Både tilhengere og skeptikere til regionreformen er positive til at det bør bli flere oppgaver til regional-/fylkesnivået. Men kommer det til å skje?

I løpet av noen få måneder kan Østfold fylke være historie. Det er flertall i fylkestinget ved H, Ap, Frp, Krf, V og MDG om å slå sammen Østfold, Akershus ev. Buskerud og Vestfold. Dette skjer i stor fart og vil vedtas i løpet av denne høsten i fylkestingene og i Stortinget i løpet våren 2017.

Statsråd Sanner la fram Stortingsproposisjon nr.22 om regionreformen i april. Den var i manges øyne både tynn og skuffende. Det sier også tilhengere av regionreformen. Men gulroten var om vi organiserte oss i færre og større regioner, ville han vurdere å gi flere oppgaver. Sanner, som har mengder av byråkrater rundt seg til å utrede, valgte å ikke gi noe konkret svar på dette med nye oppgaver. Han burde vite at med flere oppgaver til fylkene, vil det sikre større oppslutning og iver i prosessene

Vi vet at sentrale myndigheter nesten ikke klarer å gi fra seg noe. Jeg tror at Sanner trenger et fylkesnivå som står opp i kampen for større distribusjon av makt og oppgaver. Hvis han kommer med mer til oss, er det mulig å forstå hans tanker om større regioner. Da ville fylkene blitt medspillere til å presse byråkratene og sentrale organer til å gi fra seg flere fagområder. Men i stedet får han noen som tror på knapper og glansbilder. Både Ole Haabeth (Ap, fylkesordfører) og Simen Nord (H, opposisjonsleder) synes å tro at om vi bare slår oss sammen, får vi flere oppgaver, - også flere enn de få som er nevnt Stortingsproposisjon nr.22. Det er fristende å si at det er mye naivitet i denne prosessen. Faren er at vi lager noe stort og fjernt, som svekker og gir bort Østfolds kompetansemiljø og arbeidsplasser, - og så blir det ingen endring i desentralisert folkestyrt makt.

Folkestyrt region er viktig

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte i 2015 å styrke fylkeskommunene gjennom overføring av oppgaver fra statlig forvaltning, direktoratene og fylkesmannen til fylkeskommunene. Blant forslagene var sykehusreform gjennom oppnevning av styremedlemmer fra fylkeskommunene, overføring av Bufetats oppgaver og de distriktspsykiatriske klinikkene til fylkene, regionapparatet for Innovasjon Norge og Statens Vegvesens regionale vegadministrasjon, oppgaver på kulturområdet, forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til fylkesmannen m.m.

Senterpartiets forslag til oppgaveoverføring forutsatte ikke sammenslåing av fylker. Regjeringen sier det ikke er aktuelt å overføre en eneste ny oppgave til dagens fylker.

Vi mener det er viktig at regionnivået er folkestyrt og ikke byråkratistyrt. Folket må ha mulighet til å overprøve byråkratiet og å kaste de vi setter til å gjøre denne oppgaven, de vi i Sp gjerne kaller folkets ombudsmenn og tillitsvalgte = politikere. Vi ønsker flere oppgaver til fylkene/regionene, og selvfølgelig en stadig bedre organisering av Norge.

Vi ønsker makt og oppgaver nedover til folket. Vi ønsker ikke et fjernere organ, en stor og massiv region som ingen har eierskap til.