I Moss har vi et meget velfungerende lokalmedisinsk senter lokalisert på Peer Gynt Helsehus (MLMS). Her kan fastleger i Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby samt Legevakta legge inn pasienter for noen dager som trenger akutt behandling og pleie. Disse skal være for syke til å være hjemme, men hvor behandling på dette senteret for dem er like bra eller bedre enn å bli innlagt sykehus. Dette er Mosseregionens kommunale akutte døgnplasser (KAD).

Etter at Vestby kom med i ordningen er det likevel bare 10 plasser.

De tilbakemeldinger jeg har fått er at pasienter, pårørende og helsepersonellet er meget fornøyde med dette senteret bortsett fra at kapasiteten tidvis er i minste laget . Flere leger har meddelt meg at det kan være vanskelig å få plass til pasienter som burde vært der. Beleggsprosenten de siste månedene har vært mellom 80 og 90 prosent.

Pasienter med rus og psykiatri-diagnoser

Nå har vertskommunen Moss vedtatt at også psykiatriske pasienter og de med rusproblemer som kan trenge slike akutte kommunale døgnplasser skal kunne tas i mot der. Vedtaket har fått tilslutning fra de andre kommunene i regionen. Som politikere i Rygge fikk vi beklageligvis først se saken etter at vedtakene var fattet i alle de andre kommunene.

Ved å inkludere psykiatriske pasienter og de med rus risikerer vi en betydelig overbelastning på og svekkelse av MLMS for dem senteret opprinnelig var tenkt for.

Jeg er helt enige i at tilbud til pasienter innen psykiatri og rus skal være gode og ikke diskrimineres i forhold til somatisk sykdom. men pålegg om samlokalisering med pasienter på MLMS nå hvor det er begrenset kapasitet og hvor akutt somatisk syke er innlagt blir feil både av kapasitetsmessig og faglig grunn.

Å kombinere pasienter innen psykiatri og rus på et lite område med pasienter ( ofte eldre) som er alvorlige syke vil faglig sett være uheldig både for de somatiske pasientene og de med psykiatri og rus problemer.

Psykiatriske pasienter og de med rusproblemer fortjener et bedre tilbud med større faglig kompetanse døgnet rundt enn det er realistisk å få til ved MLMS.

Dette vedtaket begrunnes med at kommunene fra i år også er pålagt å opprette KAD plasser for psykiatriske pasienter og de med rusproblemer.

Overbelastning

Politikere i Moss har funnet denne samlokalisering riktig blant annet grunnet føringene fra Helse og omsorgs departementet. Men kommunene kan stå fritt i hvordan de vil organisere dette og det er ikke pålegg om slik samlokaliseringen her hvor det vil føre til en overbelastning av et velfungerende lokalmedisinsk senter.

Vedtaket inneholder riktignok et punkt om evaluering om seks måneder. Dette antar jeg er bortkastet tid.

Innleggelse ved MLMS skjer ved at fastlege eller legevaktslege ved akutt behov kontakter vakthavende lege ved MLMS , sjekker om det er ledig plass og gjennom dialog finner ut om pasienten like godt eller bedre kan innlegges der for kortvarig behandling/opphold enn på sykehus. Hvor stort press det vil bli på innleggelsen der av psykiatriske pasienter og med rusproblemer er avhengig av en felles forståelse mellom fastleger, legevaktsleger og MLMS om kriterier for hvem som bør komme dit. Dialogen vil også bli påvirket av hvor vanskelig det kan være å finne plass på sykehus eller en annen løsning.

Hvis man i utgangspunktet mener at det ikke er fornuftig å belaste MLMS med psykiatriske pasienter og de med rusproblemer nå , bør kommunene snarest finne en annen og bedre løsning.

Nødløsning

En pekepinn på behovet for KAD innen psykiatri og rus kan finnes ved spørreskjemaundersøkelse til fastlegene og legevaktslegene i regionen etter at inntakskriterier for disse pasientgruppene er laget i samarbeide med fastleger og legene ved MLMS. Slike kriterier er enda ikke laget. De mange fastlegene jeg har snakket med kjente ikke til dette vedtaket om samlokaliseringen og er enig i min vurdering. Hele denne saken er neppe godt utredet før beslutningen ble fattet.

Å vente på en evaluering av bruken ved MLMS om seks mndr før man finner frem til en annen løsning antar jeg er bortkastet tid. Jeg antar at det vil bli få psykiatriske pasienter, de med rusproblemer eller kombinasjoner av disse gruppene som blir innlagt på MLMS nå. Det vil skyldes plassmangel og legenes forståelse for at det er lite lurt å svekke MLMS nå for de pasientene senteret egentlig har vært ment for. Samtidig antar jeg legenes vil mene andre løsninger for disse pasientene nå er bedre. Pålegget om å opprette KAD for psykiatri og rus i Mosseregionen antar jeg dermed ikke vil bli godt utprøvet og implementert.

Vedtaket er en nødløsning som bør bli meget kortvarig og andre løsninger bør omgående utredes!

I samarbeid med Distrikts psykiatrisk klinikk ( DPS ) og Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) samt medisinsk avdeling som tar seg av overdose behandlingen bør man finne frem til en fornuftig løsning for de pålagte KAD plassene for rus og psykiatri og da med tilstrekkelig kapasitet.