Da fylkeshuset for ca. 30 år siden ble plassert i Sarpsborg (og ikke i Moss), var det ikke minst for å få mest mulig nærhet til innbyggerne. Dette til tross har det vært vanskelig å få forståelse i befolkningen for fylkeskommunens rolle.

At det skal bli lettere med en tre-hodet administrasjon for det meste fjernt fra Østfold er en svært tvilsom påstand. Av praktiske årsaker vil direkte menneskemøter bli færre med et fjernere forhold mellom innbyggerne og regionen til følge. Noen regionavis kan vi bare drømme om – ikke engang en Østfoldavis har det vært mulig å få til. Min påstand er at uten en levende offentlig debatt, vil det bli enda vanskeligere enn i dag å få legitimitet for regionens rolle.

Skepsisen til prosjektet er stor: I en meningsmåling er 56 % i Østfold mot. Derfor gjelder det å legge ut lokkemidler. Ett av dem er at Østfold skal få den viktige avdelingen for plan-, miljø- og næringsutvikling med både den strategiske og operative delen.

Med andre ord så skal for eksempel næringsutvikling og miljøtiltak i Hurdal, Asker, Bærum og Hallingdalen styres fra Østfold.

Det er stor fare for at en slik fjernstyring med manglede lokalkunnskap nokså fort vil føre til reaksjoner i form av krav om overføring av saks- og myndighetsområder til andre, mer sentrale steder. Dette vil lett kunne skje når de befolkningstette områdene i regionen kommer til å utgjøre den politiske kjøttvekta. Et annet eksempel på lokkemiddel er fylkesmannsembetet, som også skal plasseres i Østfold.

Veldig praktisk vil ikke dette bli for folk i Eidsvoll og Hallingdalen. Protester har allerede kommet fra embetet sjøl.

Hvor lenge vil da plasseringen i Østfold bestå?

Tidsbruk og reisekostnader i ny region

De ansatte vil etter hvert oppleve usikkerhet med hensyn til framtidig arbeidsplassering med fare for svekket arbeidsmiljø og lavere effektivitet.

Riktignok lokkes det med mer hjemmekontor og jobbtid på reise, men disse tiltakene har vært overmodne lenge og burde for lengst ha vært innført i større grad i dagens fylkeskommune.

Å tro at en oppsplittet administrasjon med mange lokaler (og nybygde ved jernbanestasjonene!?) og mye reisevirksomhet skal medføre besparing, er en illusjon. Og hva med publikums og politikernes reisekostnader og tidsbruk?

Dét var et viktig moment da fylkeshuset ble plassert i Sarpsborg sentralt i fylket. Gjelder plutselig ikke dette argumentet lenger?

Noe annet vil det kunne bli, som mange framholder, om Østfold fikk med Follo som en geografisk sett naturlig forstørrelse. Det er interessant at NHO Østfold er inne på noe tilsvarende.

Unaturlig regionstruktur

Vi har på kort tid opplevd både Brexit og det jeg vil kalle skandalevalget i USA. Vanlige menneskers frustrasjon over elitestyre og stor avstand mellom styrende og styrte, må antas å være en viktig årsak.

En geografisk og befolkningsmessig unaturlig region vil fort kunne medføre noe lignende med dårlig valgdeltagelse og stor grad av likegyldighet og misnøye blant publikum.

Påstander om at nærhetsprinsippet skal være bærende og at reformen vil fremme demokratiet faller på sin egen urimelighet.

Og til slutt: kanskje det var en idé å få en presentasjon av hvilke nye oppgaver som skal overføres fra staten til regionen før man gjør strukturendringer?

LES OGSÅ: Østfold, ikke lenger et glemt fylke

LES OGSÅ: MDG sier nei til region Viken

LES OGSÅ: – Regionreform til stryk

LES OGSÅ: – Feil om regionreformen