Gå til sidens hovedinnhold

Barnevernstjenesten er underbemannet

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frank Bergflødt
Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Moss kommune

For en tid tilbake brukte Moss Avis (13.01.2018) tall fra BUFDIRs nye «Barnevern kommunemonitor» (BUFDIR er statens direktorat for barnevernsfeltet - monitoren finnes på deres nettsider). Dette er en samling av indikatorer som gir oss mulighet til å blant annet sammenligne ulike kommuner og barneverntjenester med fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. Moss Avis omtalte distriktets kommunale barneverntjenester og deres oppfølging av barn i fosterhjem med tall hentet fra monitoren.

Hovedoppslaget var om barneverntjenesten i Rygge, med overskriften: «Brøt loven i 11 saker». Lenger ned i oppslaget står det at Moss kommune har full måloppnåelse på dette området.

Politiker Anne Bramo (Frp) kommenterte dette med at monitoren «er et viktig verktøy for kommunene» og at «Moss har en jobb å gjøre for å forbedre kvaliteten på barneverntjenestene» - uten at det kommer frem konkret hva hun sikter til.

Vi vil oppfordre både Bramo og alle politikere med interesse for sosiale spørsmål og barns oppvekst til å se nærmere på monitoren for å finne ut hva som kan være Moss viktigste forbedringspotensiale på feltet.

Vi kan uten videre slutte oss til at barneverntjenesten i Moss har store utfordringer: l Stadig økning i voldsproblematikk og akuttarbeid, som er spesielt ressurs- og arbeidskrevende, med blant annet avhør på Barnehuset. I 2017 mottok barnverntjenesten 412 bekymringsmeldinger hvorav 26 prosent omhandlet mistanke om vold.

l Økning i antall alvorlig overgreps- og voldsproblematikk medfører også statistisk sett en økning i antall flyttinger utenfor hjemmet - noe som er både tid- og ressurskrevende for de ansatte som allerede står i et hardt arbeidspress. Moss kommune har i mange år hatt ansvaret for et stabilt antall barn som må bo utenfor hjemmet. Fra høsten 2017 har vi dessverre sett en kraftig økning.

l Kravene til kvalitet, formelle prosedyrer, kontroll, pålagte tilsyn, juridisk og barnevernfaglig kompetanse og oppfølging av barn øker hele tiden kraftig ved stadig nye statlige pålegg, jf. bla. ny § 1-4 i Lov om barneverntjenester: Krav til forsvarlighet.

l «Bemanningsnormen» som er utarbeidet av Fagforbundet og FO legges ved som dokument, og til orientering for de faglige begrunnelsene til normen. Føringene er 9-15 barn pr saksbehandler. Til sammenligning er gjennomsnittet i Moss barneverntjenesten 20 barn pr saksbehandler.

l Manglende kapasitet fører til manglende tid pr klient, noe som går ut over samarbeidet med familiene og samarbeidspartnere, og kan videre svekke kvaliteten i arbeidet og evnen til å treffe riktige tiltak.

Etter gjeldende formålsbestemmelse er barnverntjenestens primæransvar å sikre at utsatte barn får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid (jf. Barnevernloven Kapittel 4). Vi finner det nødvendig å varsle om at barneverntjenesten i Moss kommune er inne i en kritisk utvikling med tanke på kapasitet, og muligheter til å følge lovens intensjoner på en forsvarlig måte.

I barnevernsmonitoren står det at Moss har den laveste bemanningen av samtlige byer i Østfold. For å matche gjennomsnittet av bemanning i barneverntjenestene i Østfold, mangler Moss ca. 6,5 stillinger. Tallene er basert på fagstillinger målt opp mot kommunens barnebefolkning. Til tross for denne underbemanningen, har Moss barneverntjeneste de siste årene levert gode tall.

I løpet av november-desember 2017 ser man derimot at det har skjedd et brått og markant fall i kvaliteten i arbeidet og kvalitetene på de tjenestene som Moss barneverntjeneste leverer; flere ansatte ble i samme periode langtidssykemeldte (4,5 stilling), samtidig som flere ansatte rapporterte at de ikke lenger klarte å stå imot det uforsvarlig høye arbeidspresset som har vært over lang tid - og slitasjen dette har medført.

I samme periode bevilget kommunen midler til å sette inn tre vikarer for å tette noen av hullene etter de langtidssykemeldte. Vi ser imidlertid at dette på langt nær er tilstrekkelig for å imøtekomme de utfordringer som Moss barneverntjeneste står ovenfor i tiden fremover. Vi ser at tallet på antall langtidssykemeldte har holdt seg stabilt siden slutten av 2017, til tross for de tre vikarene.

De ansatte ved Barneverntjenesten i Moss kommune vil med dette formidle en stor bekymring for tjenesten, kvaliteten som blir utført samt bekymring for arbeidsmiljøet og for de ansatte ved tjenesten. Det har i lengre tid vært tungt, men nå mener vi ansatte å se en alvorlig forverring av situasjonen og velger derfor å melde bekymring. Det er Fylkesmannen som har tilsynsansvaret for barneverntjenesten.

Den uholdbare situasjonen har muntlig blitt nevnt i to møter i SOK (Skole, oppvekst- og kulturutvalget i Moss kommune) før sommeren. På tross av dette har det ikke blitt signalisert noen vilje til oss om å gjøre noe vesentlig med disse utfordringene, - verken fra administrasjonen eller politikerne.

Vi ber om at kommunens politikere og administrasjon deler vår bekymring og tar raske grep for å sikre barneverntjenesten en bemanning minst på nivå med gjennomsnittet i Østfold. Dette krever øyeblikkelig handling og kan derfor ikke utsettes til sammenslåingen med Rygge i 2020.

Hvis ikke dette skjer, vil det medføre en betydelig ekstrabelastning og slitasje på den enkelte ansatte, noe som øker arbeidsrelaterte sykemeldinger, økt « turnover» blant de ansatte og flere klager til Fylkesmannen og krav om billighetserstatning etter fylte 18 år. Resultatet vil utvilsomt bli en risiko for mange barn, som kommunen har et stort og i noen tilfeller altomfattende ansvar for.

Kommentarer til denne saken