Planer om jernbane, havn, Sjøside og Rv19 begynner, for en utenforstående, å fremstå som mer og mer kaos og rot.

For meg er det åpenbart. Det er mangel på åpenhet og ærlighet som er årsaken. Politiske standpunkter skapes og tilpasses til det overordnede mål om at Sjøsiden prosjektet skal genere store inntekter for Moss Kommune.

For det er prosjekt Sjøsiden, og de inntekter som dette kan gi Moss kommune, som er det viktigste for makta i Moss – AP og Høyre. Det er dette som er årsaken til at det var viktig å få lagt stasjonen/knutepunktet til Værla. Det var dette som skapte argumentet om gods på bane for å rettferdiggjøre planene for Moss havn. Det er dette sammen med manglede styring, på byens premisser, som har satt oss i problemstillingen om hvordan vi kan finne krysningspunkt under jernbanen for RV19.

Hvis min påstand er riktig, er det snart bare prestisjen igjen. Med tanke på byens fremtid er det på tide at AP og Høyre nå tar til vettet og foretar ny vurdering av sine standpunkt.

Følgende synes som fakta i saken:

Moss havn:

Argumentet om gods på bane har ingen realitet i seg. For å losse en container får havna ca. kr. 600 i inntekter. Dersom man i tillegg til vanlig håndtering av containeren skal frakte den til dry port på Vannem eller til en terminal i Vestby, vil regnstykket vise minus. Det blir fra faglig hold poengtert at ingen havner i Norge kan basere sin drift på container virksomhet. Oslo Havn har lagt på prisene med 35 % og likevel har de problemer med å vise positivt resultat.

Borg havn har en omsetning på 110 mill. kun 20 av disse kommer fra containervirksomhet. Havnas resultat ligger i annen form for næringsvirksomhet, med blant annet tilrettelegging og utleie til andre bedrifter som trenger nærhet til havn.

Det er ingen grunn til å tro at Moss havn skiller seg ut fra det som er forretningsmessige realiteter i andre havner. Det er heller ikke grunn til å feste lit til påstandene om at utbyggingen av Moss havn ikke vil koste mer enn i størrelsesorden 50 mill. kroner. Bare en ny kran koster 75 mill. kroner. Prisen pr. meter kai vil variere, men ligger i størrelsesorden 150’ til 350’ pr. meter.

Det er etter min mening grunn til å hevde at planene for Moss havn er bygget på sviktende forutsetninger.

Rv19:

Dårlig politisk håndverk fra AP og Høyre i Moss har ført til at Bane Nor og SVV ikke har sørget for parallell planlegging. Nå står vi der med planer ferdige for jernbane. Bane Nor har utalt at det er uaktuelt å vente på SVV. Deadline for å finne krysningspunkt er januar 2019. Mulighetene for at vi får ny Rv19 i dagen og ikke i tunnel blir stadig større. En forutsetning for at dette ikke vil bli resultatet, synes å være at bygging av jernbane blir utsatt.

Statsråd Solvik Olsen var i Moss med sist fredag med pressekonferanse der han slo fast at Bane Nor og SVV snakker sammen om krysningspunkt for Rv19. Han slo videre fast at SVV ikke er bundet av korridoren som er fastlagt i KVU, men kan utrede alternativer både nord og sør for denne. Hvordan et alternativ nord for korridoren skal se ut, ligger over min forstand. Eneste løsning som synes åpenbar er innslag i fjell fra Klevberget.

Årsaken til at man ikke allerede nå lander på denne løsningen er åpenbar. Det vil ødelegge for havna og de urealistiske planene om gods på bane fra havna til Vestby.

Ny jernbane:

Rørende enighet med Bane Nor uten evne og vilje til å sette byens interesser i førersetet, har blitt til konflikt. Nå strides partene om hva det skal koste Bane Nor for frikjøp av kommunal eiendom, som er nødvendig for at Bane Nor skal kunne bygge jernbanen. En ny mulig rettsak kan bli resultatet og det er ikke gitt at utfallet av denne blir fordelaktig for Moss Kommune.

Vi opplever også at Bane Nor ikke har fått inn anbud fra noen interesserte entreprenører. Kan det være slik at de aktuelle entreprenører anser risikoen for stor og ikke er villige til å ta risikoen med å bygge ny jernbane i valgt trasse på grunn av meget ustabile grunnmasser med dertil fare for utglidninger og setningsskader

Hvilke resultater har vi så langt fått av de vedtak som er fattet?

Moss Havn har fått bot på 400’ tusen for miljøforurensning i Værla.

Moss havn har nå fått en stevning fra entreprenør T. Engene, som hadde ansvaret for dumping av sprengmasse i Værla. Kravet er erstatning på 19,4 mill. kroner. Saken er ikke avgjort, men jeg forutsetter at T. Engene ikke fremmer et slikt krav for moro skyld, men at de har et legitimt krav som grunnlag for sin stevning.

Moss havn har vært i harde forhandlinger med Bane Nor for å få erstatning for avgitt grunn i byggeperioden av jernbanen. Resultatet av dette er ikke oppløftende for havna sitt vedkommende. Kravet fra havna var 250’ mill. Resultatet ble 32 mill.

Moss Kommune er i konflikt med Bane Nor om størrelsen på beløpet for frikjøp av arealer.

Hvorfor blir det slik?

Sannheten er det eneste som ikke må forsvares. Sannheten står støtt på egne ben.

Hadde AP og Høyre fulgt denne strategien ville det meste sett annerledes ut i dag. Da ville vi vært igjennom en god prosess som ville gavnet byen og vår fremtid.

De valgte annerledes, dette på grunn av mulighetene for å tjene store penger på utviklingen av en ny bydel – Sjøsiden. Sjøsiden Moss AS, et selskap som er eid av Moss Kommune og Bane Nor med 50 prosent hver, har en egenkapital på 4,7 mill. Utvikling av Sjøsiden vil koste milliarder. Hvordan Moss Kommunes «eiersits» vil se ut etter diverse emisjoner kan vi jo bare spekulere i.

La sannheten få rangen, det er det eneste som lønner seg i det lange løp.