Mosseregionen er svært bo-attraktiv og tilflyttingen er stor. Vi skårer høyt i NHOs nærings-NM som måler vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Store kapitalsterke investorer har valgt å satse her, og disse gjør en fantastisk jobb med å utvikle/transformere avviklede industriområder til attraktive områder for både å bo og arbeide. I Vingparken er det skapt ca 150 arbeidsplasser i Lilleng helsepark alene. Når Vingparken er ferdig utbygd, antas at nærmere 1000 mennesker vil ha sin arbeidsplass der.

Både Mosseregionen og Østfold har underskudd på arbeidsplasser, og utpendlingen, i hovedsak til Oslo er stor. Flere tusen industriarbeidsplasser har forsvunnet og vi har ikke maktet å erstatte disse.

Hva skal til for å tette gapet mellom vekst i arbeidsplasser og vekst i befolkning? Hvordan øke næringsattraktiviteten?

Vi må velge minste motstands vei. Vi må ikke gjøre det alle andre gjør, for det er stor konkurranse mellom kommuner og regioner for å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser. Vi må finne ut hvor mosseregionen har spesielle forutsetninger i fht andre steder vi konkurrerer med. Vi har fortsatt kunnskap og kultur for industri og teknologi. Vi har E6, hovedjernbaneforbindelse til ut- og innland gjennom byen og effektivt havneanløp. Disse to forholdene alene åpner for åpenbare muligheter for teknologiutvikling og logistikkvirksomhet som de fleste andre steder i Norge bare kan drømme om.

Flyplassen på Rygge er mindre i fokus enn på lenge. Imidlertid arbeides det nå godt med å få til ny sivil trafikk igjen, noe det er bred støtte for. Fra et næringsutviklingssynspunkt har flyplassen uansett stort potensial.   Uavhengig av sivil aktivitet så er planene for flyvedlikehold i regi av AIM Norway av meget stor betydning for videre utvikling på Rygge. Vi ser for oss mulighet for etablering av flere hundre høyteknologiske arbeidsplasser, og grunnsteinen i form av testcellen AIM Norway skal bygge med byggestart i 2017.

Mye er igangsatt, herunder arbeid med å flytte politihøgskolen til Moss, og med litt flaks vil næringslivet i mossergionen blomstre. Flaks kommer med hardt arbeid!