Byliv langs sjøen i Moss

Sjøbadet er sammen med nabostranden Fiske opprustet med nærmiljøanlegg og badefasiliteter.

Sjøbadet er sammen med nabostranden Fiske opprustet med nærmiljøanlegg og badefasiliteter.

Av
DEL

LeserbrevMoss har en fantastisk beliggenhet med Vansjø i ryggen og fjorden foran seg. Utnyttelsen av fossekraften og en beskyttet havn var grunnlaget for byen. Forholdet til sjø og fjord har gitt byen karakter og identitet. I moderne byutvikling  er en aktiv og bevisst utnyttelse av sjøfronten stadig viktigere.

Den vedtatte sentrumsplanen for Moss fra 2015 gir klare politiske føringer for utviklingen av byen og sjøfronten gjennom følgende hovedmål:

«Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel og service, kultur og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturmessige identitet skal framheves.»

 

Visjonsskissen fra sentrumsplanen oppsummerer hovedgrepene i planen med utvikling av sentrumsaksen fra Kanalen og den framtidige stasjonen gjennom gågata til Verket og videre utvikling av sjøfronten fra Steinullbakken og nordover. Sentrumsplanen legger til grunn at framtidig havne- og fergeutvikling skal skje syd for Steinullbakken. Sentrumsplanens «blå strek» representerer flere kilometer sjøfront - bokstavelig talt «et hav av muligheter».

Vi følger opp sentrumsplanen i konkrete plan- og byggesaker og ikke minst gjennom «Byliv Moss» - et bredt partnerskap mellom kommune, næringsliv, kulturliv og frivillighet ledet av ordføreren i Moss. I første omgang er Byliv Moss en programsatsing for perioden 2018-2020. Etter en bred innbyggerinvolvering med flere åpne møter våren 2017 vedtok formannskapet en strategiplan med vekt på konkret samarbeid om 1)Etableringer, 2) Arrangementer og fellesopplevelser og 3) Bymiljøtiltak. Bylivsprogrammet fokuserer i denne første fasen spesielt på styrking av sentrumsaksen, på utviklingen av sjøfronten langs Bryggekanten og Fleischerparken o gpå utvikling av «jubileumsaksen» fra Rabben til Nesparken.

Jeg skal komme nærmere tilbake til Bryggekanten og Fleischerparken, men la oss først se litt på helheten innenfor de rammene og politiske føringene som er gitt i sentrumsplanen.

Fiske og Sjøbadet er opprustet med nærmiljøanlegg og badefasiliteter. I år er anleggene modernisert og Sjøbadet har igjen fått blåflaggstatus. Moss skal være stolt av å ha en slik strand så å si midt i byen.

Kanalen med Kanalparken og Tollboden brukes for rekreasjon, byliv og båtliv og er av stor kulturhistorisk betydning. I dag er Kanalens østbredd preget av trafikken til og fra ferga. Når vi får en løsning gjennom den igangsatte planleggingen og utbyggingen av nytt fergeleie og Rv 19, vil det åpne seg nye muligheter for å utnytte også denne delen av byen. Fra mitt ståsted som byplanlegger/byutvikler, håper jeg det også vil være mulig å tenke gjenåpning av Kanalbrua for fritidsbåttrafikken når kanalbrua om ikke altfor mange år må fornyes og trafikkutfordringene på bysiden er løst. Det er et tiltak som vil styrke Moss som fjordby.

Alfabrygga med egen regulert fiskebrygge og bobilcamp har skapt aktivitet i byen. Her yrer det av liv. I sentrumsplanen og den vedtatte områdereguleringen ligger det store muligheter for videre utvikling av bryggekanten.

Verket er under full utvikling i tråd med rammene i sentrumsplanen, områdereguleringen og vedtatte planer. Fra å være et industriområde er denne delen av byen sentrum nå i ferd med å åpnes med utvikling langs sjøen, både langs mosseelva og mossesundet helt nordover mot Røysåsen. Denne utviklingen er mulig fordi jernbanen nå legges i tunnel bak Verket og under byen. Dagens jernbanetrasè gjennom byen kan på sikt brukes som en gjennomgående gang- og sykkelvei. Rundt Elveplassen og ved Rabben legger planene opp til mulighet for serveringssteder, hotell og uteliv.

«Jubileumsaksen» langs Mosseelva fra Rabben til Nesparken blir hovedarena for jubileumsfeiringen i 2020. Med Verket på den ene siden og Møllebyen på den andre siden er dette et av byens mest spennende utviklingsområder med kombinasjon av gammelt og nytt. Rabben ved Mosseelvas utløp bli ny folkepark i samarbeid mellom kommunen og utbygger. Elvepromenaden langs mosseelvas nedre del er på plass, ny gangbro forbinder Verket og Møllebyen, og det jobbes i disse dager med sammenhengende gangvei videre oppover til Nesparken. Rause gaver fra byens banker til byjubileet vil bidra til å forsterke utviklingen av jubileumsaksen.

«Sjøsiden» ligger lenger fram i tid. Med ny vedtatt jernbanestasjon og mulig frigjøring av havnas nordre del vil det om noen år kunne åpne seg helt nye muligheter for å åpne byen mot Værla. Aktuelle løsninger for fergeleie og riksveikorridor er under utredning og vil i løpet av det nærmeste året gi et godt grunnlag for å fatte beslutninger til byens beste. Både veiplanleggingen og den videre detaljplanleggingen av Sjøsiden legges opp som åpne prosesser med mulighet for bred involvering og medvirkning.

Bryggepromenaden og Fleischerparken langs Mossesundet er en sentral del av sjøfrontutviklingen i Moss. Mange er fortsatt opptatt av at dette området i sin tid ikke ble planlagt og utviklet med mer blandete byfunksjoner. La oss ikke lenger dvele ved dette, men i stedet rette blikket framover. I nært samarbeid med beboerne og partnere i bylivsarbeidet inviterer vi derfor byens befolkning til å komme med ideer og forslag til hvordan bryggepromenaden og Fleischerparken kan vitaliseres og videreutvikles. Et godt bomiljø og byliv kan utmerket godt forenes så lenge det planlegges grundig og gjennomføres gjennom en god og åpen dialog. Vi ønsker innspill på utvikling og bruk av bryggepromenaden nordover fra Tollboden, på selve Fleischerparken og på sjøarealene utenfor. Vi stiller med åpen idedugnad i Fleischerparken lørdag 17. august, men tar selvfølgelig imot alle forslag på Bylab og i våre sosiale kanaler også etter dette. I løpet av september konkluderer vi og jobber videre med gjennomføring av konkrete tiltak – både i form av «lavhengende frukter» som kan realiseres raskt og tiltak som krever grundigere planlegging og finansiering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags