Etter at Jernbaneverket ifølge Moss Avis 16.11.2016, utsatte det forberedende arbeidet med tospors jernbane gjennom Moss fra nyttår til høsten 2017 altså til sammen ni måneder, er jeg alvorlig bekymret.

Begrunnelsen fra Jernbaneverket var at det særlig er arbeidet med å legge om togsporene i havna, anlegg ny port (inn og utkjøring) til havna fra Standgata og å bygge anleggsvei gjennom Mosseskogen til påhogget på Sandbukta, som var årsaken til denne utsettelsen.

Jeg registrerer også at denne bekymringen deles av de mange ordførerne i Østfold som blir direkte berørt (trasévalget gjennom egen kommune), og som i et felles opprop i Moss Avis 22.11.2016, viste forståelse for at statsråden ønsker å gjennomgå hvordan planleggingen foregår og ville vurdere om ressursbruken er riktig. Disse ordførerne ber statsråden sørge for at planlegging må få fortsette.

Jeg deler denne bekymringen og frykter at dette kan være den første av flere forsinkelser og utsettelser, og viser i denne sammenhengen til at Statens vegvesen med riksvei 19 (ferjeveien) gjennom Moss, ikke nevnes i Jernbaneverket oppramsing av saker som Jernbaneverket må avklare.

Dette kan tolkes slik at planleggingen og byggingen av jernbanen og riksvei 19, ikke er tenkt samkjørt, og at de store trafikale problemer som den økte kapasiteten på ferjene som det nå tas høyde for (30% kapasitetsvekst med nye ferjer fra 2017), i et ubestemt antall år vil fortsette å belaste mossesamfunnet.

Grunnforhold

Jeg viser også til de betydelige utglidninger av masse (leire) som har skjedd ved utbygging ved Refsnes Gods, og at vi er godt kjent med at hele området fra Moss Havn og østover (forbi Fjordveien) består av svært leirholdig masse, som ved betydelig utgraving i verste fall kan føre til voldsomme utglidninger.

Jeg er usikker på om dette er tilstrekkelig vurdert.

Les også

Vil ha underjordisk jernbanestasjon i Moss

 

Bariere mot sjøen

Jeg deler fullt og helt standpunktet om at utbygging av ny jernbane gjennom Moss er svært viktig. Dagens jernbane ligger som en barriere mot sjøen, og er en avgjørende hindring for utvikling av byen og dets sentrum.

Jeg er også enig i målsettingen om at mer transport av særlig folk, men også gods, må over fra vei til sjø og bane.

Men jeg er oppriktig bekymret over at det ikke samtidig med planlegging av ny jernbane, planlegges for å bringe «ferjetrafikken» ut av byens sentrum.

Jeg mener derfor at tiden er inne til å komme statsråden i møte når han i sommer ba om innspill på løsninger som kunne drive kostnadene og risikoen ned.

Forutsetningene har endret seg

Flere av partiene i Moss, daværende bystyret våren 2014, avviste å utrede alternative trasévalg. De var bekymret for at en slik alternativ utredning kunne føre til forsinkelser for framdriften av hele intercity jernbanen gjennom Østfold. Konkret gjaldt det å få utredet en tunnel under HELE byen, uten en sving for å anlegge en stasjon i havneområdet, men med stasjon under Basartaket/Myra.

Nå er det den valgte traseen med stasjon i havneområdet, som har ført Jernbaneverkets utsettelse, og jeg vil sterkt oppfordre til at denne påførte utsettelsen brukes til å komme statsråden i møte!

Gitt de endrede forutsetninger som forsinkelsen innebærer, bør bystyret be statsråden utrede en (eller flere) traseer som kan bringe kostnadene og usikkerheten ned, som sikrer framdriften av jernbanen gjennom Østfold, og at det legges til grunn at Jernbaneverket og Statens vegvesen samarbeider for å løse byens to store samferdselsutfordringer samtidig.

Jeg vil understreke at dette ikke er et forsøk på nok en omkamp for en «tapt sak», men et konstruktivt innspill med de endrede forutsetninger som Jernbaneverkets utsettelse, har ført til.

Innlegget er sendt som interpellasjon til bystyremøtet i Moss neste uke.

LES OGSÅ:

Vil ha underjordisk jernbanestasjon i Moss

Om jernbaneregulering og konsekvenser i Moss

Mossepolitikerne er i utakt med sine innbyggere

– Nå går toget i Råde!