsbudsjettet for 2020 settes det også av 12,2 mill. kroner for flere helgeavganger for å bedre togtilbudet til befolkningsrike områder i søndre Oslo og Ski knyttet til arbeidspendling lørdag og søndag morgen mot både Oslo og Ski. Tiltaket innebærer å utvide avgangene hver halvtime i helgene.

 

– Dette er gode nyheter for pendlere som arbeider lørdager og søndager som vil få et togtilbud som gjør det attraktivt å reise kollektivt, sier Simen Nord, Høyres tredjekandidat i Viken.

– Dette stimulerer også til økt bruk av kollektivtrafikk i fritidsreiser og vil bidra til bedre sammenheng mellom busstilbudet til Ruter og togtilbudet, sier Ida Lidtveit Røse, førstekandidat for KrF i Viken.

Lover bedre mobildekning

Regjeringen foreslår også i statsbudsjettet for 2020 at det settes av 7,5 millioner kroner for å installere mobilrepetere på tog på Østlandet.

– Det er viktig at det er mulig å ringe og jobb på toget, bedre nettdekning på toget er svært etterlengtet, sier Ida Lindtveit Røse, KrFs førstekandidat i Viken.

I statsbudsjettet for 2020 foreslås det 15,6 mill. kroner for å sikre sømløse overganger mellom tog og buss. Tiltaket vil bidra til å sikre de beste løsningene for de kollektivreisende, fylkeskommunen og jernbanen sett under ett. Kollektivkundene tilbys et sømløst reisetilbud med enkel omstigning, én billett og én tilbyder å forholde seg til for hele reisen. At staten bidrar på sin side for å få dette på plass er helt avgjørende, dette er en viktig avklaring fra regjeringen sier Finn Erik Blakstad.

Tiltaket skal bidra til å gi de reisende et bedre togtilbud på pendlerstrekningene med pålitelig mobildekning underveis, særlig på Østfoldbanen som betjener ett av de mest befolkningstette områdene i Norge. I alt er det snakk om 43 togsett. De fleste skal inn på trafikken på østlandsområdet.