Luftforsvarets tidligere hovedverksted på Kjeller LHK, for noen år siden endret til det statseide foretaket Aerospace Industrial Maintenance Norway, forkortet AIM, har vedtatt å flytte sin virksomhet til Rygge når de må ut av lokalene på Kjeller ved Lillestrøm.

I dag sysselsetter AIM om lag 400 ansatte direkte i sin virksomhet, og flere hundre indirekte i støttefunksjoner. De 400 ansatte i AIM er svært erfarne teknisk personale, med inngående kompetanse på Luftforsvarets fly og helikopter, som vil gi et solid bidrag til Ryggeregionens industrielle miljø.

Hensikten bak å omgjøre LHK til et foretak i 2011, var å tilrettelegge for at virksomheten skulle kunne konkurrere på, og få flere oppdrag i den åpne konkurransen om vedlikehold på fremtidige innkjøp og kontrakter på Forsvarets fly og fartøyer, samtidig som man sikret norsk kontroll av hensyn til sikkerhet og beredskap.

Dessverre ser vi i dag at Luftforsvaret og Forsvarsdepartementet, ikke har klart å omsette disse intensjonene i praksis. AIM har ikke fått oppdrag på NH-90 helikoptrene, og BELL 412 må for eksempel sendes til Sverige for større reparasjoner og vedlikehold.

Tilsvarende har Forsvarsdepartementet ikke sikret at vedlikehold på F-35 innenfor 120 dager, i praksis alt, skal gjøres i Norge, i motsetning til hva Nederlandske og Engelske myndigheter har satt som krav. Det innebærer at norske F-35 i fremtiden må sendes til Italia eller Nederland for større vedlikehold, med all risiko og komplikasjoner det innebærer. Et land som Israel vil garantert heller ikke sende sine militære fly utenlands for vedlikehold og reparasjoner. Likevel gjør norske myndigheter etter Parats mening lite, for å sikre norske arbeidsplasser, beredskap og operativ evne på fremtidige fly og fartøyer.

Parat organiserer mange av de ansatte i AIM på Kjeller. Vi har støttet en flytting til Rygge, og mener dette ville vært et viktig tilskudd til å opprettholde både flyplassen på Rygge, og tilført mange gode og langsiktige arbeidsplasser til Østfold og omliggende områder, samt lagt til rette for en vekst og styrking av AIM.

Jeg forstår at noen kanskje finner Parats omtanke for Rygge underlig, og kanskje til og med holder Parat ansvarlig for Ryanairs vedtak om å stenge sine operasjoner på MLR. Det er likevel to helt forskjellige saker. Parat advarte for mange år siden ledelsen og styret i Moss lufthavn Rygge, om risikoen ved å binde seg for mye til en aktør med en lang historie i å utpresse og flytte trafikk fra regionale flyplasser og land de ikke fikk herje fritt med. Vår kritikk mot ledelsen og politikere angående ulovligheter rundt de Ryanairansatte, viste seg også helt opp til Høyesterett, å være berettiget.

Parat har i flere måneder vært i dialog med representanter fra regjeringspartiene, blant annet med Høyres Tage Pettersen og Frps Erlend Wiborg fra Østfold, for å settes fokus på Forsvarsdepartementets manglende initiativ overfor leverandører av fly og helikoptre. Foreløpig har dette ikke gitt resultater for AIMs fremtid.

Siste utvikling er at Luftforsvaret har meddelt AIM at de fremover skal utføre mer av dagens vedlikehold på F-16 og Sea-King helikoptre selv, i strid med Stortingsvedtak og tidligere lovnader. Dette har tvunget AIM til å permittere ansatte, og varsle nedskjæringer.

Potensielt står nå hele AIMs fremtid i Norge i fare, og Parat frykter at resultatet kan bli at Rygge mister mange hundre sikre og gode arbeidsplasser som ville fulgt med AIM.

Dette kan ikke Østfolds politikere mene er riktig, og Parat ber i et brev til Forsvars- og utenrikskomiteen, med kopi til Østfoldsbenken, om en tverrpolitisk innsats for å sikre AIMs eksisterende og fremtidige drift, slik at det faktisk blir arbeidsplasser og virksomhet igjen å flytte til Rygge, og slik at kompetanse og fremtidig operativ evne sikres, i Norge.