Det har i den senere tid har det vært en del leserinnlegg i lokalpressen om grunnforholdene i Moss og byggingen av ny jernbane. I flere av innleggene har det blitt stilt spørsmål om det å bygge jernbane gjennom sentrum er forbundet med fare for sikkerheten. Vi i Bane NOR ønsker derfor å komme med litt fakta som vi håper kan berolige byens befolkning.

Grunnforholdene i Moss er krevende, men ikke ekstraordinære sammenlignet med andre steder. Det er bygget mange prosjekter under lignende forhold langs Oslofjorden: Sandvika stasjon, Studenterlunden, Nationaltheatret stasjon, Oslo S, Ski stasjon samt store deler av Vestfoldbanen er eksempler på slike prosjekter.

Grunnforholdene i Moss sentrum er godt kartlagt, både ved hjelp av felt- og laboratorieundersøkelser. Det er dokumentert tilstedeværelse av bløt- og kvikkleire flere steder. I forbindelse med områdereguleringen er områdestabiliteten undersøkt og stabiliteten er tilfredsstillende. Det er foreløpig ikke behov for spesielle tiltak her, med unntak av at det i toppen av Steinullbakken vil bli foretatt en avlastning for å sikre stabiliteten der.

Kvikkleire er leire som har mistet saltbindingen sin. Ferskt grunnvann vasker ut leiren over tid og dermed blir leiren flytende og kan forårsake skred. For å binde leire for å unngå skred kan man gjøre en rekke tiltak. Det vanligste er å sprøyte inn en kalk/sementblanding i bakken som så binder grunnen og sikrer mot ras.

I forbindelse med byggingen av kulverten for jernbanen fra Kransen og ned til den nye stasjonen, vil det bli etablert en midlertidig byggegrop.

Byggegropen vil bli sikret med en stiv og tett sikringsvegg som så forankres til fjell. Sikringsveggen dimensjoneres for å tåle jordtrykket fra omgivelsene og vil hindre at vann trenger inn i byggegropen. Etablering av sikringsveggen og utgraving av byggegropen vil bli utført etappevis på en slik måte at stabiliteten hele tiden blir ivaretatt. Blant annet vil den bløte leiren bli stabilisert forut for utgravingen. Det vil aldri være noe fare for at området rundt skal skli ut. Selve betongkulverten vil bli pelet til fjell. Tilsvarende dype byggegroper har vært etablert flere steder i Norge, f.eks. byggegrop i bløt kvikkleire og berg for veikulvert for E6 på Møllenberg i Trondheim.

Stasjonsområdet i Moss vil først bli stabilisert med kalk/sementpeler. Så vil det bli støpt en betongplate som blir pelet til fast fjell. Området blir med andre ord liggende på en bru, uten at massene under blir fjernet.

Bane NOR benytter seg av spesialister på sine fagfelt i Norge. Vårt prosjektteam har lang og bred erfaring fra jernbaneprosjekter. Vi har bl.a. rådgivere med solid geoteknisk kompetanse. Det er samlet inn et godt grunnlag fra grunnundersøkelser så langt og vi vil fortsette å ta slike grunnundersøkelser gjennom hele byggeperioden.

Vi går ikke på akkord med sikkerheten.