Johan Edvard Grimstad er skeptisk. Ikke bare det - det virker som han ikke tar inn over seg det som er vedtatt. Det er klokt å kunne lese og ikke bare ri innøvd retorikk. Han er skeptisk til at det kan overføres oppgaver fra stat til fylkeskommune. Han kaller det naivt.

Derfor vil vi vise noen konkrete oppgaver som foreslås overført:

• Infrastruktur – ansvar for tilskudd til private lufthavner, kjøp av innenlandske flyruter, statlige fiskerihavner, koordinering av utbygging av digital infrastruktur.

• Næringsutvikling : tydeligere rolle overfor virkemiddelapparatet for næringsutvikling og harmonisering av den regionale organiseringen av disse aktørene, økt ansvar mht behandling av akvakultursøknader, videreføring av regionale forskingsfond, forsøk med ansvar for Regionale næringsprogram for landbruket.

• Utdanning og kompetanse: ansvar for samordning av behov og tilrettelegging for etter- og videreutdanning. Videre vil nye regioners ansvar inngå i vurderinger i pågående prosesser: ansvar for offentlige fagskoler, ansvar og rolle mht kvalitetsutviklingstiltak innen grunnopplæringen, regionenes og regionale kompetansestrategiers rolle overfor UH-sektorens Råd for samarbeid med arbeidslivet:

• Det tas sikte på overføring av ansvar for tilskudd innen kulturområdet og ansvar for kulturinstitusjoner med et regionalt nedslagsfelt.

• Det foreslås å overføre fylkesmannens ansvar og rolle innen friluftsliv, og deriblant tas det sikte på å overføre ansvar for statlig eide og sikrede friluftsområder.

• Det foreslås en substansiell overføring av oppgaver og ansvar fra Riksantikvaren innen kulturminneområdet.

• Det vil vurderes hvordan regionene kan innta en sterkere rolle i integreringsarbeidet gjennom de oppgaver og ansvar de har i dag.

• Det vil vurderes egne bestemmelser for regionenes medvirkning ved beslutninger om lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Ti regioner, eller færre?

Nå går prosessen frivillig mellom nabo fylkeskommuner frem til 11. desember 2016. Vedtaket i Stortinget og anbefalingen fra Regjeringen er omlag 10 regioner. Mulig blir det færre?

Dette er et initiativ som fylkeskommuner har etterspurt i mange år. Alle unntatt Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti stemte for. Nå er det ikke noe nytt at Senterpartiets politiske alternativ er å være imot. La organiseringen være som den er.

Men Norge har forandret seg, og det går ikke an å rygge baklengs inn i fremtiden. Dagens fylkesstruktur har gått ut på dato, og større regioner legger også grunnlag for nye oppgaver og roller. Det er det det er flertall for i Stortinget.

Flertallet ønsker regioner som tar et tydeligere ansvar for samfunnsutviklingen – ut fra egne muligheter og fortrinn – og som bidrar til best mulig samspill og samordning mellom kommuner, regioner og stat. Når den er klar er det mulig å legge ytterligere oppgaver til dette nivået.

Desentralisere, bygge arbeidsplasser, velferd og utvikling i regioner - og dempe sentralisering. Det er kanskje ikke Senterpartiet i mot - men de stritter i mot å legge grunnlaget.