Samfunnsplanlegging, næringsplanlegging og byutvikling er store prosesser som krever grundig planarbeid, forutsigbarhet og evnen til å tenke langsiktig. Utfordringen er å tenke oss Moss om 50-100 år, pleier vi å si. Noen glasskule å se fremtiden i er det heldigvis ingen som besitter. Av den grunn er det viktig at forarbeidet og selve planarbeidet er grundig og godt forankret. De prosessene vi nå jobber med og som skaper engasjement, er gode eksempler på dette.

Planlagt i mer en 25 år

Jernbaneutbyggingen gjennom Moss «feirer» i år 25 år siden det første vedtaket. Løsningene for RV19 ble første gang vedtatt i 1999. I forkant av vedtakene lå det år med forarbeid. Vi berømmer datidens politikere for sin evne til å tenke langsiktig.

I dag er det enkelte som mener at tiltakene er feil. Det var det også den gang, og det vil det alltid være. Politikk handler jo om at et flertall innehar velgernes mandat og vedtar den politikken de mener er riktig. Og det vil alltid være et mindretall som ikke er like glad for de valgte løsningene. I dag hører vi mindretallet fortsatt argumenterer for at jernbanen er planlagt på feil sted, at RV19 ikke burde hatt den planlagte traseen og at Moss ikke trenger havn. Det er det mindretallets rett å mene. Men likefult må de akseptere at flertallet beslutter noe annet. Skulle et flertall i dag ønske å endre de vedtatte planene, eller sette foten ned for de store infrastrukturtiltakene, så ville det resultere i store forsinkelser. Dette handler om tapt tid til ny planlegging, og ikke minst ville vi miste plassen vi har kjempet oss til i den statlige prioriteringsrekkefølgen.

Trygg

La oss slå fast at vi er veldig trygge på at de valgte løsningene er til det beste for Moss by og for fremtidens Moss kommune. Både tidligere og nåværende politikere i Moss har valgt gode og fremtidsrettede løsninger.

Vi mener at en hver urban by som ønsker å vokse skal ha en jernbanestasjon liggende i sentrum. Det vil være den viktigste faktoren for økt aktivitet og vekst i kommunens bykjerne. Det er også den beste løsningen for miljøet og de reisende.

På samme måte mener vi at RV19 må under bakken og den må kunne ta trafikk som skal gjennom byen vår og ut mot E6, både fra fergene, havn og Jeløy. Det er et viktig tiltak for at sentrum ikke skal forbli delt i to og for å sikre at myke trafikanter får en god og trygg fremkommelighet.

Lang prosess

Vi er sikre på at vedtakene om å bygge nye bydeler på Verket og rundt den nye jernbanestasjonen er viktige tiltak for å skape nye arbeidsplasser og gode urbane bomiljøer sentralt i vår nye kommune. Den vedtatte sentrumsplanen er et godt verktøy for å sikre at dagens sentrum, med både kultur og handel, skal fortsette sin positive utvikling og bli enda mer relevant for oss alle.

På samme måte mener vi at den vedtatte områdereguleringen for Moss havn er til det beste for byen. Den sikrer næringslivets behov for en miljøvennlig, effektiv og kompakt havn. Den bidrar til å flytte havnen lenger ut fra sentrum og den frigjør betydelige arealer til knutepunktsutvikling rundt den nye stasjonen.

Å si at dette er et irreversibelt tiltak som raserer byens fremtid er en ordbruk vi tar sterk avstand fra. Skulle fremtidens politikere beslutte at man ikke lenger ønsker havnevirksomhet, eller skulle markedet for havner bli fullstendig endret, så har man tvert i mot et hav av muligheter for dette nye området.

Vi er stolte over at bystyret i flere tiår har evnet å møte fremtiden på en god måte for regionen vår. Vi er glade over utholdenheten som er utvist og vi føler oss privilegert som får lov til å være folkevalgte i Moss når vi nå ser at planene nå begynner å omsettes i fysisk endring. Vi er veldig trygge på at mossingene i 2030 ser tilbake og er fornøyde med de vedtakene politikerne har gjort de siste tiårene. Vi er beredt til å møte fremtiden med de vedtakene vi har bak oss.

Les innlegget til Erlend Wiborg om samme tema her