Venstres Finn-Erik Blakstad går ut i Moss Avis den 4. november og ønsker å legge ned konteinerhavna i Moss, og satse alt på Borg havn.

Les Blakstads utspill her: – Dropp havna, mener Venstre-topp 

Her mener vi at partiet Venstre mister troverdighet som miljøparti.

Det er flere gode grunner til at vi i MDG tenker annerledes:

1) Det er veldig viktig for å nå klimamålsetningene om kutt på 40% CO2 utslipp innen 2030 at vi tar i bruk alle virkemidler vi kan. Et av de er å tilrettelegge for godstransport på kjøl/bane. Det finnes ikke økonomi i å ha to omlastinger, så alle havner det skal investeres i for fremtiden bør ha jernbanetilgang

Som MDG har vist er det mulig å få til god jernbanetilnytning for alle alternativer for Moss havn. Fra Borg havn derimot er det 14 km til jernbanelinje og det er urealistisk å se for seg en effektiv jernbanetilknytning her.

2) Gøteborg har vunnet kampen om å være den store sentralhavna i Skandinavia.

Moss og Borg havn bør ikke ha ambisjoner om å konkurrere med denne. MDG ønsker å beholde dagens havner for å tjene lokalt og regionalt næringsliv.

Vi har klare indikasjoner (bl.a Sitma rapporten) på at dette er det beste ift. klimagasser. Det er beregnet at Moss havn med dagens virksomhet reduserer utslippet av CO2 med 13000 tonn med dagens drift.For volumtransport til andre regioner bør vi legge all politisk tyngde i å få etablert en tospors jernbane til Gøteborg slik at man kunne få flyttet strømmen av trailere som går på E6 over på jernbane.

3) Enkelte krefter ønsker å bygge opp Borg havn til en stor sentralhavn. Det er gode grunner til at den ikke bør bli det. Fra Borregård er det dokumentert utslipp av minst 70 tonn kvikksølv som med stor sannsynlighet ligger pakket ned i sedimenter i Glommas estuarieområde.

For å satse på Borg havn må disse massene mudres vekk. For å sette det i perspektiv så er kvikksølvmengden i ubåten utenfor Fedje på 60 tonn. Her snakkes det om at effekten av å slippe dette ut vil nå helt til Barentshavet.Tenk bare på scenarioet spredning og opptak av kvikksølv i bunndyr som hummer, kreps og reker, med resultat at det blir kostholdsråd mot å spise for mye Hvalerreker. Mudderet i seg selv vil tilslamme hele Hvalerskjærgården og nasjonalparken, og være en stor fare for å bl.a. dypvanns-korallrevene som finnes i området.Mudringsprosjektet til Borg havn vil bli svært kostbart med krav om store landdeponier og meget stor risiko for havmiljøet. Et slikt inngrep rett etter at man har greid å få etablert Kosterhavet og Hvaler nasjonalpark vil skape internasjonale protester.

Svenske myndigheter har varslet at de vil protestere kraftig på grunn av Kosterhavet nasjonalpark hvis Norge går videre med dette prosjektet.

4) Venstres fylkesrepresentant ønsket å bygge ny tilførselsvei fra E6 til Borg havn og gå til valg på at den skal være førsteprioritet i Østfolds del av NTP.

Ny Rv19 for å løse fergetrafikken og havnetrafikken er etter vår mening et klart mye viktigere samferdselsprosjekt for Østfold.

De nye fergene vil gi 30% økt kapasitet, og det er helt urimelig at hovedforbindelsen mellom E6 og E18 skal gå gjennom sentrum av Moss by.

MDG ser heller ingen grunn til å belaste lokaltrafikken med bompenger og går for en tunell rett fra det nye fergeleiet ved Kleberget opp til E6.

Les også:

Undring over uttalelser fra daglig leder i Borg Havn om Moss Havn 

Venstre er dypt uenige med seg selv

– Dropp havna, mener Venstre-topp

– Varaordføreren i Rygge fremstår som et regelrett mikrofonstativ for Borg Havn