For en stund siden presenterte Statens vegvesen en oppdatert avklaring for utviklingen av RV 19 gjennom byen. Det ble konstatert at det er et stort lokalt engasjement rundt fremtidige trafikkløsninger og at de har til hensikt å starte nok en planprosess med åpenhet og medvirkning. Dette har vi hørt før!

Nå krever vi handling fra vegmyndighetenes side. La oss få på bordet de alternativer som har versert. Det hele står og faller på hvor og hvordan kryssingen av jernbanesporet skal skje. Derfor er det Bane Nor som sitter med «jokeren» Jeg foreslår derfor at det snarest blir et møte mellom de to store statlige etatene som har så dominerende plass i utviklingen av Moss. Det er de som seg i mellom må finne en god, praktisk gjennomføring av den endelige RV 19 . Deretter kan det innkalles til folkemøter. All møtevirksomhet før dette er avklart er bortkastet og forsinkende.

For igjen å konstatere fakta...

Trafikken på RV 19 må sees som en del av det øvrige gatenettet i byen og preger avviklingen av og styrer trafikkstrømmen i sentrumsgatene. Dette gjelder trafikken i Kongensgate, Flemmingkrysset, Klostergata, Vogtsgate, Kransen, Fjordveien, Kirkegata, Storgata, Rådhusgata , Rådhusbrua, Kanalbrua og Helgerødgata.

I jernbaneplanene inngår også at Fjordveien blir stengt og trafikken her må bli fordelt på det øvrige veinettet med hovedtyngden på Klostergata. Mange ganger i døgnet domineres disse gatene direkte eller indirekte av fergetrafikken og/eller trafikk fra havna. Anleggsarbeidene på jernbanen vil fra 2019 føre til en betydelig merbelastning på veinettet.

Spørsmålet vil være; Når kan ny RV 19 fases inn?. Etter at jernbanen er på plass i 2024 starter en eventuell byutviklingen i havna- og jernbaneområdet. Før 2024 er det derfor lite sansynlig at man kan begynne på riksveieutbyggingen. I mellomtiden vil den totale biltrafikken bli så dominerende at den kan føre til at byen kan bli påført uopprettelige skader.

Hva med Moss sentrum?

Det er vel ikke tvil om at utviklingen av sentrum begynner å bli usammenhengende og fragmentert på grunn av økende trafikkutviklingen. Dette fører til usikkerhet fra investorenes side på grunn av manglende forutsigbarhet fra kommunens side. Sentrum blir strukket i flere retninger, mot havna og med jernbaneutbyggingen, og etterfølgende bydannelse. Deretter Møllebyen og Verket. Man tror utbyggingen på Verket når sin topp etter at jernbanen forsvinner fra eiendommen.

I det sentrale sentrumsområdet ser det nå ut til at det er eierne av Amfisenteret –Thongruppen- som på egen hånd har tenkt å utvikle «indrefileten» i sentrum ved å rive en stor del av dagens bebyggelse herunder også den verneverdige delen fra 1960 årene. Det ser ut til at det med denne utbyggingen vil en rekke p-plasser forsvinne. Noe som vil føre til vanskelige fremkommelighet ved at det kan blir en del letekjøring for å finne parkering. I disse dager når presenninger og stillaser fjernes fra Dronningensgate 1 dukker det opp en kjempe boligblokk midt i sentrum med hovedvekt på leiligheter av forskjellige størrelser og med en helt ny fasade.

Hva med Høyda?

Stagnasjonen i sentrum fører med seg at kapitalen finner gode investeringsmuligheter i Høyda- og Varnaveiområdet. Etterhvert vil det også her bli store trafikkproblemer om ikke veinettet blir oppgradert. Vi ser allerede nå kapasitetsproblemene i Rygge- og Varnaveien. Etter hvert kan dette spre seg til Rabekkgata.

Det vil bli spennende å følge nyetableringen av Eiendomsforeningen: Høyda Utvikling. Motto:»Høyda- bydelen i kraftig vekst, midt i nye Moss.

Det vil bli jobbet for utvikling av næring, handel, transport. Nye boliger og grøntareal. Her om dagen hadde foreningen et møte hvor det ble presentert en del større utbygginger bl.a. fra de nye eirene av Scanem eiendommen beliggende til Rabekkgata. De presenterte planer for ca.1000 boliger på eiendommen. En så stor utbygging vil uten tvil øke trafikkpresset på Rabekkgata og redusere fremkommeligheten på det øvrige gatenettet. Fra før ser vi at det foregår en betydelig fortetting og utvikling av høyhusområdet på TrioVing-området.

Til min forundring ser jeg ikke at kommunens politikere eller planleggere er til stede i møter eller gir til kjenne hva som er kommunens føringer gjennom planverket hverken i sentrum eller på Høyda. Er det «fritt frem»? Om det er BaneNor/StatensVegvesen, eller rike som Thongruppen i sentrum eller «Eiendomsforeningen» på Høyda. Eller noen tilfeldige grupper som ønsker å bebygge noen av de mest eksponerte og sårbare landskapspartier som er igjen i byen, om det er Bellevueåsen mot byen eller vestsiden av Kallumskogen ut mot Værla.