Arbeiderpartiet ønsker en innvandringspolitikk som samler. Da må integreringen bedres. For selv om Norge har lyktes bedre enn andre land, er vi ikke der vi skal være. For mange er uten arbeid, vokser opp i fattigdom eller utsettes for uakseptabel sosial kontroll.

Det er verst for dem som rammes, men bidrar også til et høyt konfliktnivå.

Flere kvoteflyktninger, færre asylankomster, er ikke bare mer humant og rettferdig. Det gjør integreringen enklere. Utvalget jeg leder, foreslår at denne skal starte før ankomst: Kvoteflyktninger skal få intensivkurs i demokrati, likestilling og norsk arbeidsliv, og en grundig kompetansekartlegging, i det øyeblikket det er bestemt at de skal til Norge.

Ved valg av bosettingskommune, skal kompetansen matches med lokale behov for arbeidskraft. Og kvalitetskriterier skal ligge til grunn for hvilke kommuner som får bosette, ikke en nedre grense på 5000 innbyggere. Ofte er det i mindre kommuner at integreringen lykkes best.

Norges suksess er basert på en samfunnskontrakt med plikter og rettigheter. Overfor de nye som kommer, skal vi stille krav – og stille opp. Vi skal ha klare forventninger om arbeid og selvforsørgelse, og være tydelig på fellesverdiene samfunnet vårt er tuftet på: demokrati, rettsstat, universelle menneskeretter, ytringsfrihet, likestilling og likeverd.

Utvalget foreslår sanksjonsmuligheter overfor foreldre som driver uakseptabel sosial kontroll eller holder barna borte fra skolen. Samtidig understreker vi betydningen av barnehageplasser, partnerskap med idrett og frivillighet, gratis skolemat for alle barn og områdesatsinger i byer med store levekårsutfordringer.

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg var bredt sammensatt, men har lyktes med å levere en enstemmig innstilling som jeg anbefaler alle å lese. Utgangspunktet er godt for en politikk som samler, ikke splitter, Norge.