Frihet til å kunne velge

Av
DEL

KronikkDe fleste av oss har frihet til å velge. Frihet til å ta opp lån til egen bolig. Frihet til å bestille reiser og til å planlegge ferie og frihet til å gjøre det du lyster fritiden, kveld og helger.

De mange som jobber ufrivillig deltid, har det ofte ikke slik. Det blir vanskelig å få boliglån. Det kan være krevende å planlegge for kvelder og helger, noe som kan gå utover både familieliv og sosial omgang. Uforutsigbare rammer innskrenker friheten.

«Jeg kommer gjerne, så sant jeg ikke får en ekstravakt» Alt for mange jobber ufrivillig deltid i landet vårt. De aller fleste er kvinner. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 49 000 deltidsansatte kvinner ønsker større stilling. Helsefagarbeiderne og hjelpepleiere er særlig utsatt og de fleste arbeider i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Noen ønsker deltidsstillinger. De tar kanskje utdanning, eller har en familieøkonomi som tilsier at de kan prioritere mer tid med egne barn. Likevel, det er allmenn enighet om at mye av deltidsarbeidet i helse- og sosialsektoren er strukturelt betinget og et resultat av at kommunene lyser ut små stillingsbrøker i stedet for hele stillinger. Norsk sykepleierforbund fikk gjort en undersøkelse i fjor som viste at av alle utlyste sykepleierstillinger i en gitt periode var andelen deltidsstillinger hele 48 prosent.

Moss Arbeiderparti vil dette til livs. Vi vil arbeide for at heltidsstillinger skal være hovedregel for alle som ønsker det. Det går klart fram av valgprogrammet. Dette er riktig politikk av mange grunner:

l Ufrivillig deltid rammer mange kvinner og noen menn hardt. De har verken økonomi eller samme handlingsrom i livene sine som oss andre.

l Ansatte i hele stillinger gir bedre mulighet for kontinuitet og kvalitet i tjenestene, blant annet ved at brukeren kan forholde seg til færre og faste hjelpere.

l Mulighet til å kunne få fast og hel stilling påvirker de unges utdanningsvalg. Vi står i fare for å få alt for lav rekruttering til helse og sosialsektoren dersom vi ikke tar deltidsutfordringene alvorlig. Dette er bekymringsfullt, for vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Vi vil trenge betydelig flere helse- og sosialarbeidere i tiden som kommer.

Mange AP- ordførere har satt heltid på dagsorden, blant andre vår egen ordfører Hanne Tollerud. Kommunen vår har også satt i gang forsøksprosjekt med mål om å innføre en heltidskultur og øke stillingsbrøker for ansatte i små stillinger. Samarbeid med fagforeningene er her viktig for Arbeiderpartiet. Etter det jeg har forstått, ser en allerede etter kort tid en positiv tendens. Foreløpige resultater tyder på lavere sykefravær, mindre overtid samt mindre bruk av tilkallingsvakter.

Høyres Tage Pettersen skrev følgende om deltidsutfordringene i Moss Avis den 2.august, «Den store utfordringen i dag er at mange kommuner ikke endrer sin politikk. Og mange av disse styres av Ap! De aller fleste som jobber deltid er ansatt i omsorgsyrkene. De fleste stillingene i disse yrkene er ute i landets kommuner og her må endringene komme lokalt og ikke dikteres fra Storting og regjering».

For det første, det er bra at også Høyre vier problemet med ufrivillig deltid oppmerksomhet. Men det er ikke nok. Jeg har lest gjennom Moss Høyres program for kommende periode og finner ikke en eneste setning om deltid der. Jeg skulle ønske jeg hadde oversett noe.

For det andre, andelen hele stillinger ser ut til å være høyere i røde kommuner enn i de blå. Fagbladet har sjekket hvordan det står til med heltidskulturen i 10 blå og 10 røde kommuner. Undersøkelsen viser at andelen heltidsansatte i de røde kommunene er nær 40 prosent, mens andelen i de blå kommunene er vel 34 prosent. Jeg kan derfor ikke se at Pettersen har dekning for det han skriver. Tallene over tyder snarere på det motsatte.

Det mest oppsiktsvekkende er likevel at Pettersen ikke ser ut til å tro på statlige tiltak. Han peker utelukkende på kommunene. Vi i Arbeiderpartiet mener at helse- og sosialtjenestene må forvaltes og videreutvikles i samarbeid mellom stat og kommune.

Selv om vi kan være enige om at kommunalpolitikken ikke skal «dikteres fra Storting og regjering», så har staten også ansvar. Arbeiderpartiet nasjonalt skjønner dette. Derfor har Arbeiderpartiet satt ufrivillig deltid øverst på dagsorden og vil gjøre mye for å øke heltidsstillinger. Blant annet ved å fremme retten til heltid i arbeidsmiljøloven og ved styrke kommunene med milliardbeløp generelt og med penger til heltidsprosjekter spesielt.

Det er viktig er at vi sammen erkjenner at ufrivillig deltid er et problem både for de ansatte og for brukerne av tjenester. Da kan vi gjøre noe med det. Da kan kommunene og staten i samarbeid bidra til at flere av kommunens innbyggere får større frihet. Frihet og kontroll over egne liv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags