Er regjeringen for rett linje?

 Jernbaneverket har tidligere foreslått spor i rett linje fra Såstad til Onsøy, her passerer et tog gamle Onsøy stasjon. foto erik hagen

Jernbaneverket har tidligere foreslått spor i rett linje fra Såstad til Onsøy, her passerer et tog gamle Onsøy stasjon. foto erik hagen Foto:

Av , , og
Artikkelen er over 8 år gammel

Regjeringen ønsker å legge til rett for tog med høyere hastighet i forbindelse med utbygging av InterCity-trasé i søndre del av Østfoldbanen. Regjeringen er opptatt av å redusere antall stopp for å øke konkurransekraften ved kort reisetid.

DEL

 I Nasjonal transportplan (NTP) for 2010 til 2019 (kapittel 10.1.2.3) omtales InterCity-tog og sentrumsnære stasjoner som betjener bysentrene. Formuleringen blir trukket frem av dem som gjerne vil at alle togene skal gå innom både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. I det samme kapittelet gis også andre signaler.

Uten å stoppe

Samferdselsdepartementet har satt i gang analyser for å vurdere høyere hastighetsstandard for søndre del av Østfoldbanen.
Begrunnelsen er å sikre at InterCity-utbyggingen i størst mulig grad kan kombineres med raskere tog og hastigheter over 250 km/h. Regjeringen ser på muligheten som ligger i å legge forbikjøringsspor utenom InterCity-stasjonene, slik at fjernpersontog kan passere i stor fart uten å stoppe.

For oss ser det ut til at regjeringen ønsker å se utbygging av InterCity-trasé og mulige synergier med raske regiontog i sammenheng. Vi leser dette som argumenter for det trasévalget vi har pekt på: Rett linje Råde–Skjeberg og ny hovedstasjon ved Østfoldhallen.

Får tre spor!

Sammen med fortsatt godt vedlikehold på eksisterende linje, synes dette å være i tråd med føringene i Nasjonal Transportplan. Alternativet vil gi tre spor hele den aktuelle strekningen og sterkt bidra til økt kapasitet for gods, samt åpne for kombinasjoner av lokal, fjernperson- og InterCity-tog.

Vi anbefaler at alternativet med rett linje vurderes.
Halden vil for all fremtid få en vesentlig lenger pendleravstand til Oslo dersom alle togene skal innom Sarpsborg og Fredrikstad sentrum.
Da skylder Fredrikstad å dokumentere ulempene med dette alternativet. Vi har pekt på at de milliardene som spares på en halvert lengde på trasé kan brukes til å knytte Fredrikstad til E6 nord via Solli.

Fortsatt InterCitytog fra dagens Fredrikstad stasjon sikrer at ingen får lenger reisetid. Mange får kortere reisetid, også av de som bor i Fredrikstad.

Tidstap

Det blir sagt at en kun taper syv minutter på å kjøre innom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Vi antar at en da ser på tidsbruken for et utenlandstog som ikke skal stoppe i de to byene. Ved en slik betraktning behøver en ikke ta med tidstapet ved stopp på stasjonen.

For å beregne den faktiske forskjellen i reisetid for pendlere Halden–Oslo, må en først ta med tidsbruken ved en ekstra stopp herunder lav gjennomsnittshastighet i forbindelse med oppbremsing og akselerasjon før og etter stasjonen.

Dernest kommer at reisestrekningen er ca 15 km lenger enn nødvendig. Hele det aktuelle strekket er byområde, der hastigheten ikke skal overstige 120 km/h.

Et tredje poeng er at det estimerte antallet reisende øker sterkt med redusert reisetid. Det gir grunnlag for å sette opp flere tog som igjen gir muligheten for alternative stoppmønster inn mot Oslo. Dette reduserer reisetiden ytterligere.

I over 250 km/t. Til sist kommer regjeringens signal i NTP om å legge til rette for tog med hastigheter over 250 km/t. Dette kan realiseres med vårt anbefalte trasévalg, men ikke for traseen som går via Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Om disse faktorene summeres, blir forskjellen i daglig pendlertid HaldenOslo vesentlig større enn 2 x 7 minutter.
Vi ønsker at jernbanen skal gå i tunnel under Glomma slik også Norconsult og Jernbaneverket vurderer. Valg av trasé i Nedre Glomma er viktig for tvillingbyen Fredrikstad/ Sarpsborg, men også for Halden og Moss og hele regionen mellom Oslo og Göteborg. Det er viktig at ulike alternativer belyses før regjeringen fatter sin beslutning.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags