Fylkesmannen har nå avsluttet klagebehandlingen i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for nytt dobbeltspor i Moss. Klagene er ikke tatt til følge og planen er nå endelig. Bane Nor starter dermed arbeider med Nytt Dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad i august, 2017.

I den senere tid har det vært en lengre debatt rundt alternative traseforslag i Moss. Bane Nor ønsker nå å beskrive de føringer som er lagt til grunn for planen og bakgrunnen for valgt trasé-løsning.

Traséen for prosjektet «Sandbukta- Moss – Såstad» er basert på en lang rekke vedtatte regionale, fylkes-, kommune-, og kommunedelplaner samt reguleringsplaner i perioden 1996 til 2016:

l Areal og transportplan (ATP) 1996

l Kommuneplanrullering (1997, 2003, 2007,2011)

l Samordnet reguleringsplan (1999)

l Kommunedelplan dobbeltspor for Moss og Rygge (2012)

l Konsekvensutredning for InterCity (2014)

l Sentrumsplan for Moss (2001, 2006 og 2015)

l Planprogram for nytt dobbeltspor (vedtatt i Moss og Rygge kommune våren 2014)

l Regional utviklingsplan for Mosseregionen, vedtatt av fylkestinget våren 2006

I forbindelse med planarbeidet på 1990-tallet ønsket NSB (nå Bane Nor) en daglinje nord for Moss stasjon, ikke tunnel. NSB tapte denne kampen da politikerne i Moss ønsket tunnel. Denne tunnel-løsningen medfører at dagens eksisterende spor fjernes og barrieren mot sjøen forsvinner.

Alle planene beskrevet over har lagt til grunn de samme føringene for nytt dobbeltspor på strekningen. De mest sentrale føringene er:

l Tunnel nord for Moss stasjon

l Stasjon i dagen så nær Moss sentrum som mulig

l Tunnel Sør for Moss

l Daglinje fra Carlberg til Såstad

Føringene sammenfaller med overordnede mål for InterCity utbyggingen på Østlandet som stiller krav om:

l Kortere reisetid mellom byene

l Økt antatall togavganger

l Knutepunktutvikling av eksisterende bysentra (stasjon nær sentrum)

På bakgrunn av disse planene og føringene ble Jernbaneverket (nå Bane NOR) i 2015, bevilget midler for å starte detaljplanleggingen av nytt dobbeltspor i Moss og Rygge. Jernbaneverket var på bakgrunn av disse politiske vedtatte føringene ikke i en situasjon der de kunne starte planleggingen helt fritt.

Etter at planprogrammet ble fastsatt, og i forbindelse med reguleringsvedtak, har det kommet minst to ulike forslag om en lengre tunnel med stasjon i fjell, under Moss sentrum.

Vårt svar er at en underjordisk stasjon i Moss er uaktuelt. Spørsmålet ble reist i forbindelse med høring og fastsetting av planprogram for reguleringsplan for dobbeltsporstrekningen Sandbukta – Moss – Såstad i 2012 og 2013. Jernbaneverkets (nå Bane NORs) holdning var og er at framtidige stasjonsanlegg skal ligge i dagen, da det gir det beste utgangspunktet for å utvikle en stasjonsløsning som ivaretar togtrafikken, passasjerene og sikkerheten.

Prosjektet har i perioden fra 2015 til i dag, gjennomført en rekke geotekniske undersøkelser for å kunne prosjektere dobbeltsporet i tunnel under sentrum. Disse undersøkelsene viser at grunnforholdene er så utfordrende at det vil være svært vanskelig å etablere en 1000 meter lang stasjon med tilhørende stasjonshall under bakken sentralt i Moss. En evt. stasjon under bakken i dette området vil, på grunn av mangel på fjell og overdekning, medføre at store deler av byen måtte graves opp.

I arbeidet som ledet til fastsatt planprogram i 2014 og reguleringsplan i 2017, tok Jernbaneverket utgangspunkt i fastsatt trasé fra tidligere planvedtak. En evt. utredning om flytting av stasjonsanlegget i Moss vil nå kreve nye overordnede avklaringer på hovedplan-/kommunedelplannivå. I tillegg til nye bevilgninger til utredning fra Stortinget.

Kort oppsummert er det en kombinasjon av vedtatte føringer og ulempene med en eventuell stasjonsløsning i fjell som er avgjørende for at en underjordisk stasjon i Moss er uaktuelt.

På bakgrunn av alt dette er vi altså der i dag hvor planen er endelig, trasevalg er valgt og Bane NOR begynner forberedende arbeider i august 2017.