Bane NOR og Hensettingsanlegg – Gon-alternativet

Liv Dahle Knutsen

Liv Dahle Knutsen Foto:

Av
DEL

Debatt Som nylig innflyttet beboer på Gon er jeg opptatt av Bane NOR´s planer om hensettingsanlegg i Mosseregionen, og da spesielt vurdering av Gon-alternativet. I senere tid er landmålinger gjennomført i området og oppmerket med pinner. Er dette signaler om at Bane Nor allerede har bestemt plasseringen på Gon? Og det før høringsfristen er passert?

Prosjektleder i Bane NOR, Martin Hove`s kronikk i Moss avis den 10. juni 2020 sier Bane NOR har kommet med en anbefaling om plassering av togparkering i Mosseregionen, og at de har konkludert med at Gon/Halmstad er den rette plasseringen ut fra en totalvurdering av alle temaene de har utredet. Har Bane NOR fått med og vurdert alle effekter dette har på omgivelsene?

Bane NOR´s «Hovedplan – Silingsrapport med konsekvensutredning», datert 13.02.2020, tar for seg en rekke aspekter og vurderinger, men jeg savner en del viktige aspekter som ikke har kommet tydelig fram.

Jeg har forståelse for at vi samfunnsmessig må tilpasse nødvendige kapasiteter ut fra fremtidige behov. Disse endringene må gi bærekraftig utvikling, ut fra tre grunnpilarer: økonomiske, sosiale og miljøforhold. Når det gjelder økonomiske forhold, bl.a. prissatte konsekvenser, overlater jeg vurderingen til de med fagkunnskap. Derimot har jeg noe kunnskap og oppfatninger om ikke-prissatte konsekvenser, som omfatter landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, hvor grunnpilarene sosiale forhold og miljø kommer inn. Totalt sett er dette komplekst, og det betyr imidlertid at det er behov for riktig informasjon for å belyse ulike aspekter og utviklingstrekk innenfor de forskjellige områdene.

I utredningen står det om Gon-alternativet at «Planområdet er i dag berørt av støy fra eksisterende jernbane, men i hovedsak har bebyggelsen relativt lave støyverdier fra jernbanen». Nåværende og framtidig totalbelastning av støy for beboerne i området er ikke nevnt. I dag opplever beboerne støy fra Fylkesvei 118 og spesielt tungtransport fra E6. I tillegg gir Rygge flystasjon støy fra militær aktivitet (fly og øvelser). I fremtiden vil det bli økt aktivitet med F-35 jagerfly og nye helikoptre til spesialstyrkene, som gir mere støy i fremtiden. Og hva med gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge?

I et tettsted som Halmstad/Gon er det ikke tilrådelig at beboerne eksponeres for ytterligere støypåvirkning. Anleggsforberedelsene til Gon-alternativet vil i tillegg gi støy fra bl.a. 20 000 lastebillass i en 16-18 måneders periode. Etter at anlegget er på plass vil det oppleves støy fra tog, lufting av tog og trafikk fra lastebiler om natten, og mer enn 10 hendelser pr natt som overskrider grenseverdien på 60 dB. Støy fra vask- og glykolanlegg er ikke tatt hensyn til i denne utredningen, men det settes av areal nå for etablering i fremtiden (påpekt av Ingri Rosén Guren i kronikk i Moss avis 12.06). Det kunne være på sin plass å ta med dette også for å oppnå en totalvurdering for nåværende og framtidig planlegging!

Kommunedelsplanen for Halmstad, vedtatt 14.12.2006, skal bidra til å utvikle Halmstad som sentrum. En del utbygging er gjennomført, men det er fortsatt planer om ny boligutbygging. Det vil bli vanskelig for Bane NOR å erstatte areal til bebyggelse på Halmstad, da utbyggingsrammer allerede er begrenset. Dette gir negativ effekt på den lokale utviklingen.

På mine 4-5 daglige turer i området er det fantastisk å oppleve Gonskogen med sitt naturmangfold. Jeg kan nevne rådyr, ekorn og fuglesang fra flere arter. Mellom jernbanen og bekken har jeg også observert salamander, et tegn på at her trives også mange andre planter og dyr. Utredningen nevner at Gatubekken renner ut i Kureåa, som er ørretførende. Ved etablering av Gon-alternativet vil denne fauna forsvinne, samt hule eiketrær og gammel edelløvskog. Alt dette er store naturverdier som må bevares.

Gon-alternativet vil føres 3 km fra Bygdetunveien ned mot Pollenveien. Adkomst langs gårdsveiene og tunell under jernbanelinjen fjernes. Nye adkomstmuligheter må finnes. Men hvor i et område med tett bebyggelse, fylkesvei og jordbruksarealer? Fjerning av steingjerder, vernet veganlegg og gårdsbygninger vil forringe den kulturhistoriske helheten og friluftsaktivitet. Utredningen viser til liten informasjon om hyppigheten av bruken av området. Til det kan jeg tilføye at området Halmstad/Gon er flittig brukt av mange småbarnsforeldre (både med og uten vogn), eldre (både med og uten rullator), rullestolbrukere, gående, løpende, syklende, hundekjøring, hestekjøring og mange med hund. Beboere nordøst for FV 118 benytter seg også av de muligheter Halmstad/Gon gir for fritidsaktiviteter. Fasanveien barnehage sin gapahuk er også flittig i bruk, samt en flott gressbane.

Jeg forstår at Gon oppnår best jernbaneteknisk funksjonalitet grunnet flatt areal og nært jernbanestasjonen. Men, for å ivareta innspill ovenfor, bør ihvertfall hele anlegget trekkes så langt syd som mulig innenfor det avsatte området eller nærmest mulig en foreslått ny adkomstvei via Eskelundveien og Pollenveien.

Samtidig bevares Gonskogen, gangveier, benker langs Pilgrimsleden, jernbaneundergang og dyrket mark. Dette vil ha stor betydning for ikke-prissatte konsekvenser og være bærekraftig! Og ikke minst bidra til å ivareta folkehelseaspektet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken