I bystyret 14. november ble reguleringen av jernbanen gjennom Moss vedtatt. Med det så er over 20 års planarbeid med å få jernbanen gjennom Moss i en ny trase en tilbakelagt fase. Med det som utgangspunkt er man ikke bare ute i 12-time, men langt på overtid når enkelte nå ønsker å fortsette kampen om nye trasealternativ.

Flertallet i bystyret bestående av Ap, H, V og KrF mener at den stasjonsplasseringen som nå er regulert inn i både sentrumsplanen og jernbanereguleringen er den rette plasseringen og til det beste for Moss by og de reisende med toget.

Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene som er reist den siste tiden, men har behov for å påpeke at de aller fleste som bor i området for ny jernbanestasjon har vært klar over at utbyggingen kommer siden slutten av 90-tallet. Det er nettopp derfor kommunen i sin tid kjøpte opp store deler av området. Videre blir det en selvmotsigelse at man ønsker et sidespor til havna samtidig som man advarer mot anleggsperioden i det samme området.

Sidesporet vil kreve både kulvert, anleggsarbeid og at hus går tapt. Alternativt vil et sidespor fra sør hindre muligheten for både realisering av gang- og sykkeltrase langs fjorden og hindre at store arealer kan gå tilbake til jordbruk i Rygge.

Videre registrer jeg enkeltes motstand mot den vedtatte reguleringen av områdene til Moss havn. Reguleringsplanen for Moss havn gir en enestående mulighet til by- og knutepunktutvikling av Sjøsiden med åpning av byen mot Værla. Dette er et godt grep som et solid flertall i bystyret har sluttet seg til i sentrumsplanen.

Det mest oppsiktsvekkende er at enkelte mener at man nå kan starte en utredning av et helt nytt alternativ uten at dette vil medføre forsinkelser. Det blir også galt når man sammenligner med den nye stasjonen i Holmestrand. Der går man rett inn i fjellet fra bakkeplan i sentrum. Det er umulig å få til i Moss med de grunnforholdene vi har. Her vil jernbanen gå dypt nede i grunnen.

En utredning av ny jernbanetrase gjennom Moss vil trolig kreve en ny hovedplan for jernbanen med konseptvalgutredning og tilhørende kvalitetssikring. Bare denne prosessen vil fort ta minst 2-3 år, før man kan begynne på planlegging etter plan- og bygningsloven. Som et minimum må vi påregne minimum 8-10 år med planlegging før man kan starte på anlegget – i beste fall.

Når det gjelder bekymringen for manglende samtidighet for jernbanen og RV19, så er det en bekymring som deles av et samlet bystyre. Samtidig har Statens vegvesen svart ut statsråden på at de trenger 8 år som et minimum for å få en vedtatt detaljplan. Det er med andre ord for sent ift jernbaneutbyggingen, og jeg opplever at et flertallet ikke er villige til å utsette jernbanen for å få dette til. Derfor er jeg glad for at JBV aksepterer at deres anlegg bygges samtidig som dagens trafikk på RV-19 kan gå som normalt.

Vi setter nå inn ressursene, tverrpolitisk, for å løfte RV19 og Mossepakka opp i første planperiode i Nasjonal transportplan som vedtas av Stortinget før sommeren 2017. Det er avgjørende for at SVV kan starte opp sitt planarbeid. Det blir feil å si at jernbanen er ni måneder forsinket.

En eventuell forsinkelse må vurderes ut fra når prosjektet er planlagt ferdig – og JBV har ikke endret dette tidspunktet som en følge av den ekstra runden de nå går ifm havnens kapasitet i anleggsperioden.

Sist uke var det møte i styringsgruppen for areal- og transportplanlegging i Mosseregionen. I det møtet bekreftet JBV at de ikke ser med bekymring på den ekstrarunden vi nå går. På fredag hadde jeg med meg rådmann og kommunalsjef i et møte med JBV i Oslo. Heller ikke i dette møte var det bekymringer for fremdriften.

Både JBV og Moss kommune har tro på en enighet knyttet til rekkefølgekravet og innsigelsen i løpet av få uker. Da kan rekkefølgekravet knyttet til kapasiteten ved Moss havn tas ut av reguleringsplanen.

Med dette som utgangspunkt føler jeg meg trygg på at nye Moss stasjon står klar som planlagt i 2024 og at bystyrets flertall fortsatt står støtt, bak den reguleringen som ble vedtatt noen få uker tilbake.