Om svik, moral, lovbrudd og sånn

Utsatt område: – Jernbanesaken inneholder så mange etisk svært tvilsomme sider at Bane NOR bør få beskjed om å stanse prosjektet umiddelbart og hele prosjektet bør sette under offentlig granskning, skriver John Bilek. foto: geir hansen

Utsatt område: – Jernbanesaken inneholder så mange etisk svært tvilsomme sider at Bane NOR bør få beskjed om å stanse prosjektet umiddelbart og hele prosjektet bør sette under offentlig granskning, skriver John Bilek. foto: geir hansen

Av
DEL

DebattByens innbyggere er totalt overkjørt og gjort betydningsløse i et høyest sannsynlig både uetisk og lovstridig byutviklings- og eiendomsutviklingsprosjekt i forbindelse med den nye jernbaneutbyggingen.

Det har vært stor motstand over svært mange år mot trasévalget over havneområdet. Motstanden har kommet fra pendlerforeningen, gårdeierforeningen, handelsstanden, deler av næringslivet, meningsmålinger, flere innbyggerinitiativ, markeringer, flere aksjonsgrupper som Moss 2010 og BBM og generelt stort engasjement i mediene og på Facebook.

Til tross for den stor motstanden og til tross for at loven er tydelig på at relevante alternativer skal utredes, har byens politiske flertall i alle år nektet å lytte til all motstand og nektet å skaffe seg mer fakta og kunnskap om andre trasé-muligheter og derved nektet å følge lovverkets tydelige ordlyd. Jf. forskrift om konsekvensutredninger, regjeringens lovkommentarer til Plan- og bygningsloven, Finansdepartementets veiler nr. 9, samt Grunnlovens § 98, «alle er like for loven».

Politikernes ekstremt steile ståsted kommer i et enda merkeligere lys når vi vet at stasjonsplasseringen og traseen over havneområdet scoret dårligst i utredningen fra 1993 og at den ikke tilfredsstiller mål og krav for Intercity. Det har også fremkommet sterke advarsler (i 2012 og 2013) fra fagfolk i Statens vegvesen om svært dårlige grunnforhold. Den valgte jernbanetraseen sperrer for og skaper vanskeligheter og vil fordyre byggingen og forhindre gode løsninger av ny R19 gjennom byen. I stedet for å kreve granskning av de urovekkende påståtte konsekvensene, ble varsleren ignorert og politisk overkjørt.

Valg av trasé og plassering av stasjonen på havneområdet er ikke omtalt og tatt med i partiprogrammene til verken Høyre eller Ap for valgperiodene 2011–15 eller 2015–19. Ingen kan derfor hevde at de har fått velgernes aksept for trasévalget.

Hva kan være bakgrunnen og motivene for den steile holdningen fra de styrende politikerne i Høyre og AP, når vi vet loven sier at alternativer skal utredes? Svaret er sannsynligvis at kommunen er blitt fristet av og sett muligheter for økonomisk gevinst i eiendomsutviklingsavtalen de har inngått med Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom).

Det er også merkelig at verken politikerne eller Bane NOR har klart å forklare og overbevise byens innbyggere om hvilke fordeler trasévalget over havneområdet medfører. Årsaken er sannsynligvis fordi det ikke finnes noen fordeler jernbanemessig ut over fordelen ved at det det blir to spor i stedet for ett. At trasévalget medfører en mengde dokumenterte ulemper, snakker de samme politikerne heller ikke om. De hevder «at dette blir så bra så».

Kommunelovens paragraf 1 krever høy etisk standard i forvaltningen. Innbyggermedvirkning er også svært viktig ihht loven og dette fremgår tydelig i regjeringens lovkommentar til plan og bygningsloven, sitat; «Planlegging og byggesaksbehandling skal sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning i nødvendig utstrekning er ment å være vesentlige elementer både ved plan- og byggesaksbehandling etter loven.»

Sjøsideavtalen, hvor en intensjonsavtale ble inngått i 2012, ble undertegnet i januar 2015 og styrer i stor grad byens utvikling på sjøsiden og betinger at jernbanestasjonen og traseen legges over havneområdet. Kjøp, salg og utvikling av eiendommer er hele poenget med avtalen. I tillegg står det i avtalen at selskapet «Sjøsiden Moss AS» som selskap, aktivt skal prøve å påvirke prosesser som f.eks. reguleringsplan, trasévalg, stasjonsplassering og trase for R19.

Denne avtalen er aldri fremlagt byens innbyggere for medvirkning og muligheter for påvirkning. Tvert imot ble avtalen skjult for offentligheten etter signering i januar 2015 og hemmeligholdt før valget høsten 2015. Avtalen ble derfor aldri et tema i valgkampen, slik den burde ha vært. Avtalen er heller aldri redegjort for og omtalt i noens partiprogram.

Avtalen inneholder en rekke punkter som er tilnærmet bindende, styrende og begrensende for kommunen og for vurdering andre alternative muligheter. Avtalen har åpenbart også begrenset og hindret innbyggernes rett og mulighet for reell påvirkning og innflytelse på byens planer på sjøsiden. Avtalen inneholder til og med trusler om bøter dersom kommunen ikke følger avtalen lojalt, inneholder et konkurransebegrensende punkt som eierbegrensning, lojal stemmeforpliktelse i visse saker og et punkt som gir Bane NOR full frihet etter aksjeloven dersom kommunen ikke har økonomi til å følge opp selskapets eventuelle behov for økt egenkapital.

Den private eiendomsretten er grunnlovsfestet. Det er derfor utvilsomt uetisk å kaste folk ut av sine hjem og frata dem minimum av beskyttelse alle bør ha krav på ved at samfunnet sjekker ut om det finnes alternative løsninger for tiltaket (jernbanen) som er like gode eller bedre og billigere, slik at man fikk vurdert om man kunne unngått å kaste folk ut av sine hjem.

Bane NOR og styrende politikere solgte inn følgende villedende premiss til Stortinget før Stortinget fattet vedtak om endelig bevilgning til traseen i 2017, sitat: «Videre viser komiteen til at prosjektet går gjennom sentrum av Moss, og at utbyggingen er en vesentlig forutsetning for å øke tilbudet på Østfoldbanen sør for Ski. Følgelig er utbyggingen et premiss for å realisere potensialet for tilbudsforbedringer som det pågående Follobaneprosjektet gir.»

Å gi inntrykk av at dette er den beste løsningen og et premiss for tilbudsforbedringene for Østfoldbanen var rett og slett å føre Stortinget bak lyset.

Det er en tydelig målsetting for Intercity at også traseen gjennom Moss skal spare reisetid, noe den ikke gjør. Trase og stasjonsplassering bryter også mot den vedtatte sentrumsplanen som stilte som krav at traseen ikke skulle sperre for R19, noe den gjør. Et annet krav var at den ikke skulle forskyve tyngdepunktet i sentrum, noe den også gjør. Hele poenget med knutepunktutviklingen er jo nettopp at det også skal etableres besøksintensive og publikumsintensive virksomheter ifbm stasjonen.

Stasjonsplasseringen og trasévalget over havneområdet strider også mot viktige deler av vedtatte Visjoner for byutvikling i Moss: «Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet skal fremheves.»

Jernbanesaken inneholder så mange etisk svært tvilsomme sider at Bane NOR bør få beskjed om å stanse prosjektet umiddelbart og hele prosjektet bør sette under offentlig granskning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags