Siden 2012 har over 80.000 personer fått opphold i Norge. Vi må nå sørge for at flere kommer i arbeid. Vi må våge å tenke nytt. I år er det 27.000 personer som er ferdige med introduksjonsprogrammet sitt og skal ut i arbeid eller utdanning. De som kommer til Norge må så raskt som mulig ut i arbeid eller en annen form for aktivitet.

Gode norskkunnskaper og å ha en jobb å gå til er det viktigste for å finne seg til rette i samfunnet. Arbeid gir tilhørighet, fellesskap, nettverk og mulighet til å kunne ta vare på seg selv. Arbeidsinntekt gir også mulighet for å komme inn på boligmarkedet og eie egen bolig. Introduksjonsordningen har store forbedringsmuligheter. Nye NAV-tall og forskningsstiftelsen FAO viser at arbeidsledigheten hos førstegenerasjons innvandrere er tre ganger så høy som hos befolkningen for øvrig. I enkelte kommuner er det kun 6 av 10 innvandrere som har kommet i fast arbeid etter fullført introduksjonsprogram. Det er store forskjeller når det gjelder hvordan kommunene lykkes med å få de nyankomne ut i arbeid.

Politikerne må sørge for at man også måler kvaliteten i integreringsarbeidet. Kommunene må se på integrering som et område hvor man skal levere gode resultater, på samme måte som innenfor skole og helse- og omsorgstjenester. De må sette seg resultatmål for introduksjonsordningen. Tydelige mål er viktig for å oppnå gode resultater. Kommunestyrene bør vurdere å kreve en årlig integreringsmelding.

Det er behov for et mer tilpasset og arbeidsrettet introduksjonskurs. Man bør prøve ut ordninger hvor introduksjonsmidlene kan overføres til en arbeidsgiver. De som kan jobbe, skal få lov til det, integreringsprosessen går raskere i jobb enn på kurs. Det er også kommunenes oppgave å legge til rette for at kompetansen blir formalisert. Kommunen må kunne gi tilbud om oppdatering eller påbygging på tidligere utdanning slik at den kan brukes i Norge. Vi trenger raskere godkjenningsordninger for utdanning gjennomført i andre land. I dag er det for lang vei frem for de med utenlandsk utdanning.

En måte å sørge for raskere fullføring av programmet kan være å redusere introduksjonsstøtten til den enkelte og så tilby en sluttbonus ved fullført og bestått program. Vi bør også vurdere en ordning der private eller ideelle organisasjoner kan tilby introduksjonsprogram. Kreativitet og nytenkning må til for å gi flere mulighet til å slippe å være passive mottakere av sosialhjelp til å bli aktive og skattebetalende deltagere i sine lokalsamfunn.