Vi i Høyre har en visjon for den vakre byen vår, vi vil åpne byen mot sjøen, forbedre samferdselsårene, tilrettelegge for næringsutvikling og gjøre byen enda bedre å bo i. Vår drøm er at flest mulig av oss mossinger får jobbe i byen vår. Vi vil flytte fergekaia. På dagens fergekai står det i dag hundrevis av biler oppstilt, på det som kanskje er byens fineste utsiktspunkt. Der trailerne står oppstilt i dag, drømmer vi om fortausrestauranter og der ferga klapper til kai ønsker vi å åpne opp område for byens innbyggere.

Tenk om vi kan få en fiskerestaurant ytterst på fergekaia, med egen småbåthavn til gjestene? Det blir i så fall den eneste fiskerestauranten i Oslofjorden med horisontutsikt.

Vi i Høyre ønsker en sammenhengende by fra Sjøsiden til Verket, en by med tett og lett tilgang til Værla og Oslofjorden. Kanskje vi kan få til noe av det de har fått til for småbåter i Tønsberg, slik at Moss blir en naturlig stopp for småbåtene på Oslofjorden.

Havn

Men vi kan ikke bare ha kafeer og restauranter i Moss. Næringslivet i Moss vil ha havn, og vi vet at flere viktige næringslivsaktører i regionen er avhengig av en effektiv havn. Høyre vil tilrettelegge for at vi får et godt og verdiskapende næringsliv i regionen, og vi mener at en effektiv havn vil bidra til det.

I 1919 vedtok Moss kommune å satse på utbygging av Værlebrygga til hovedhavn, på omtrent samme område vil vi nå samle havna. Det betyr at vi vil båndlegge noen områder til kommersiell havn, men vi vil bruke mindre arealer enn vi gjør i dag og havnas sjøfront blir også mindre. Men selv om vi har en havn i byen vår, vil fremdeles Moss være en av de byene i Norge som har flest vakre strender lett tilgjengelig for alle byens innbyggere. Moss har en unik beliggenhet for havnedrift, med lett innseiling og nærhet til tog og vei for videre transport.

Det er ingen annen havn i Oslofjorden som har en så unik beliggenhet, og beliggenheten gjør Moss havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn. Borg havn er ikke et alternativ, på grunn av tungvinn innseiling og lang vei til E6, dessuten vil et valg av Borg havn få store negative miljøkonsekvenser (se Sitma Analyses rapport).

Stasjon

I bystyre den 14.11 2016, ble reguleringsplanen for jernbanestasjonen behandlet og vedtatt. Det vedtatte konseptet har vært forankret i Moss kommunes arealplaner siden 90-tallet. Det har derfor vært en forutsigbar rammebetingelse for byutvikling, og nesten 80 % av bystyrets medlemmer stemte for denne planen. Men det er fremdeles flere avisinnlegg som er kritiske til det trasevalget som er gjort, og som ønsker seg jernbanestasjon ett annet sted, særlig gjelder det for alternativer med stasjon under Basartaket og stasjon under Høyenhall.

Les også

Kostnadene ute av kontroll - statsråden må gripe inn

 

Bane Nor (Jernbaneverket) har uttalt følgende om muligheten for stasjon under Basartaket «Grunnforholdene er av avgjørende betydning for den endelige tunelltraseen gjennom Moss sentrum. En evt stasjon her vil måtte bygges som en betongkonstruksjon i løsmasser, bygget med åpen byggegrop. Alle bygninger over byggegropen må fjernes (minst 16 da), og store deler av sentrum vil bli påvirket i anleggsperioden.» Med andre ord, det må graves en grøft gjennom byen, som er nesten like stor som 3 fotballbaner i areal. Hadde vi gått for dette alternativet, ville vi måttet vinke farvel til Moss slik vi kjenner byen i dag. I disse dager er det Høyenhall lokasjonen som er mest diskutert. Bane Nor har vurdert forslaget, uten å gi det støtte, dette kommer fram fra saksprotokoll i Teknisk utvalg fra 1999. Bane Nor vurderte prosjektet til å være for omfattende og at kostnadene ville bli for høye.

Trasé

I 2014 avviste Jernbaneverket at det var aktuelt med en annen trase enn den som nå foreligger. Viktigste grunn for dette var at ytterligere utredninger ville medføre store forsinkelser for hele IC-satsingen i Østfold. For at de reisende skal få full nytte av den investeringen som er gjort i Follo tunellen må også resten av IC-prosjektet ferdigstilles så raskt som mulig.

Det er viktig å merke seg at det er staten ved Bane Nor, som er tiltakshaver og dermed skal betale for gildet, og Bane Nor ønsker en jernbanestasjon som ligger der bystyre har vedtatt at den skal ligge. Det vil være alt for omfattende å starte en vurdering av alternative traseer nå, en slik prosess vil forsinke jernbaneutviklingen i Østfold med kanskje ti år. Selv om Holmestrand har fått jernbane i fjellet har ikke Bane Nor endret sitt prosjekt i Moss. Vi i Høyre mener at den valgte jernbaneløsningen er bra for de reisende og vil gi Moss en utmerket mulighet til byutvikling.

Det har vært kjent lenge at det er nødvendig med ekspropriasjoner, men det er dessverre flere hus som blir ekspropriert enn vi trodde. Dette er sterkt beklagelig. Noe av det vanskeligste vi politikere gjør er å være med på byutvikling som går ut over andres eiendom. Når det er sagt, så kan vi nå se at Bane Nor gjør godt opp for seg. For eksempel så kunne vi lese i Moss Avis at Varmestua fikk hele 6,3 millioner i erstatning for sitt hus, markedsprisen ble vurdert til halvparten av dette.

Det er mange og store samferdselsprosjekter som planlegges i Moss, og byen vil definitivt endre seg med disse. Mange er bekymret for endringene som kommer, og mange har nye innspill og tanker om hvordan alt dette kan løses. De demokratiske prosessene som følges gjør at alle kan ytre sitt standpunkt, men alle blir ikke hørt. Vi vil alle byens beste, og det er nettopp det som er vårt mandat i politikken.

Les også

Spørsmål om havn og jernbane i Moss