Dobbeltspor og komplikasjoner

Reagerer på behandlingen: En rekke boligeiere i dette området er meget lite tilfreds med prosess og behandling i forbindelse med at Bane Nor skal overta for deretter å rive. Dette til fordel for en ny jernbanestasjon. foto: geir hansen

Reagerer på behandlingen: En rekke boligeiere i dette området er meget lite tilfreds med prosess og behandling i forbindelse med at Bane Nor skal overta for deretter å rive. Dette til fordel for en ny jernbanestasjon. foto: geir hansen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kronikk signert Harald Meyer Hanssen, Terje Simonsen, Anne-Kersti Mo, Terje Lorentzen (Styret i Sameiet Boyebakken).

DEL

Kommentar/Åpent brevÅPENT BREV TIL: Konsernsjef Gorm Frimannslund og styreleder Siri Beate Hatlen i Bane Nor.

Sameiet Boyebakken består av 21 leiligheter i Moss sentrum og mars 2016 mottok alle sameierne brev fra Jernbaneverket/Bane Nor (BN) om at vårt sameie ville bli innløst som følge av jernbaneutbyggingen.

Prosessen har vært svært belastende og tilspisser seg for hver hver dag som går.

Dette er et tvangsmessig inngrep hvor BN fratar oss våre leiligheter, som vi ikke ønsker å flytte fra. Imidlertid har vi nå avfunnet oss med situasjonen. Vi hadde forventet at BN’s representanter opptrådte høflig og ville vise respekt for vårt privatliv og våre eiendommer. Dette har dessverre ikke vært tilfelle. Prosessen har så langt vært en stor psykisk påkjenning og har påført oss både dårlig nattesøvn og økonomiske bekymringer .

Vi har ved flere anledninger henvendt oss til byens politikerne som har vedtatt jernbaneutbyggingen, men responsen har uteblitt. Høyre kommenterte den forestående jernbaneutbygging i et innlegg i MA 25.januar med at ”det er politikernes oppgave å søke å finne løsninger som også søker å ivareta behovene til dem som må tåle en ulempe for at flertallet skal få det bedre.” Vi venter spent på politikernes forslag til løsninger. Så langt har det vært kjemisk fritt for politikere i Boyebakken.

Nå har denne prosessen blitt så belastende at vi ser det som eneste utvei å rette en henvendelse til styret og administrasjonen i BN i håp om å få prosessen inn på et riktig spor.

JBV innkalte til et åpent møte i samfunnsalen i 2015. Der fikk vi utdelt brosjyren Grunneier møter Jernbaneverket som beskriver hvordan JBV ville behandle oss videre i prosessen.

Fra denne brosjyren kan vi hente følgende prosessbeskrivelser fra BN som vi har knyttet våre kommentarer til:

1. Erverv av eiendom

Forhandlinger om erverv starter normalt ca. to år før anleggsstart.

Styrets kommentar:

BN innløste høsten 2016 to leiligheter og vi trodde da at prosessen ville gå relativt raskt med innløsing av resten av leilighetene. Det ble avholdt takst på ytterligere to leiligheter, men så stoppet hele prosessen opp under påskudd av at BN ikke kunne erverve mer en to leiligheter i et boligsameie før reguleringsplanen var endelig vedtatt. Dette har Statens Kartverk senere avkreftet. Hovedproblemet har vært at BN ikke har hatt oversikt over hvilke midler de har til innløsing av boliger og heller ikke når de ville bli tildelt midlene. Prosessen ble gjenopptatt i slutten av februar i år. Anleggsstart med omlegging av spor, starter førstkommende høst. Pga støyplager vil vi i perioder bli tilbudt midlertidig innkvartering på hotell. To-års fristen har BN neglisjert.

2. Erstatning

Erstatningen skal dekke minimum eiendommens markeds- eller bruksverdi. Dersom markedsverdi ikke er nok til å holde eier skadesløs, skal erstatningen normalt dekke kjøp av eiendom med tilnærmet samme standard og type i samme område. Ved gjenanskaffelse dekkes også dokumentavgift/tinglysningsgebyr for annen bolig, flytteutgifter og nødvendige tilpasninger i ny bolig.

Styrets kommentar:

Etter ekspropriasjonserstatningslovens § 4 har boligeier krav på den høyeste verdi av salgsverdi og gjenanskaffelsesverdi (erstatning for alle utgifter til gjenkjøp av en tilsvarende bolig). Grunnlovens §105 sier at grunneiere skal ha full erstatning.

BN hever seg over det norske lovverket inkludert grunnloven og er ikke villige til å diskutere disse prinsippene. BN hevder hardnakket at salgsverdien gir tilstrekkelig erstatning for den enkelte boligeier. I tillegg er heller ikke BN, i strid med deres egne retningslinjer, villige til å spesifisere i tilbudene hva som dekkes av ekstrautgifter. BN hevder at ekstrautgiftene er inkludert i tilbudet.

Sameiet Boyebakken er bygget i 1987. Det består av vestvendte terrasseleiligheter, sjøutsikt, med store terrasser uten innsyn, egen inngang til hver leilighet, to bad og bruksareal mellom 90 og 130 m2. Denne type leiligheter er nærmest umulig å oppdrive i dagens marked.

3. Verdiverdsettelse

Normalt vil den enkelte grunneier og Jernbaneverket innhente hver sin takst som grunnlag til forhandlingene.

Styrets kommentar:

BN har for dette prosjektet utferdiget et eget takstmandat som ifølge vår advokat avviker fra vanlig praksis . Grunneier og BN velger hver sin takstmann, men i tillegg skal BN delta på takseringen som ”observatører uten aktiv deltakelse”.

I utgangspunktet reagerte vi på dette, for det er høyst unormalt at kjøper/erverver av en leilighet deltar på selgers takst. Takstmennene som besitter bygningsteknisk kompetanse skal avgi en uavhengig takst. Takstene til to takstmenn kan selvfølgelig sprike og da kan BN be takstmennene om en redegjørelse for hvordan de har kommet frem til verdiene i taksten.

BN har motvillig måttet innrømme at de før taksering er avholdt, har budsjettert med en innløsingspris på vårt sameie. Det er selvfølgelig viktig for grunnerververens videre karriere at budsjettene blir overholdt, selv om det går på boligeiernes bekostning .

En boligeier som nektet BN’s representant adgang til leiligheten under takseringen, fikk dagen etter beskjed om at taksten ikke kunne utarbeides før BN hadde besiktiget leiligheten. Under andre takseringer hvor BN har vært tilstede, har de i strid med sitt eget takstmandat, vært svært aktive med fotografering og diskusjon med takstmennene. De har hatt som sitt klare mål å påvirke takstmannens arbeid.

Når takstene er avholdt sendes de til BN og boligeier samtidig. En boligeier fikk oversendt taksten av BN’s takstmann med en beskrivelse av boligen og en verditakst basert på konkrete boligområder som han mente det var naturlig å sammenligne med. Verditaksten var basert på en gjennomsnittlig m2 pris for disse boligområdene. Dagen etter når BN hadde gjennomgått taksten, fikk boligeier beskjed om at salgsverdien var nedsatt med 1 million kroner. Begrunnelsen var at det var begått en regnefeil. Dette er den best begrunnede regnefeilen vi har sett. Vår oppfatning er at denne m2 prisen ville sprenge BN’s innløsingsbudsjett for sameiet, og takstmannen måtte redusere prisen etter påtrykk fra BN.

4. Bistand

Jernbaneverket dekker utgifter til nødvendig juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i et eventuelt skjønn.

Styrets kommentar:

I en e-post fra BN presiseres det at vi i utgangspunktet ikke har krav på dekning av utgifter til juridisk og teknisk bistand ved minnelige forhandlinger om grunnerverv. BN sier videre at de allikevel finner det hensiktsmessig å dekke slik bistand ”beroende på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle med hensyn til den enkeltes forutsetninger, livssituasjon og eiendom. Hva som er nødvendig, vil være avhengig av ekspropriasjonssakens art, omfang og vanskelighetsgrad”.

Hvordan i all verden skal vi tolke disse retningslinjene. Hvem skal bedømme hva som er nødvendig juridisk bistand? Må vi oversende BN en psykologutredning som beskriver den enkeltes forutsetninger og livssituasjon?

Hvordan skal en advokat etter disse retningslinjene forholde seg til fortvilede mennesker som har behov for juridisk hjelp i en vanskelig situasjon. Dette er i følge vår oppfatning et bevisst forsøk på å forhindre folk å i å benytte seg av advokathjelp. BN oppfordrer oss stdig vekk til å ta direkte kontakt og ikke gå via advokat.

Konklusjon: Sameiet hadde et møte med BN 28.april i år som opprinnelig skulle være et informasjonsmøte om anleggsarbeidene og støy- og støvproblematikk. Etter kort tid kom beboernes sterke misnøye med BN’s behandling av sameiet til uttrykk. Beboerne rettet en massiv kritikk mot BN og den totalt manglende respekt for den vanskelige situasjon vi som enkeltmennesker befinner oss i.

Boligmarkedet i Moss har i lengre tid vært svært presset med sterkt stigende priser. Vi vet ikke hvilken erstatning BN vil tilby oss, så vi må sitte på gjerdet og avvente situasjonen før vi kan gå til anskaffelse av ny bolig. Dette er selvfølgelig en stor belastning som ødelegger livskvaliteten for de fleste av oss.

Vi har fått beskjed om at vi må flytte ut innen 1. august 2018. BN har så langt inngått avtale med kun 2 beboere og vi øvrige må ut på markedet samtidig og kjempe om et begrenset antall ledige leiligheter.

For å legge et ekstra press på oss, poengterer BN at hvis vi ikke kommer til enighet, går saken til skjønnsretten. Denne behandlingen tar 6-12 måneder og mange orker sannsynligvis ikke en ytterligere forlengelse av den uholdbare situasjonen.

BN uttrykte avslutningsvis i møtet at de beklaget vår opplevelse av situasjonen og håpet på en løsningsorientert dialog fremfor å fokusere på konflikt. Ved flere anledninger har BN’s leder for grunnerverv i Moss uttrykt at ”vi vet hva leilighetene deres er verd og dette skal dere ikke tjene en krone på”.

Når BN er bekymret for at vi vil sitte igjen med en netto fortjeneste etter å ha blitt kastet ut fra våre hjem og forhåpentligvis har fått en erstatning som er tilstrekkelig til kjøp av en tilsvarende bolig, føler vi at veien er lang for å komme inn i en løsningsorientert dialog.

Offentlig grunnerverv handler ikke bare om paragrafer, kroner og gjennomføring. Det handler også om å ta vare på menneskene som blir berørt. En forutsetning for å kunne gjøre det, er å ha respekt for de berørte og hvordan de oppfatter situasjonen.

Vår klare oppfatning av årsakene til de problemene vi opplever med grunnervervet i Moss, er at det er ansatt personer med ingen eller begrenset erfaring på dette fagområdet. Vi håper ledelsen i BN kan overføre noen erfarne grunnerververe til dette prosjektet og at disse kan bidra til at vi kan komme inn i den løsningsorienterte dialogen som BN etterlyser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags